7. maijā LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē Ivo Rollim piešķīrusi zinātnisko doktora grādu (Ph.D.) politikas zinātnē par promocijas darbu “Izpildvaras politikas koordinācijas mehānismu eiropeizācija: Igaunijas, Latvijas un Slovēnijas pieredze”.

Atklātās balsošanas rezultāti: PAR  – 7, PRET – 0, ATTURAS – 0.

 

 

Dalīties