LAT | ENG
Topošajiem studentiem

LU SZF Socioloģijas nodaļa un Sociālo un politisko pētījumu institūta rīkotās Novadu spēles

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Domes 2016. gada 2. novembra
lēmumu Nr. 2960-V2-2/60

1. Spēles mērķi. Veicināt jauniešu interesi par reģionālo attīstību un pētniecību. Interesantā un inovatīvā veidā parādīt, kā sociālās zināšanas  var izmantot novadu attīstībā, uzņēmējdarbībā, rūpēs par līdzcilvēkiem, jauniešu dzīves organizēšanā, sabiedriskās dzīves organizēšanā un citās dzīves jomās.

 

2. Spēles organizācija. „Novadu spēles”organizē Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Socioloģijas un Politikas zinātnes nodaļas sadarbībā ar Sociālo un politisko pētījumu institūtu  (SPPI) LU pētniecības projekta “Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte” ietvaros un projektu EEZ/NFI/S/2015/024 “Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā”.

 

3. Spēles norise. Spēle tiek organizēta 2 kārtās:

3.1. pirmajā kārtā komisija izvērtē iesniegtos mājasdarbus un izvēlas dalībniekus otrajai kārtai. Komandu pieteikšanās spēlei notiek līdz 2017. gada 15. februārim aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: http://www.lu.lv/skoleniem/novaduspeles, mājasdarbi tiek iesūtīti līdz 2017. gada 15. martam, 1. kārtas rezultāti un uzaicinājums uz 2.konkursa kārtu tiek publiskoti LU SZF mājas lapā www.lu.lv/szf  2017. gada 29. martā;

3.2. otrajā kārtā piedalās tikai tās komandas, kas izturējušas konkursa pirmo kārtu. Otrā kārta notiek 2017. gada 7. aprīlī  plkst. 10:00 LU Sociālo zinātņu fakultātē, un pēc tās tiek paziņoti konkursa rezultāti.

 

4. Līdzdalība spēlē. Spēlē var piedalīties vidusskolēnu (10.-12.klase) komandas, kas iesniedz mājasdarbus atbilstoši kārtībai, kādu nosaka šis nolikums. Komandā ir 5-8 dalībnieki, katrai komandai ir kapteinis. Spēlei sagatavoties palīdz skolotājs-konsultants.

 

5. Mājasdarbu raksturojums. Spēles pirmajā kārtā komandas iesniedz pētniecisku darbu „Uzņēmējdarbība manā novadā: iespējas un izaicinājumi”. Darba apjoms – apmēram 15 lapaspuses. Ieteicamā darba struktūra:

 

Ievads

1.      Mūsu novads  (Novada raksturojums – cilvēki, platība, saimnieciskā darbība, kultūras dzīve, izglītības iestādes, vides un ekoloģiskā situācija  u.c.)

2.      Novada SVID analīze

3.      Uzņēmējdarbības attīstības iespējas novadā.

      Noslēgums

            Izmantoto avotu saraksts

 

Spēles otrajā kārtā komandas klātienē prezentē komandas logo, devīzi un novada vizītkarti.

Mājas darba sagatavošanai jāizmanto iepriekš veikto pētījumu datu bāzes (piemēram, www.sustinno.lv), statistika (www.csb.gov.lv), kā arī Pārskati par  tautas attīstību u.c. LU SZF SPPI veiktie pētījumi (pieejams arī elektroniski www.szf.lu.lv/petnieciba) u.c.

 

6. Spēles vērtēšana.

Maksimālais spēlē iegūstamo punktu skaits – 100

Pirmā kārta. Visus iesniegtos mājasdarbus izvērtē konkursa komisija, novērtējot tos ar ne vairāk kā 30 punktiem pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

-          problēmu izvēle un pamatojums (5 punkti);

-          argumentācijas kvalitāte (5 punkti);

-          zinātnisko metožu pielietojuma kvalitāte (5 punkti);

-          praktiskās rekomendācijas novada attīstībai (5 punkti);

-          darba izpildījuma kvalitāte – valoda, noformējums (5 punkti);

-          oriģināls, izcils izpildījums (5 punkti).

Otrā kārta. LU SZF notiek spēles dalībnieku radošo mājasdarbu prezentācija un erudīcijas konkurss. Spēles noslēgumā novadu komandas tiek apvienotas reģionu komandās, lai kopīgi analizētu sociālās inovācijas. Komandu prezentācijas un piedalīšanās reģiona komandas darbā tiek vērtēta ar ne vairāk kā 70 punktiem pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

 

-          komandas logo, devīzes un novada vizītkartes prezentācija (20 punkti);

-          erudīcijas par reģionālās attīstības jautājumiem konkurss (30 punkti);

-          argumentācijas un komunikācijas prasmes darbojoties reģiona komandā (20 punkti).

Komandas prezentācijas maksimālais ilgums – 5 minūtes. „Novadu spēļu” uzvarētāja komanda saņem SZF Socioloģijas un Politikas zinātnes nodaļu un SPPI balvas.


7. Konkursa komisijas. Konkursa komisijas sastāvu ar komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, sekretāru un vismaz 2 komisijas locekļiem pirmās un otrās kārtas izvērtēšanai apstiprina ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes dekāna norādījumu  pēc nodaļu priekšlikuma līdz 2017.gada 1.martam.Papildus informācija:
Latvijas Universitātes

Sociālo zinātņu fakultāte
Lomonosova iela 1A, Rīga 
e–pasts: 
evija.zaca@lu.lv; aija.zobena@lu.lv; iveta.reinholde@lu.lv