Viespasniedzēja, sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
LinkedIn

laura.anteina@gmail.com

Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece

Pasniedzēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē

Ieguvusi vairāk kā 10 gadu ilgu profesionālo pieredzi attīstības plānošanā no nacionālā līdz konkrētas iestādes līmenim. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vadījusi Teritoriju attīstības novērtēšanas nodaļu, nodrošinot reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, bijusi Reģionālas politikas departamenta direktora vietniece – Reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja, pilnveidojot plānošanas reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investoru piesaistē. Vēlāk Jūrmalas pilsētas domē vadījusi Stratēģiskās plānošanas nodaļu, vadot attīstības un investīciju plānošanu, kā arī pilnveidojot budžeta plānošanu pašvaldībā. Ieņēmusi arī Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieka amatu, atbildot par jaunatnes politikas veidošanu Latvijā. Kopš 2021.gada strādā Valsts vides dienestā, ieņemot ģenerāldirektora vietnieka amatu un nodrošinot vides aizsardzības prasību ievērošanu valstī.

Docētie studiju kursi

„Attīstības plānošana”, iepriekš „Latvijas politika (politiskā sistēma)”

Nozīmīgākās publikācijas

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas attīstības stratēģijas 2020.-2025.gadam izstrāde (L.Anteina, 2019). URL: https://www.jurmala.lv/docs/k20/l/k200559.htm

Vadītie starptautiskie projekti:

  1. Programmas „Apvārsnis 2020” projekts “Accelerate SUNShINE” (projekta mērķis - energoefektivitātes veicināšana pašvaldības publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Jūrmalā). URL: https://sharex.lv/lv/sakums/
  2. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” (projekta mērķis - pilsētvides plānošanas procesu kvalitātes uzlabošana Jūrmalas pašvaldībā, veicinot ilgtspējīgu attīstību, kā arī veselību veicinošu aktivitāšu veicināšana). URL: https://www.heatproject.eu/about/
  3. Norvēģijas finanšu instrumenta projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (projekta mērķis – uzņēmējdarbības veicināšanas un ārējo investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana Latvijas pašvaldībās un plānošanas reģionos). URL: https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/regionalas-politikas-aktivitasu-istenosana-latvija-un-regionalas-attistibas-pasakumu-izstrade

Vadītā attīstības plānošanas dokumentu izstrāde:

  1. Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības plāns un investīciju plāns (aktualizēti un pilnveidoti reizi gadā no 2014.-2018. gadam). URL: https://www.jurmala.lv/docs/j13/l/j130625.htm
  2. Konceptuālais ziņojums par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību (2018). URL: https://jurmala.lv/docs/k18/l/k180647.htm
  3. Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.–2020. gadam (2017). URL: https://www.jurmala.lv/docs/k17/l/k170455.htm
  4. Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plānu 2015.-2020.gadam (2015). URL: https://jurmala.lv/docs/j15/l/j150306_m.htm
  5. Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020. gadam (2015). URL: https://www.jurmala.lv/docs/j15/l/j150221_m.htm

Pētniecības tēmas

Attīstības plānošana