Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsludina pieteikšanos bibliotēku darbinieku tālākizglītības programmā “Inovācijas izglītības iestāžu bibliotēkās”.

Programmas mērķis: sniegt zināšanas par skolas bibliotekāra darbam aktuāliem jautājumiem – bibliotēku darba konceptuālo un normatīvo ietvaru, par mūsdienīgas izglītības iestādes bibliotēkas iekārtojuma teorētiskajiem principiem un to praktisko pielietojumu, kā arī par skolas bibliotēku atbalstu skolēnu informācijpratības attīstīšanā, lai varētu īstenot kompetencēs balstītu izglītību.

Mērķauditorija: Izglītības iestāžu bibliotekāri ar darba pieredzi.

Programmas apjoms: 48 stundas (3 kredītpunkti).

Programmas īstenošanas forma:

Programmā tiek piedāvāti 3 kursi : Izglītības iestāžu bibliotēku darbības konceptuālais un normatīvais ietvars; Izglītības iestādes bibliotēkas loma kompetencēs balstītā izglītībā; Mūsdienīga izglītības iestādes bibliotēka.

Programma tiek realizēta tālmācības formā (14 stundas) un klātienē (34 stundas). Tālmācības tehnoloģisko risinājumu nodrošinās Latvijas Universitātes informācijas sistēma LUIS un e-kursu vide Moodle ar tajā pieejamajiem mācību materiāliem, kontaktēšanās, darbu iesniegšanas, testu veidošanas un vērtēšanas iespējām.

Pieteikšanās:  Interesenti ir aicināti pieteikties programmai, nosūtot aizpildītu klausītāja reģistrācijas veidlapu uz e-pastu: sandra.cirule@gmail.com

Maksa par programmas apguvi: EUR 150 (ieskaitot PVN). Informāciju par maksājuma kontu saņemsiet uz savu e-pastu pēc reģistrācijas veidlapas nosūtīšanas.

Kontaktpersona:  Sandra Cīrule, lektora p.i., tālrunis: 29195579; e-pasts: sandra.cirule@gmail.com