Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta konkursā Latvijas Zinātnes padome ir atbalstījusi LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) pētnieku projektu “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”

Projekta mērķis ir starpdisciplinārā griezumā izpētīt dezinformācijas un sazvērestību vēstījumu vietu Latvijas informācijas telpā, kā arī to ietekmi uz cilvēku dzīvi, veselību, drošību un labklājību, iztirzājot Latvijas sabiedrības pieredzi 20. gadsimta totalitārisma laikmetā un periodā pēc neatkarības atgūšanas, un izvērtēt dezinformācijas un sazvērestību radītos riskus mūsdienu demokrātijai un tās vērtībām. Jaunradīto zināšanu uzdevums – veicināt sabiedrības sapratni par dezinformāciju un aizraušanos ar sazvērestībām, pilnveidot viņu prasmes tām pretoties, sekmēt faktu pārbaudīšanas un kritiskās domāšanas kultūras attīstību Latvijā. Projektā īstenotajam pētījumam ir izzinoša, izpratni veidojoša un secīga pētījuma dizains, tajā tiks izmantotas jauktas metodes, kas ietver aptauju, mutvārdu vēstures intervijas, dziļās intervijas, kā arī dokumentu un kultūras tekstu analīzi, tādējādi ļaujot pētniekiem novērtēt pētītā fenomena attīstības tendences, izmantojot kvantitatīvos datus, un skaidrot dezinformācijas un sazvērestību cēloņus un rašanās mehānismus.

Projekta īstenošanā iesaistītā zinātnieku grupa pārstāv sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes un dabaszinātnes. Projekta vadītāja ir prof. Vita Zelče, galvenie izpildītāji – prof. Viesturs Zanders un prof. Ilze Matīse-Van Houtana.

Projekta paredzamais ilgums ir 3 gadi.

Par projektu konkursu. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta konkursam zinātniskās  institūcijas šajā gadā bija iesniegušas 414 projektu pieteikumu. Projektu iesniegumus izvērtēja zinātnes  nozarei  un  tematam atbilstoši starptautiskie  eksperti. Lai izvērtēšana  būtu  objektīvāka  un izsvērtāka, projektus vērtējošie reportieri tikās konkrētās nozares reportieru klātienes konsultāciju grupās. Konkursa rezultātā tika pieņemts lēmums par 47 projektu finansēšanu (kopā par 13 783347EUR). Finansētie projekti starp zinātņu nozaru grupām sadalīti šādi:

  • Dabaszinātnes – 12 (3593453EUR)
  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas – 11 (3288936EUR)
  • Medicīnas un veselības zinātnes – 8 (2251267EUR)
  • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes – 5 (1 378984EUR)
  • Sociālās zinātnes – 6 (1781908EUR)
  • Humanitārās un mākslas zinātnes – 5 (1488799EUR)

Dalīties