Š.g. 18. jūnijā plkst. 14.00 LU Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē (SZF 210. auditorijā) ANTRA MIEZE aizstāvēs promocijas darbu “Skolēns kā uztura aģents” doktora zinātniskā grāda socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē iegūšanai. Antras Miezes promocija darbs tapa ar mēķi  izpētīt  skolēna veidotās  uztura  prakses  un  to  interpretācijas  mūsdienu  Latvijas  skolas  vidē. Kā  pētījuma galvenā problēma tika izvirzītas skolēna zināšanas un iespējas darboties skolas vidē kā uztura aģentam un savu ēšanas paradumu pārvaldītājam.

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā.

Un promocijas darba aizstāvēšanu laipni aicināti visi interesenti!

Dalīties