Pirmdien, 1. jūlijā tiešsaistē plkst. 16.50–21.00 notiks 82. LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Mediji, komunikācija un sabiedrība”, ko rīko LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa.

Konferences sekcijā gaidāmi 20 ziņojumi, kurus prezentēs LU SZF mācībspēki, doktoranti, maģistra studiju programmas “Komunikācijas zinātne” absolventi un studenti. Tos gada nogalē plānots publicēt krājumā “Media and Society. 2024”.

Konferences programmu sk. šeit.

Pieslēgšanās saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlMTA5NTUtMjYyMi00NDViLWI5NGQtODAwN2RmYzJlY2Ni%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226844e44-d297-4068-a329-451ce86231f1%22%2c%22Oid%22%3a%2270acca97-4b3e-410b-a8d1-138ffaf87d86%22%7d 

Visi laipni lūgti un gaidīti!

Dalīties