LU PPMF PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece, LU PPMF PZI vadošā pētniece, LU PPMF profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne, LU Doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore, LU SZF viesdocētāja

ORCID
Publons
Google Scholar
ResearchGate
Hirša indekss - 8

zanda.rubene@lu.lv

Dr. Paed. Zanda Rubene ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, prodekāne zinātnes jautājumos un vadošā pētniece. Lasa studiju kursus izglītības filosofijā, kritiskajā domāšanā, medijpedagoģijā. Aizraujas ar bērnības, tostarp digitālās bērnības, pētījumiem.