Zinātniskais asistents (LU SZF, Sociālo un politisko pētīju institūts);
Ārējo sakaru koordinators (Studiju servisa departaments, Mobilitātes nodaļa/LU SZF);
Ārējo sakaru koordinators (Eiropas Universitāšu aliance FORTHEM);
Pasniedzējs (LU SZF, Politikas zinātnes nodaļa).

aleksandra kjakste@lu.lv

Pasniedzēja Latvijas Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē. Savu akadēmisko amatu apvieno ar zinātniskā asistenta amatu Sociālo un politisko pētījumu institūtā (SPPI). Aleksandra Kjakste ir zinātniskā grāda pretendente Politikas zinātnes jomā, publiskās pārvaldes apakšnozarē, Latvijas Universitātē, Sociālo zinātņu fakultātē. Maģistra grādu ar izcilību ir ieguvusi 2014.gadā, aizstāvot maģistra darbu par tēmu “Publiskās pārvaldes transformācijas problēmas: Latvijas un Kazahstānas gadījums.” Doktorantūras studiju laikā ir publicējusi vairākas zinātniskās publikācijas un piedalījusies vairākās starptautiskās konferencēs un semināros. Latvijas politologu biedrības ilggadējā biedre. Sylff Association (Roiči Sasakavas Jauno Līderu Sadraudzības fonda programmas) un K. Morbegra stipendiju ieguvējā. Stažējusies Oxford Research Baltics pētniecības uzņēmumā.

Docētie studiju kursi

  • PolZ1029  Ievads politikas zinātnē (ar prof. Ikstenu);
  • PolZ1060 Pētniecības metodes politoloģijā;
  • PolZP000 Politikas zinātne I: valsts un demokrātija.

Nozīmīgākās publikācijas

  • Kjakste, Aleksandra. Personiskā drošība / Aleksandra Kjakste, Ruta Ceple. // Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu / zin. red.: Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 130.-165. lpp. https://doi.org/10.22364/liesdu.06.

  • Kjakste, Aleksandra. Sabiedrības drošība / Aleksandra Kjakste, Sigita Struberga. // Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu / zin. red.: Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 104.-129. lpp. https://doi.org/10.22364/liesdu.05. ISBN 9789934187285.

  • Kjakste, Aleksandra. Трансгрессивная природа постмодернистского общества: субективное восприятие безопасности - пример Латвии / Aleksandra Kjakste. // Трансгресивні виміри соціокультури буття постмодерну: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті І.Й. Козака, 26-27 листопада 2019 р. Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2019 С.100-106. ISBN 9786176203087.

  • Kjakste, Aleksandra, Struberga, Sigita. National Minorities’ Inclusion and Representation in Local Government Policy-Making in Latvia: A Case Study of Riga Municipality / Sigita Struberga, Aleksandra Kjakste. Notes: p.70-71 // Scandinavian Journal of Public Administration Vol. 22, N 1 (2018), p.[53]-71 : tab. , URL: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/view/3738/3458 ISSN 2001-7405.

Pētniecības tēmas:

Pētnieciskās intereses ir saistītas ar publiskās pārvaldes modernizācijas, transformācijas jautājumiem post-padomju telpā, politiskiem procesiem post-padomju Āzijas valstīs, izglītības jautājumiem un krievvalodīgo minoritāšu jautājumiem Latvijā.