Līdz 10.maijam notiek idividuāla praktikuma vietas saskaņošana ar vadītāju
14.03.2020. Ievadlekcija 
19.05.2020. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv
28.05.2020.  Praktikuma vietu apstiprināšana
27.06.2020. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms pratikuma uzsākšanas)
29.06. – 30.08. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikuma vadītāji)
Individuālās studijas
23.09.2020. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās
3.10.2020 Praktikuma aizstāvēšana:

 

14.03.2020. Ievadlekcija 
08.04.2020. RP tēmu iesniegšana vietnē VisiDati.lv
16.04.2020.  RP tematu apstiprinājums E-studijās
13.05.2020. RP plāna iesniegšana E-studijās
14.05 – 30.08. RP izstrāde (saziņu, konsultācijas nosaka RP vadītāji)
Individuālās studijas
16.09.2020. RP tīrraksta iesniegšana vadītājam
30.09.2020. RP tīrraksta nodošana E-studijās
17.10.2020.  RP aizstāvēšana

 

06.06.2020. Ievadlekcija par Kursa darba (KD) izstrādi
17.06./11.09.2020. Kursa darbu tēmu pieteikšana 
25.06./17.09.2020. Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
19.09.2020. Lekcija
30.09.2020. Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
05.11.2020. Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (50% teksta – 22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
03.12.2020. Kursa darbu pētījuma daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam
18.12.2020. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
14.01.2021. Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
15.01.2021.  Kursa darbu tīrraksta iesniegšana 
23.01.2021. Kursa darbu aizstāvēšana 

 

06.06.2020. Ievadlekcija par bakalaura darba izstrādi
17.06/11.09.2020.  Bakalaura darbu tematu pieteikšana
25.06/18.09.2020. Bakalaura darbu tematu un vadītāju apstiprināšana
19.09.2020. Lekcija par bakalaura darba izstrādi
07.10.2020.  Bakalaura darba koncepcijas iesniegšana (30% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)
04.11.2020. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
04.11.2020. Bakalaura darba temata precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā 
12.11.2020. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (50% teksta – 45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)( 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma)
21.11.2020. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana (uzstāšanās 20% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)
18.12.2020. Bakalaura darba empīriskās (pētījumu) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam
05.01.2021. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
15.01.2021. Bakalaura darba dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja
16.01.2021.  Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
26.-27.01.2021. Bakalaura darba aizstāvēšana 

 

Maijā 2020 Ievadlekcija 
25.06.2020. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē visidati.lv
27.06.2020. Praktikuma vietu apstiprināšana
29.06.2020. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)
29.06.– 30.08.2020.

Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikuma vadītāji)

  Individuālās studijas
23.09.2020. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās
03.10.2020. Praktikuma aizstāvēšana

 

2020. gada oktobris  Ievadlekcija par kursa darbu
20.10.2020.      Kursa darbu tēmu pieteikšana 
10.11.2020.      Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
09.02.2021.      Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
16.03.2021.      Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
06.04.2021.      Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam 
20.04.2021.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
10.05.2021.      Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
11.05.2021.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās 
24.05.-28.05.2021.  Kursa darbu aizstāvēšana

 

Novembris 2020  Ievadlekcija par radošo projektu
01.12.2019.   Radošā projekta idejas un koncepcijas iesniegšana 
15.12.2019.  Radošā projekta idejas apstiprinājums
09.02.2021.  Radošā projekta plāna iesniegšana vadītājam
02.03.2021.  Radošā projekta starpatskaite vadītājam
23.03.2021.  Radoša projekta tīrraksta iesniegšana vadītājam
06.04.2021.  Radošā projekta dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja
06.04.2021.   Radošā projekta tīrraksta iesniegšana e-studijās
12.04.– 16.04.2021.  Radošā projekta aizstāvēšana 
2020. gada novembris Ievadlekcija par praksi
2020. gada decembris Prakses vietas saskaņošana ar prakses vadītāju
29.01.2021.  Saskaņoto prakses vietu pieteikšana VisiDati.lv
08.02. - 19.03.2021.  Prakses realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)
24.03.2021.  Prakses materiālu nodošana e-studijās
06.04.- 09.04.2021.  Prakses aizstāvēšana
15.10.2020.      Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 
29.10.2020.      Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums
11.02.2021. Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma
08.04.2021.      Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
15.04.2021.   Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā 
15.04.2021.   Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
26.04.– 30.04.2021.  Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
20.05.2021.     Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam
27.05.2021.     Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
02.06.2021.      Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja
03.06.2021. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
14.06.– 18.06.2021. Bakalaura darba aizstāvēšana