LAT | ENG
Dzīve LU SZF

SZF aicina citu fakultāšu studentus apmeklēt sešus dažādus „C daļas” studiju kursus

08.09.2017

Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēģija Džima Džārmuša un Pītera Grīneveja filmās (MākZ1383) 2kp
Kursu vada: kino zinātnieks, docents Viktors Freibergs
Mācību valoda – angļu.

Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkoti filmas vēstījuma konstruēšanas principi Džima Džarmuša un Pītera Grīneveja filmās, un naratīva struktūras nozīme filmas komunikācijā ar skatītāju. Tiek apskatīta neatkarīgā kino tradīcija (Džims Džarmušs) un kino formālisma tradīcija (Pīters Grīnevejs) kā divas atšķirīgas „kino valodas”.

 

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse (Soci1047) 2 kp
Kursu vada: komunikācijas zinātnes un dzimtes jautājumu pētniece, docente Marita Zitmane Mācību valoda – latviešu.

Kursa anotācija:
Kurss aplūko dzimuma kā sociālas kategorijas dažādus aspektus. Sniegts ieskats feminisma teorijā, tā attīstības galvenajos posmos. Iztirzāti dzimtes vēstures jautājumi. Aplūkotas arī dzimtes un valodas lietojuma attiecības, dzimtes socioloģija, dzimtes problemātika psiholoģijā, vīriešu pētījumi u.c. Kursa ietvaros iztirzāta dzimumu līdztiesības problemātika Rietumu un postsociālistiskajās valstīs.

 

Dzimte un mediji (KomZ1063) 2 kp
Kursu vada: komunikācijas zinātnes un dzimtes jautājumu pētniece, docente Marita Zitmane Mācību valoda – angļu.

Kursa anotācija:
Kursā tiek analizēti veidi kādos dažāds mediju saturs (TV, drukātie un jaunie mediji, kino, reklāma) atražo, veicina vai dekonstruē dažādus dzimtes aizspriedumus un stereotipus. Kursā tiek apsvērta arī mediju satura radītāju atbildība iepriekšminēto aspektu risināšanā.

 

 

Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā (SDSK1100) 2 kp
Kursu vada: teātra kritiķe, kultūras studiju un komunikācijas zinātnes pētniece, docente Zane Radzobe.
Mācību valoda – angļu.

Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar teātra, kino un televīzijas kritikas vēsturi, žanriem, formām, analīzes metodēm. Papildus kritikas teorijai kursa ietvaros paredzēts semināru cikls, kas attīsta studentu praktiskās iemaņas dažāda žanra kritikas darbu veidošanā.

 

Komunikācija un populārā kultūra (KomZ2133) 4 kp
Kursu vada: teātra kritiķe, kultūras studiju un komunikācijas zinātnes pētniece, docente Zane Radzobe.
Mācību valoda – latviešu.

Kursa anotācija:
Kursa ietvaros tiek gūtas teorētiskas zināšanas, kā arī aplūkoti praktiski piemēri, izzinot populārās kultūras lauku, kā arī tā izpausmes un ietekmes elementus komunikācijā. Daži temati: Slavenību kultūra.; Spēles komunikatīvā funkcija.; Humors un smiekli. ; Pop – art un populārā kultūra. ; Populārā kultūra un patērniecība. ; Komunikācija un mediji populārajā kultūrā.;. Mūzika un kino populārajā kultūrā

 

Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas (PolZ1042) 2 kp
Kursu vada: politologs, asocietais profesors Ivars Ijabs
Mācību valoda – latviešu.

Kursa anotācija:
Ievadkurss politikas zinātnē, saistot pētnieciskās atziņas ar šodienas politisko praksi. Kursa ietvaros ir paredzēta izpratnes veidošana par demokrātijas funkcionēšanas pamatprincipiem, tās galvenajām institūcijām un nākotnes perspektīvām. Īpaša uzmanība kursā tiks pievērsta Latvijas demokrātijas specifikai, tās attīstībai pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī vietai pasaules politiskajā telpā.