LAT | ENG
Esošajiem studentiem

Ārpus formālās izglītības apgūtu vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (AFIPP)

Saskaņā ar Augstskolu likumu (59.2 pantu (Studijas ārpus studiju programmām) un Ministru Kabineta 10.01.2012. noteikumiem Nr.36), katram studentam ir iespēja savus ārpus formālās izglītības sasniegtos studiju rezultātus vai profesionālajā pieredzē sasniegtas zināšanas, prasmes un kompetences atzīt kā studiju kursus.

 

Kā tas notiek?

1. No 1.septembra līdz 31.maijam Sociālo zinātņu fakultātes 223.telpā ir  jāaizpildaiesnieguma veidlapa, jāpievieno dokumentu kopijas (skat. zemāk dokumentu sarakstu), kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus (papildus jāuzrāda oriģināli!).

ArLU SZF dekāna lēmumu, SZF studenti ir atbrīvoti no maksas par pieteikuma pieņemšanu un dokumentu apriti.

2. Studiju rezultātu atzīšanas komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata iesniegto pieteikumu un pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par studiju rezultātu atzīšanu vai neatzīšanu, vai arī par pārbaudījuma nepieciešamību sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai;

3. Sekretārs nosūta lēmumu pretendentam iepriekš saskaņotā veidā (ierakstītā vēstulē, personiski pret parakstu vai elektroniski) 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

4. Ja komisija lemj par pārbaudījuma nepieciešamību, sekretārs informē studējošo par pārbaudījuma kārtošanu. Pārbaudījuma maksa Eur 23,- ir jāsamaksā studējošā  LUIS profilā sadaļā STUDIJAS sadaļā MAKSĀJUMI, par veikto maksājumu jāinformē sekretāre elektroniski liene.znotina@lu.lv  vai klātienē 223.t., un tad tiek sagatavoti dokumenti studiju rezultātu novērtēšanai.

 

Dokumenti/kopijas, kas var apliecināt, iegūtos rezultātus:

piesakot novērtēšanai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus:

 • CV;
 • Darba attiecības apliecinošs dokuments (izziņa no darba devēja, darba līguma kopija u.c.);
 • Amata apraksts;
 • profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu paraugi un apraksti (piemēram, stratēģijas, kampaņu apraksti, veiktie pētījumi, izstrādātās programmas, producētie mediji, programmas un tml., publikācijas u.c.);
 • profesionālo atzinību un apbalvojumu kopijas;
 • u.c.

piesakot novērtēšanai ārpus formālās izglītības sasniegtos studiju rezultātus:

 • sekmju izraksti;
 • akadēmiskās izziņas;
 • studiju kursu apraksti;
 • apmācības organizētāju izdoti diplomi, sertifikāti, kursu apliecinājumi;
 • u.c.

 

PASKAIDROJUMS:

Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana:

 • profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzīst ne vairāk kā 30 procentu apjomā (ne vairāk par 36 kp bakalaura studiju programmām un ne vairāk par 24 kp maģistra studiju programmām)  no studiju programmas apjoma;
 • profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzīst tikai:
 • prakses/praktikuma kursam, turklāt šiem  studiju rezultātiem ir jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kas atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;
 • studiju kursam, kuru apgūstot iegūst praktiskās zināšanas, prasmes un kompetenci. Šai gadījumā pretendentam obligāti kārto attiecīgajā studiju kursā noteiktais pārbaudījums (eksāmens).

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atzīst, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ja tie ir sasniegti:

 • profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
 • atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs vai students;
 • citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos. Šajā gadījumā persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus.

Pārbaudījums sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai pretendentam jākārto šādos gadījumos:

 • lai atzītu profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus par atbilstošiem studiju kursam, kuru apgūstot iegūst praktiskās zināšanas, prasmes vai kompetenci;
 • lai atzītu ārpus formālās izglītības iegūtos studiju rezultātus;
 • ja komisija lemj, ka pretendenta iesniegtie dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus, nesniedz pilnīgu informāciju par pretendenta iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetenci.

Ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā

Nolikums par iepriekšējā izglītības vai profesionālājā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē


Pieredzes/izglītības atzīšana

Saskaņā ar Augstskolu likumu (59.2 pantu (Studijas ārpus studiju programmām) un Ministru Kabineta 10.01.2012. noteikumiem Nr.36), katram studentam ir iespēja savā iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtas zināšanas, prasmes un iemaņas atzīt kā studiju kursus.

 

  Kā tas notiek?

1. No 1.septembra līdz 31.maijam Sociālo zinātņu fakultātes 223.telpā ir  jāaizpilda iesnieguma veidlapa, jāpievieno dokumentu kopijas (skat. zemāk dokumentu sarakstu), kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus (papildus jāuzrāda oriģināli!).


Ar LU SZF dekāna lēmumu, SZF studenti ir atbrīvoti no maksas par studiju rezultātu izvērtēšanu.

2. Studiju rezultātu atzīšanas komisija izskata iesniegto pieteikumu un pielikumus un pieņem lēmumu;

3. Sekretārs nosūta lēmumu pretendentam (ierakstītā vēstulē vai personiski pret parakstu) 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas;

4. Ja komisija lemj par pārbaudījuma nepieciešamību, sekretārs informē studējošo par pārbaudījuma (eksāmena) kārtošanu. Pārbaudījuma maksa Eur 23 ir jāsamaksā LU SZF 102.telpā un ar čeku jādodas pie Lienes Znotiņas (223.telpa), kura pēc čeka uzrādīšanas sagatavo pārbaudījuma protokolu.

 

  Dokumenti/kopijas, kas var apliecināt, iegūtos rezultātus:

 • CV;
 • profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu paraugi un apraksti (piemēram, stratēģijas, kampaņu apraksti, veiktie pētījumi, izstrādātās programmas, producētie mediji, programmas un tml., publikācijas u.c.);
 • profesionālo atzinību un apbalvojumu kopijas ;
 • u.c.

 

  PASKAIDROJUMS:

 

Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana:

 • profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzīst ne vairāk kā 30 procentu apjomā (ne vairāk par 36 kp bakalaura studiju programmām un ne vairāk par 24 kp maģistra studiju programmām)  no studiju programmas apjoma;
 • profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzīst tikai:
  • prakses/praktikuma kursam, turklāt šiem  studiju rezultātiem ir jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kas atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;
  •  studiju kursam, kuru apgūstot iegūst praktiskās zināšanas, prasmes un kompetenci. Šai gadījumā pretendentam obligāti kārto attiecīgajā studiju kursā noteiktais pārbaudījums (eksāmens).

 

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atzīst, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ja tie ir sasniegti:

 • profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
 • atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs vai students;
 • citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos. Šajā gadījumā persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus.

 

Pārbaudījums sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai pretendentam jākārto šādos gadījumos:

 • lai atzītu profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus par atbilstošiem studiju kursam, kuru apgūstot iegūst praktiskās zināšanas, prasmes vai kompetenci;
 • lai atzītu ārpus formālās izglītības iegūtos studiju rezultātus;
 • ja komisija lemj, ka pretendenta iesniegtie dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus, nesniedz pilnīgu informāciju par pretendenta iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetenci.


Nolikums par iepriekšējā izglītības vai profesionālājā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē