LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Konference “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā”


06.06.2018.

Noslēdzot četrus gadus ilgušo valsts pētījumu programma „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO),š.g.13.jūnijā plkst. 10.00 aicinām uz konferenci Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinību centra konferenču zālē, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 2.stāvā.

 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadībā laikā no 2014. līdz 2018. gadam īstenoja valsts pētījumu programmu „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO), kuras mērķis bija analizēt ilgtspējīgas attīstības veidošanu un to ietekmējošos faktorus Latvijā, īpašu uzmanību veltot inovācijas vietai un lomai šai procesā kā ekonomikā, tā sociālajā sfērā un atsedzot ilgtspējīgas attīstības procesu cēloņsakarības. Valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izpētes procesā tika izveidotas jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas, kuras strādāja, lai radītu akadēmiski nozīmīgas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības likumsakarībām, kas būtu izmantojamas arī sabiedrības pārvaldībā, lai veicinātu Latvijas globālo konkurētspēju.

 

VPP SUSTINNO ietvaros īstenoti četri pētnieciskie projekti. Projektā „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā" tika analizēti uzņēmuma līmeņa faktori, kuri ietekmē Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos, lai iegūtu jaunas zināšanas par ilgtspējas ekonomisko komponentu un inovāciju tautsaimniecībā. Projektā „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija" turpināta inovācijas analīze, pievēršoties sociālajai inovācijai un tās spējām risināt sociālās un reģionālās attīstības problēmas, vienlaikus vērtējot sociālās nevienlīdzības mazināšanas pasākumus un politikas plānošanas sistēmas funkcionēšanu šai jomā. Ilgtspējas sociālā komponenta analīze turpinājās projektā „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās", kas aplūkoja noteiktu vērtīborientāciju ģenēzi un izplatību Latvijas multikulturālajā sabiedrībā, padziļinot izpratni gan par indivīdu sociālo izturēšanos, tai skaitā līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs. Šīs uzvedības ietekme uz vidi tika analizēta projektā „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana", kas līdztekus patēriņa ieradumu analīzei aplūkoja gan resursu dinamikas atbilstību telpiskās plānošanas nostādnēm, gan arī dabas kapitāla komponentus un faktorus, kas tos apdraud.

 

Noslēguma konferences pirmajā daļā tiks prezentētas valsts pētījumu programmas SUSTINNO ieceres un sasniegtie rezultāti īstenotajos apakšprojektos, kam sekos posteru sesija un padziļinātas diskusijas par projektos veiktajiem pētījumiem ekonomikas, sociālajos un vides jautājumos. Otro daļu veidos paneļdiskusija “Ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi Latvijā: problēmas un iespējas”. (Pilnu konferences programmu skaties šeit).

Konferences noslēgumā notiks kolektīvo monogrāfiju sērijas “Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā” atklāšana.

 

Informācija par projekta īstenotājiem: 

Programmas izpildē piedalījās Latvijas Universitāte (LU) – viena no lielākajām zinātniskajām institūcijām valstī, kurai ir būtiska kompetence inovācijas, ilgtspējīgas attīstības, vides un politikas pētījumos. LU programmas izpildītāju kolektīvā pārstāvēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas. Nozīmīgu ieguldījumu VPP SUSTINNO izpildē deva APP „Agroresursu un ekonomikas institūta" (AREI) pētnieku komanda; šis institūts ir vadošā pētnieciskā institūcija lauku teritoriju ekonomiskajā attīstībā. Latvijas ekonomiskās ilgtspējas un inovācijas jomas izpēti veica Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS), kas ir uzkrājis lielu pieredzi tautsaimniecības pētījumu veikšanā.