LAT | ENG
Dzīve LU SZF

Diplomātijas pētījumi Dānijas Ārlietu ministrijā


28.01.2019.

Šī gada 24.-25. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš viesojās Dānijas Ārlietu ministrijā Kopenhāgenā, kuras ietvaros organizēja astoņas intervijas ar augsta ranga diplomātiem un ārpolitikas ekspertiem. Vizītes mērķis bija iegūt padziļinātāku informāciju kā Dānija veiksmīgi attīsta dažādus diplomātijas veidus (piem., digitālo diplomātiju, komercdiplomātiju un publisko diplomātiju) un “visas valdības pieeju” (whole of government approach) ārlietās, sinhronizējot Ārlietu ministrijas struktūrvienību darbu un veicinot visu pārvaldes iestāžu sadarbību vienotu politisko mērķu sasniegšanā. Kā norāda Didzis Kļaviņš, “Dānija ir lielisks piemērs kā maza valsts spēj veidot  veiksmīgu integratīvu un proaktīvu diplomātiju, izmantojot tehnoloģisko risinājumu piedāvātās priekšrocības un jaunas iniciatīvas (piem., tehnoloģiju vēstnieka nozīmēšanu darbam ar globālajām korporācijām).”

 

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.