Docente un vadošā pētniece, Dr.paed.

sanita.baranova@lu.lv

Latvijas Universitātē, aizstāvot disertāciju „Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā” (2012), ieguvusi doktora grādu pedagoģijā. Akadēmiskajam darbam nozīmīgu pieredzi guvusi, strādājot LU Studiju departamentā. Docē studiju kursus augstskolas, pieaugušo pedagoģijā un izglītības politikā dažādu studiju virzienu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī vada profesionālās pilnveides seminārus augstskolu docētājiem. Eiropas Universitāšu asociācijas eksperte akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides jautājumos. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studējusi (2009) un DAAD (Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta) jauno pētnieku stipendijas programmas ietvaros (2013/2014) profesionāli pilnveidojusies augstskolas didaktikas jomā Leipcigas Universitātē, Vācijā. Profesionālās un pētnieciskās intereses saistītas ar studentcentrēta studiju procesa kvalitāti, augstākās izglītības politikas implikācijām studiju procesā un inovācijām augstskolas pedagoģijā starpdisciplinārā kontekstā.

Docētie studiju kursi

Informācijas lietotāju izglītošana.

Jaunākās publikācijas

  • Nīmante, D., Baranova, S. (2019). Student Mentoring in the Master Programme 'Pedagogy': the case of University of Latvia. 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). València: Editorial Universitat Politècnica de València, 2019, p.119–126. ISBN 9788490486610, ISSN 2603-5871.
  • Baranova, S., Vēliņa-Švilpe, I. (2019). Docētāju profesionālās pilnveides pieredze Latvijas Universitātes Rakstos. = Development of Academic Staff Professional Development in University of Latvia Scientific Papers. Acta Universitatis Latviensis – pie gadsimta sliekšņa. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2019, 87.–96. lpp. 
  • Baranova, S. (2018). Augstskolas pedagoģija. Nacionālā enciklopēdija (elektroniskais izdevums). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018.

Jaunākie pētnieciskie projekti:

  • LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pedagoģijas zinātniskā institūta (PZI) pētījuma „Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” ESF projekta  „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr.8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103) LU reģistrācijas Nr. ESS2019/ 336), vadošā pētniece.
  • LU PPMF PZI projekta „Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte”  (Nr. ZD2010/ AZ22) apakšprojekts „Pieejamība un iekļaušanās augstākajā izglītībā: X gadījuma analīze”, vadošā pētniece.

Nozīmīgākās publikācijas

  • Baranova, S., Dedze, I., Rubene, Z. (2017). Challenges in Transformation of the Professional Development of Academic Staff in Latvia. International Journal of Humanities, Social Sciences and Education Vol. 4, N 6, p.17–30. ISSN 2349-0381.
  • Baranova, S., Rubene, Z. (2016). Politische Bildung in den Baltischen Ländern – das Beispiel Lettland. Theodor-Litt-Jahrbuch. Der Egoismus unserer Tage. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016, S. 161 -189. ISBN 978-3-96023-066-3.

Ārpus akadēmiskās telpas

Dzied LU absolventu korī Jubilate. Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas, skatīties filmas, mērķtiecīgi pilnveidot sevi un doties velobraucienos un pārgājienos.