LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Doktora studiju programma "Politikas zinātne"

 

 

LU politikas zinātnes doktora studiju programmā tiek sagatavoti kompetenti un konkurētspējīgi augstākās kvalifikācijas speciālisti visās politikas zinātnes apakšnozarēs (politikas teorijā, salīdzināmajā politikā, publiskajā pārvaldē un administrācijā, starptautiskajā politikā). Nepieciešamību pēc šādiem speciālistiem nosaka gan augstākās izglītības attīstības vajadzības pēc augsti kvalificētiem mācībspēkiem, gan nepieciešamība pēc augsti kvalificētiem pētniekiem labākai Latvijas sabiedrībā, Eiropas Savienībā un visā pasaulē notiekošo politisko procesu izpratnei, gan valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības vajadzības pēc speciālistiem ar doktora grādu menedžmenta augstākajās pozīcijās.

 

Iegūstamais grāds:Politikas zinātnes doktors (Dr.sc.pol.)

 

Studiju programma akreditēta līdz:12.06.2019.

 

Studiju ilgums:

 • Pilna laika studijas - 3 gadi
 • Nepilna laika studijas - 4 gadi

 

Iepriekšējā izglītība:Maģistra grāds politikas zinātnē vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms

 

Iestājpārbaudījums:pārrunas

 

Budžeta vietu skaits:5

 

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 • Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde
 • Curriculum Vitae;
 • Rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir)
 •  

Studiju programmas mērķis

Latvijas Universitātes politikas zinātnes doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

 

Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos (kādi ir programmas uzdevumi)?

Lai sasniegtu mērķi, programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantam jāveic studiju procesā:

 • jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē;
 • padziļināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
 • jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguve;
 • promocijas eksāmenu nokārtošana;
 • lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes apgūšana;
 • patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu;
 • zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);
 • piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās.

 

Kādas ir studiju programmas priekšrocības

LU Politikas zinātnes programma ir vienīgā programma Latvijā, kas gatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus politikas zinātnē. LU ir politoloģijas nozarē vienīgā augstskola Latvijas Republikā, kam ir ilggadīga sekmīga pieredze visu akadēmiskās kvalifikācijas līmeņu - bakalaura, maģistra un doktora - studiju programmu realizācijā. Politikas zinātnes nodaļas mācībspēku kvalifikācija, zinātniskās publikācijas un atpazīstamība sabiedrībā ir labs priekšnosacījums, lai Latvijas Universitāte arī turpmāk būtu vadošā augstskola valstī politoloģijas doktoru gatavošanā.

 

Studiju programmas saturs(studiju kursi)

 • Jaunākās pētījumu metodes politikas zinātnē
 • Jaunākās informācijas tehnoloģijas, datu apstrāde un prezentācija
 • Politikas zinātnes aktuālās problēmas
 • Proseminārs (atbilstoši specialitātei)
 • Doktorantu seminārs I
 • Doktorantu seminārs II
 • Doktorantu seminārs III

 

Darba iespējas :

Studiju programmas absolventi var strādāt par pasniedzējiem augstākajās mācību iestādēs, pētniekiem pētniecības iestādēs, par augstākā līmeņa vadītājiem ES, Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī privātajās struktūrās.

 

Studiju programmas direktors:

Dekāns profesors Juris Rozenvalds, Dr. Phil, Juris.Rozenvalds@lu.lv, 221. telpa vai t.29448196