Līdz 10.maijam notiek idividuāla praktikuma vietas saskaņošana ar vadītāju
20.03.2021. Ievadlekcija 
18.05.2021. Praktikuma vietu pieteikšana vietnē VisiDati.lv
27.05.2021.  Praktikuma vietu apstiprināšana
26.06.2021. Parakstīta praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms pratikuma uzsākšanas)
05.07. – 29.08. Praktikuma realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikuma vadītāji)
Individuālās studijas
28.09.2021. Praktikuma materiālu nodošana E-studijās
09.10.2021. Praktikuma aizstāvēšana
 
20.03.2021. Ievadlekcija 
13.04.2021. RP tēmu iesniegšana vietnē VisiDati.lv
22.04.2021.  RP tematu apstiprinājums E-studijās
25.05.2021. RP plāna iesniegšana E-studijās
26.05 – 29.08. RP izstrāde (saziņu, konsultācijas nosaka RP vadītāji)
Individuālās studijas
21.09.2021. RP tīrraksta iesniegšana vadītājam
05.10.2021. RP tīrraksta nodošana E-studijās
23.10.2021.  RP aizstāvēšana
 
26.06./10.09.2021. Kursa darbu tēmu pieteikšana 
01.07./16.09.2021. Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
18.09.2021. Lekcija
28.09.2021. Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
04.11.2021. Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (50% teksta – 22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
01.12.2021. Kursa darbu pētījuma daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam
20.12.2021. Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
13.01.2022. Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
14.01.2022.  Kursa darbu tīrraksta iesniegšana 
22.01.2022. Kursa darbu aizstāvēšana 
 
26.06./10.09.2021.  Bakalaura darbu tematu pieteikšana
01.07./17.09.2021. Bakalaura darbu tematu un vadītāju apstiprināšana
18.09.2021. Lekcija par bakalaura darba izstrādi
07.10.2021.  Bakalaura darba koncepcijas iesniegšana (30% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)
03.11.2021. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
16.11.2021. Bakalaura darba temata precizējums (t.i. nosaukuma iesniegšana) latviešu un angļu valodā 
16.11.2021. Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (50% teksta – 45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)( 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma)
27.11.2021. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana (uzstāšanās 20% no priekšaizstāvēšanas vērtējuma)
20.12.2021. Bakalaura darba empīriskās (pētījumu) daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam
04.01.2022. Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
14.01.2022. Bakalaura darba dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja
15.01.2022.  Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
25.-26.01.2022. Bakalaura darba aizstāvēšana 
 
2021. gada oktobris  Ievadlekcija par kursa darbu
29.10.2021.      Kursa darbu tēmu pieteikšana 
09.11.2021.      Kursa darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana
10.02.2022.      Kursa darbu koncepcijas iesniegšana
15.03.2022.      Kursa darbu teorētiskās un metodoloģiskās daļas iesniegšana, pētījuma plāna iesniegšana (22 500 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.)
05.04.2022.      Kursa darbu empīriskās daļas melnraksta iesniegšana darba vadītājam 
19.04.2022.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana vadītājam 
09.05.2022.      Kursa darbu dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja 
10.05.2022.      Kursa darbu tīrraksta iesniegšana  e-studijās 
23.05.-27.05.2022.  Kursa darbu aizstāvēšana
 
Novembris 2021  Ievadlekcija par radošo projektu
30.11.2021.   Radošā projekta idejas un koncepcijas iesniegšana 
14.12.2021.  Radošā projekta idejas apstiprinājums
08.02.2022.  Radošā projekta plāna iesniegšana vadītājam
01.03.2022.  Radošā projekta starpatskaite vadītājam
22.03.2022.  Radoša projekta tīrraksta iesniegšana vadītājam
05.04.2022.  Radošā projekta dokumentārās lapas parakstīšana pie darba vadītāja
05.04.2022.   Radošā projekta tīrraksta iesniegšana e-studijās
20.04.– 22.04.2022.  Radošā projekta aizstāvēšana 
2021. gada novembris Ievadlekcija par praksi
2021. gada decembris Prakses vietas saskaņošana ar prakses vadītāju
20.01.2022. Saskaņoto prakses vietu pieteikšana VisiDati.lv
31.01.2022. Parakstītā praktikuma līguma iesniegšana (ne vēlāk kā nedēļu pirms praktikuma uzsākšanas)
07.02. - 18.03.2022.  Prakses realizācija (saziņu, konsultācijas nosaka praktikumu vadītāji)
23.03.2022.  Prakses materiālu nodošana e-studijās
04.04.- 08.04.2022.  Prakses aizstāvēšana
14.10.2021.      Bakalaura darbu tēmu un koncepcijas iesniegšana 
28.10.2021.      Bakalaura darbu tēmu un vadītāju apstiprinājums
11.02.2022. Bakalaura darba precizētās koncepcijas iesniegšana, 30% no  pirms aizstāvēšanas vērtējuma
07.04.2022.      Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas un pētījuma plāna iesniegšana
19.04.2022.   Bakalaura darba tēmas precizēšana latviešu un angļu valodā 
19.04.2022.   Bakalaura darba teorētiskās un metodoloģiskās daļas papildinājumi un labojumi (45 000 zīmes (ieskaitot intervālus, neņemot vērā zemsvītras atsauces), nodaļas lēmums Nr. SZF-V15.2/4, 11.05.2018.), 50 % no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
25.04.– 29.04.2022.  Bakalaura darba pirms aizstāvēšana, uzstāšanās 20% no pirmsaizstāvēšanas vērtējuma
19.05.2022.     Bakalaura darba empīriskās daļas m/r iesniegšana darba vadītājam
26.05.2022.     Bakalaura darba tīrraksta iesniegšana darba vadītājam 
01.06.2022.      Dokumentārās lapas parakstīšana pie vadītāja
02.06.2022. Bakalaura darba tīrraksta nodošana dekanātā un LUIS 
13.06.– 17.06.2022. Bakalaura darba aizstāvēšana