Šī gada 10. un 11. augustā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš piedalījās prestižajā Starptautiskās Politikas zinātnes asociācijas (International Political Science Association – IPSA-AISP) organizētajā konferencē Nagasaki universitātē Japānā. Starptautiskās konferences tēma bija “Drošība, konfliktu risināšana un demokratizācija” (Research Committee 44: Security, Conflict, and Democratization), kas ir arī daļa no starpdisciplinārā pētniecības platformas programmas “Risku sabiedrība” Nagasaki universitātē. Starptautiskajā konferencē piedalījās pētnieki no visiem pasaules reģioniem, prezentējot jaunākos pētījumus drošības jomā.

Didzis Kļaviņš konferencē uzstājās ar priekšlasījumu par inovācijas diplomātijas un drošības attiecībām Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs (The Relationship of Innovation Diplomacy and Security in the Nordic and Baltic Countries). Viena no IPSA-AISP konferences sekcijām bija veltīta tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un to izmantošanas iespējām drošības stiprināšanai un risku novēršanai. Kā norāda Didzis, konferencē liela interese bija par ārlietu ministriju spēju izmantot mākslīgā intelekta piedāvātās priekšrocības un uzzināt pašreizējās situācijas izvērtējumu Ziemeļeiropas valstīs. Tāpat Didzim bija iespēja prezentēt galvenās atziņas no intervijām ar augsta ranga diplomātiem un ārpolitikas ekspertiem Baltijas un Ziemeļvalstīs.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

Dalīties