LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas pasniedzēja un Ārējo sakaru koordinatore Aleksandra Kjakste stažējas Oxford Group uzņēmumā SIA Oxford Research Baltics laikā no 10.06.2020 līdz 15.08.2020.

Oxford Research ir starptautiska pētniecības uzņēmumu grupa, kas uzsāka darbu 1995. gadā galvenajā mītnes zemē Dānijā. Šobrīd uzņēmumi aktīvi darbojas arī Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un Polijā. Oxford Research savu darbību Baltijas valstīs uzsāka 2015. gadā, atverot biroju Rīgā. 

Oxford Research Baltics veic sabiedrības attīstības procesu un to ietekmējošo faktoru izpēti, analīzi un izvērtēšanu. Uzņēmuma ekspertīze aptver tādas jomas kā reģionālā attīstība, uzņēmējdarbība un inovācijas, labklājības valsts un izglītība, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas īstenotā politika. Latvijā uzņēmuma darbību un pētniecību nodrošina Aivars Timofejevs un Kristīne Smirnova.

Stažēšanās mērķis ir iegūt jaunas, praktiskas zināšanas, kuras ir iespējams pielietot studiju kursa “Pētniecības metodes politoloģijā” pasniegšanā. Studiju kurss “Pētniecības metodes politoloģijā” ir strukturēts divās daļās, kurās tiek apgūtas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes politoloģijā. Šī kursa mērķis ir sniegt studentiem ne tikai teorētiskas zināšanas par pētniecības procesu, bet arī praktiskas iemaņas pētījuma izstrādē.

A.Kjakstes stažēšanās notiek, izmantojot projekta “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē Nr. 8.2.2.0/18/A010” socioloģijas, politoloģijas un antropoloģijas virzienā piedāvātās stažēšanās iespējas.

 

Dalīties