Līdz 10.maijam notiek idividuāla praktikuma vietas saskaņošana ar vadītāju
23.03./30.03.2019. Ievadlekcija (23.03. – SA un R, 30.03. – Z un MM)
17.05.2019. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv
24.05.2019.  Praktikuma vietu apstiprināšana
29.06.2019. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms pratikuma uzsākšanas)
01.07. – 25.08. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikuma vadītāji)
Individuālās studijas
20.09.2019. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās
28.09.2019. Praktikuma aizstāvēšana

 

23.03./30.03.2019. Ievadlekcija (23.03. – SA un R, 30.03. – Z un MM)
12.04.2019. RP tēmu iesniegšana vietnē VisiDati.lv
25.04.2019.  RP tematu apstiprinājums E-studijās
10.05.2019. RP plāna iesniegšana E-studijās
13.05 – 25.08. RP izstrāde (saziņu, konsultācijas nosaka RP vadītāji)
Individuālās studijas
13.09.2019. RP tīrraksta iesniegšana vadītājam
27.09.2019. RP tīrraksta nodošana E-studijās
12.10.2019.  RP aizstāvēšana

 

15.06.2019. KD ievadlekcija
21.06./11.09.2019. Kursa darbu tēmu pieteikšana 
27.06./19.09.2019. Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
21.09.2019. Lekcija
03.10.2019. Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
01.11.2019. Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (50% teksta – 22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
29.11.2019. Kursa darbu melnraksta iesniegšana darba vadītājam 
19.12.2019. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
09.01.2020. Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
10.01.2020.  Kursa darbu tīrraksta iesniegšana 
18.01.2020. Kursa darbu aizstāvēšana 

 

15.06.2019. ievadlekcija par bakalaura darba izstrādi
21.06/11.09.2019.  Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 
27.06/20.09.2019. Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
28.09.2019. Lekcija par bakalaura darba izstrādi
10.10.2019.  Bakalaura darba  koncepcijas iesniegšana (30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma)
07.11.2019. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
07.11.2019. Bakalaura darba tēmas precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā 
15.11..2019. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (50% teksta – 45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)( 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma)
23.11.2019. Bakalaura darba pirms aizstāvēšana (uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma)
13.12.2019. Bakalaura darba empīriskās (pētījumu) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam
02.01.2020. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
10.01.2020. Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja
11.01.2020.  Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
21.-22.01.2020. Bakalaura darba aizstāvēšana 

 

11.01.2020. Moduļu prezentācija
22.01.2020. Pieteikšanās studiju modulim (virzienam)

 

Līdz 10.05.2019. Ievadlekcija par ievadpraksi
14.06.2019. Prakses vietas saskaņošana ar prakses vadītāju, pieteikšana visidati.lv
21.06.2019. Prakses vietu apstiprināšana
29.06.20196. Parakstīta prakses līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas) 
01.07.– 25.08.2019. Prakses realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)  
20.09.2019. Prakses materiālu nodošana E-studijās
28.09.2019. Prakses aizstāvēšana

 

2019. gada oktobris  Ievadlekcija par kursa darbu
22.10.2019.      Kursa darbu tēmu pieteikšana 
12.11.2019.      Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
11.02.2020.      Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
17.03.2020.      Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
03.04.2020.      Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam 
21.04.2020.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
12.05.2020.      Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
13.05.2020.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās 
25.05.-30.05.2020.  Kursa darbu aizstāvēšana

 

2019. gada novembris  Ievadlekcija par radošo projektu
03.12.2019.   Radošā projekta idejas un koncepcijas iesniegšana 
17.12.2019.  Radošā projekta idejas apstiprinājums
04.02.2020.  Radošā projekta plāna iesniegšana vadītājam
25.02.2020.  Radošā projekta starpatskaite vadītājam
17.03.2020.  Radoša projekta tīrraksta iesniegšana vadītājam
31.03.2020.  Radošā projekta dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja
31.03.2020.   Radošā projekta tīrraksta iesniegšana e-studijās
14.04.– 17.04.2020.  Radošā projekta aizstāvēšana 
2019.gada novembris Ievadlekcija par praksi
2019. gada decembris Prakses vietas saskaņošana ar prakses vadītāju
27.01.2020.  Saskaņoto prakses vietu pieteikšana VisiDati.lv
03.02. - 13.03.2020.  Prakses realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)
17.03.2020.  Prakses materiālu nodošana e-studijās
30.03.-04.04.2020.  Prakses aizstāvēšana
17.10.2019.      Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 
31.10.2019.      Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums
06.02.2020. Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma
02.04.2020.      Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
16.04.2020.   Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā 
16.04.2020.   Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
27.04.– 30.04.2020.  Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
07.05.2020.     Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam
14.05.2020.     Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
28.05.2020.      Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja
29.05.2020. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
08.06.– 12.06.2020. Bakalaura darba aizstāvēšana