Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Latvijas Universitātē (turpmāk – LU), lai nodrošinātu drošu studiju, tālākizglītības un darba procesu, kā arī mazinātu LU darbiniekiem, studentiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 720) noteiktos ierobežojumus.

Vispārējie noteikumi

LU studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kurām ir klīniskās 
universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.

LU neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina studentu un darbinieku dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus LU, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos LU telpās. 

Laika posmā no 21.10.2021. līdz 15.11.2021. apmeklētāju vai viesu uzaicināšana vai ierašanās LU telpās ir aizliegta, izņemot uzņēmumu un institūciju pārstāvjiem, ja tie veic ar 
LU noslēgtā līgumā noteikto saistību izpildi vai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētu pienākumu izpildi, ievērojot visus valstī un LU noteiktos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus.

LU darbinieku un studējošo pienākums valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ir ievērot tālāk minētos epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 • LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757); 
 • nepulcēties LU telpās;
 • uzturoties LU telpās, ievērot divu metru vai maksimāli iespējamo distanci starp personām;
 • ienākot un uzturoties LU telpās: 
 1. uzrādīt LU apsardzei sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinoša dokumenta vietā pieļaujams  uzrādīt darbinieka vai studenta apliecību;
 2. ar savu parakstu apliecināt, ka, ienākot LU telpās, personai nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un persona nav bijusi tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija;
 • neatrasties LU telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā;
 • sekot līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot pamatstruktūrvienības vai darba vadītājam, studiju programmas direktoram, metodiķim vai kārtējās plānotās nodarbības pasniedzējam, atstāt LU telpas un sazināties ar ārstu; 
 • nekavējoties ziņot uz e-pastu covidtrauksme@lu.lv vai tālruni 26189898 par Covid-19 inficēšanās gadījumiem vai riskiem, kas saistīti ar iespēju inficēties ar Covid-19, kā arī sniegt darba aizsardzības sistēmas vadītājam visu nepieciešamo informāciju komunikācijai ar SPKC;
 • LU telpās jālieto sejas maskas, izņemot gadījumus, ja persona darba telpā atrodas vienatnē;
 • korespondenci un dokumentus iesniegt un saņemt centralizēti Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (Raiņa bulv. 19, Rīga, 136. telpa)

Darba procesa organizēšana

Pamatstruktūrvienību vadītāji laika posmā no 21.10.2021. līdz 15.11.2021. organizē darbu attālināti, darbu klātienē var veikt vienīgi ar pamatstruktūrvienības vadītāja norādījumu noteikti darbinieki, ievērojot MK rīkojumā Nr. 720 un šajos noteikumos noteiktos klātienes darba ierobežojumus un prasības:

 • ja darbiniekam nepieciešams īslaicīgi, līdz 30 minūtēm, ierasties LU telpās, darbinieku iekļauj ar norādījumu apstiprinātā sarakstā;
 • ja darbinieks telpās uzturas ilgstoši, norādījumā norāda uzturēšanās laiku, telpu un pamatojumu.

Studiju procesa organizēšana

Fakultāšu dekāni laika posmā no 21.10.2021. līdz 15.11.2021., ievērojot MK noteikumos Nr.662, MK rīkojumā Nr. 720, šajos noteikumos u.c. LU spēkā esošajos normatīvajos aktos un 
pārvaldes lēmumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un izmantojot LU Administrācijas vispusīgu atbalstu, nodrošina studiju īstenošanu attālināti.

Klātienē atļauts organizēt praktiskās (izglītības iestādē) un klīniskās mācības profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā (ārstniecības iestādēs).

Organizējot studijas attālināti, fakultātes dekāns nodrošina:

 • sinhronas tiešsaistes nodarbības (t.sk. lekcijas, seminārus, valodu nodarbības u.c.) organizāciju e-studiju un Microsoft Teams vidē nodarbību sarakstā paredzētajā laikā, vienlaikus fiksējot apmeklējumu;
 • studiju kursu īstenošanu atbilstoši studiju kursu aprakstā noteiktajam plānam, izmantojot tālmācībai un attālinātām studijām piemērotas studiju organizācijas formas, metodes un pārbaudes veidus, nodrošinot studējošajiem studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegšanu;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju kursa plānā, studiju kursa aprakstā noteiktajos starppārbaudījumos un noslēguma pārbaudījumā, mācībspēks plāno izmaiņas atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem studiju rezultātiem, saskaņo ar studiju programmas direktoru un divas nedēļas iepriekš informē par to studējošos;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju programmas plānā sakarā ar prakses kursu vai praktiskas ievirzes kursu, vai tā daļu pārcelšanu uz vēlāku laiku (ja nav iespējams organizēt attālināti uzdevumu izpildi prakses vai praktiskas ievirzes kursiem, vai to daļai), plāno cita pēctecīga studiju kursa īstenošanu, iekļaujot to nodarbību sarakstā;
 • efektīvu komunikāciju ar studējošajiem LU “Mans portāls” un nepieciešamo aktuālo studiju materiālu ievietošanu e-studijās.

Informācijas tehnoloģiju departaments nodrošina:

 • atbalstu studiju procesa organizēšanai e-studiju un Microsoft Teams vidē, tai skaitā e-studiju vides sasaisti ar Microsoft Teams;
 • datu uzkrāšanu e-studijās par attālināto nodarbību norisi, norādot datumu, studiju kursu, mācībspēku, laiku un dalībniekus, kā arī uzkrāto datu divu gadu uzglabāšanu un pēc tam dzēšanu;
 • studiju procesa attālinātai īstenošanai, tai skaitā studējošo apmeklējuma uzskaitei, nepieciešamo instrukciju sagatavošanu, konsultācijas un apmācības pēc pieprasījuma.

Dalīties