LAT | ENG
Dzīve LU SZF

SZF notiks “Tautas attīstības pārskata” izstrādes darba seminārs

09.04.2018

12. aprīlī plkst. 18.00, LU Sociālo zinātņu fakultātē (325. telpa) LU doktorantūras skolas “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” ietvaros notiks “Pārskata par Tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšanā Latvijā” izstrādes darba seminārs, kurā pārskata autori dalīsies par galvenajiem secinājumiem līdzšinējā izpētē.

 

Paredzams, ka pārskats sniegs ieskatu teorētiski-analītiskajās pieejās sabiedriskā labuma izpētē un līdzšinējo pētījumu atziņās, iezīmējot vispārējo pārskata analītisko ietvaru. Ņemot vērā arvien pieaugošo interneta nozīmi, sadaļā tiks analizēti arī kolektīvās pašorganizācijas gadījumi sociālajos tīklos.

 

Pārskats iepazīstinās ar iedzīvotāju sabiedriskās līdzdalības aktivitātēm dažādās formās un to ietekmējošajiem faktoriem. Tiks analizēta iedzīvotāju attieksme pret sabiedrisko labumu kontekstā ar iedzīvotāju ekspektācijām pret valsti un tās funkcijām sabiedrisko labumu nodrošināšanā, sociālā kapitāla un vērtību nozīme sabiedriskajā labumā, kā arī nacionālās identitātes un piederības sajūtas ietekme uz ieguldījumu sabiedriskajā labumā.

 

Viena no pārskata sadaļām būs veltīta aktuālai problēmai par nodokļu morāli. Balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, tiks pārbaudīta sakarība starp motivāciju maksāt nodokļus un vairāku faktoru (kulturālo, normatīvo regulatoro, institucionālo faktoru) ietekmi gan individuālajā līmenī, gan uzņēmumu līmenī.

 

Tāpat pārskatā tiks aplūkota Latvijas iedzīvotāju attieksme un uzvedība vides un ekoloģijas kontekstā, centrā izvirzot dilemmu starp ekonomiskās izaugsmes stratēģijām un vides ilgtspējas nodrošināšanu. Tiks aplūkotas problēmas, kas saistītas ar lauku dzīvotspēju, ainavu kvalitāti un ekosistēmas pakalpojumu izmantošanu sabiedriskā labuma kontekstā.

 

Katra sadaļa sniegs politikas veidotājiem nepieciešamu konspektīvu lielāko sasniegumu, nopietnāko problēmu un svarīgāko uzdevumu vērtējumu. Pārskata pielikumā tiks apkopotas izmantoto datu tabulas.

 

Izdevums “Latvija. Pārskats par tautas attīstību” iznācis jau trīspadsmit reizes kopš 1995. gada. Sākot ar 2005. gadu, tā sagatavošanu veic LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un institūcijām Latvijā.

 

Laipni aicināti visi interesenti!