LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Doktora studiju programma "Komunikācijas zinātne"

 

Iegūstamais grāds:komunikācijas zinātņu doktora grāds

 

Studiju programma akreditēta līdz:24.05.2019.

 

Studiju ilgums:3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās, 4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās

 

Budžeta vietu skaits:3

 

Prasības uzņemšanai

Iepriekšējā izglītība:maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.

 

Iestājpārbaudījums:Uzņemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis komunikācijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:pētniecības darba koncepcija

 

Studiju programmas mērķis

LU doktora studiju programmas komunikācijas zinātnēmērķisir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē, kā arī augsti kvalificētus komunikācijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci komunikācijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

 

Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos:

 • komunikācijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz:
  • komunikācijas un informācijas procesu teorētisko izpratni sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā;
  • pastiprinātām komunikācijas zinātnes un tās apakšnozaru (bibliotēkzinātnes, komunikācijas teorijas, komunikācijas psiholoģijas un ētikas) teoriju studijām;
 • jaunāko teorētisko pieeju un metožu komunikācijas zinātnē apguve un to pielietošana praksē;
 • augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija);
 • promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktarantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē;
 • pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un savas zinātnes nozares zinātniskos izdevumos;
 • piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros, skolās u.c.;
 • informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču apguve;
 • radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju attīstība, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana;
 • patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un pirmsaizstāvēšana doktora studiju padomē.

 

Kādas ir studiju programmas priekšrocības

 • Kvalificēts docētāju sastāvs (profesori un asociētie profesori): mācībspēku uzkrātā pieredze akadēmiskajā pētniecībā un mācībspēku intelektuālā un pedagoģiskā kvalifikācija un tās izaugsmes iespējas.
 • Programmas satura atbilstība mūsdienu komunikācijas zinātnes saturam un attīstības tendencēm.
 • Komunikācijas zinātnes straujā attīstībā Latvijā un tās atzīšana un integrēšanās Latvijas akadēmiskajā vidē.
 • Komunikācijas zinātnes docētāju un doktorantu iesaiste starptautiskajās zinātniskajās organizācijās.
 • Uzkrātā pieredze maģistru studiju programmu realizācijā un maģistra studiju programmas studentu iesaiste pētnieciskajos projektos.
 • LU Sociālo zinātņu fakultātes modernā infrastruktūra, kas nodrošina labvēlīgu studiju un zinātniskā darba vidi.
 • LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas resursi un datubāzes.
 • Doktorantu pētījumu publikācijas iespējas Komunikācijas studiju nodaļas un Informācijas un bibliotēku studiju veidotajos zinātniskajos izdevumos, kā arī citos izdevumos.
 • Interkaktīva dialoga izmantošana konsultācijās, doktorsemināros un konferencēs, analizējot doktorantu piedāvātās novitātes, mācībspēku un doktorantu partnerība pētnieciskajos projektos.
 • Iespēja lasīt lekcijas un vadīt seminārus bakalaura studiju programmā (saskaņā ar programmas vajadzībām), vadīt kursa un bakalaura darbus.

 

Darba iespējas

Augstskolas un pētnieciskie institūti, valsts un pašvaldību iestādes, mediji, uzņēmējdarbība.

 

Studiju programmas direktore:Vita Zelče, Dr. hist., vita.zelce@lu.lv, 408. telpa vai t.29417510