Vita Zelče, profesore,
Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas direktore

LU Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas iestājpārbaudījuma konsultācija notiks 30. jūnijā un 10. jūlijā plkst. 17.30 Sociālo zinātņu fakultātē 210. aud. (Lomonosova iela 1A, 2. stāvs). Tajā tiks sniegta informācija ne tikai par iestāšanās kārtību, bet arī par programmu – tās saturu, rezultātiem, studiju gaitu u.c. jautājumiem.
Zināšanas par komunikācijas procesiem, to nozīmi un vadību ir būtisks sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nosacījums. Mūsdienu pasaulē komunikācijas zinību apguvi veicina komunikācijas un informācijas procesu globalizācija, to tehnoloģiskās daudzējādības piedāvātas iespējas un pieaugošā ietekme uz cilvēces dzīves visām jomām. LU Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma ir adresēta motivētiem karjeras cilvēkiem – jauniešiem, kas vēlas būt nevis izpildītāji, bet lēmumu pieņēmēji, ideju ģeneratori, komandu līderi un zinoši eksperti. Maģistra grāda grāda ieguvējiem ir iespējams turpināt studijas LU komunikācijas zinātnes un citās doktora studiju programmā.
Studiju laikā maģistranti apgūst teorētiskos kursus sociālajās zinātnēs un komunikācijas zinātnē, kā arī plašu izvēles studiju kursu klāstu, kas ļauj gūt plašāku un analītiskāku skatu uz komunikācijas, politikas,  sociālajiem, zinātnes un kultūras procesiem. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā specializācija sākās otrajā studiju semestrī. Programma piedāvā vairākus studiju virzienus – biznesa komunikācijas, kognitīvās zinātnes, komunikācijas zinātne, politikā komunikācija, valsts un organizāciju komunikācija un žurnālistika.
Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma ir vienīgā Latvijā un arī visā Baltijā, kas piedāvā padziļinātu specializāciju kognitīvajās zinātnēs. Šī studiju virziena vadītājs asociētais profesors Jurģis Šķilters norāda: “Kognitīvo zinātņu studiju modulī ietverti teorētiskas un praktiskas ievirzes kursi vizuālajā uztverē, kognitīvo zinātņu un valodas pētniecībā, kā arī telpiskajā uztverē. Moduļa absolventiem ir plašas iespējas pielietot zināšanas gan tradicionālajās komunikācijas speciālistu, gan arī uztveres un zināšanu analīzes jomās. Studentiem ir iespējas piedalīties apmaiņas programmās vadošajos pētniecības centros Eiropā un pētniecības projektos sadarbībā ar vadošajiem pētniecības centriem pasaulē, kā arī starptautiskās kognitīvo zinātņu vasaras skolās Latvijā un citur.”
LU Komunikācijas zinātnes itin visu studiju virzienu maģistrantiem ir iespējams piedalīties Sociālo zinātņu fakultātes zinātnisko un radošo projektu īstenošanā. Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmā docē augsta līmeņa mācībspēki un zinātnieki.
Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 23. maijam. Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” LU komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma saņēmusi augstu novērtējumu un atzīta par ilgtspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu.
Pieteikšanās studijām LU komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmai notiek no 2. jūlija līdz 11. jūlijam (sk. www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/uznemsanas-kartiba/2014-2015rudens/grafiks/). Iestājeksāmens – 15. jūlijā. Tas notiek pārrunu veidā (sk. www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2014-2015-rudens/komunikacijas-zinatne/). LU bakalaura grādu komunikācijas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar noslēguma darba atzīmi un vidējo svērto atzīmi pamatstudijās.
Uzdot jautājumus par studijām un iestājpārbaudījumu ir iespējams programmas direktorei profesorei Vitai Zelčei (e-pasts: vita.zelce@lu.lv un tel.: 29417510) un studiju metodiķei Ingai Poļakai (e-pasts: inga.polaka@lu.lv un tel.: 67140022).


Padomā, novērtē un nāc studēt!

Dalīties