LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Doktora studiju programma "Socioloģija"

 

"Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma ir akreditētā augstākā līmeņa akadēmiskās izglītības programma socioloģijā. Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi A. Tabuns, T. Tisenkopfs, B. Zepa, A. Zobena. Programma sagatavo kvalificētus zinātniekus, kuri veic augsta līmeņa akadēmiskos un lietišķos pētījumus un ir konkurētspējīgi starptautiskā mērogā. Programma atbalsta oriģinālus un radošus pētījumus par aktuāliem un sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem. Programma veicina studentu specializāciju un radošumu atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm, vadītāju tēmām un SZF SPPI pētnieciskajiem virzieniem. Doktorantu iesaiste starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos paplašināt jauno zinātnieku redzesloku un vairo akadēmisko kapacitāti. Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komunikāciju zinātnē, kas nodrošina disertāciju aizstāvēšanu."

Programmas direktors: Dr.soc. Tālis Tisenkopfs

 

 

 

Iegūstamais grāds: Socioloģijas doktors (Dr.soc. / Dr.sc.soc.)

Studiju programma akreditēta līdz:12.06.2019

Studiju ilgums: 3 gadi pilna laika klātienē, 4 gadi nepilna laika klātienē

Iepriekšējā izglītība: Maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs un minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi.

Budžeta vietu skaits: 2

Iestājpārbaudījums:
• Reflektantiem uz doktora studiju vietām jāiesniedz: CV, motivācijas vēstule, zinātniskā pētījuma pieteikums (līdz 5 lpp.), publikāciju saraksts, ja tādas ir. Zinātniskā pētījuma pieteikumā jāraksturo doktora darba ideja un ieceres, jāformulē tēma, jāraksturo problemātika un tās izpētes stāvoklis, jāieskicē doktora darba mērķi, iespējamie uzdevumi un paredzētā pētījuma metodoloģija, jānorāda izvēlētā socioloģijas apakšnozare. Pieteikumu gatavojot pretendents var konsultēties ar iespējamo zinātnisko vadītāju vai konsultantu. Doktora darba konkrēto tēmu uz zinātnisko vadītāju doktorantūras padome apstiprina pēc imatrikulācijas.
• DP organizētās pārrunās tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis socioloģijā, attiecīgajā socioloģijas apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta piedāvātā zinātniskā darba pieteikuma kvalitāte. Pārrunu rezultātā tiek sagatavots protokols un reflektanti tiek ranžēti rindā uz tiesībām reģistrēties studijām doktorantūrā. DP apstiprina doktoranta zinātnisko vadītāju.
 

Studiju programmas mērķis

Socioloģijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek socioloģijas apakšnozarēs, kuras apstiprinātas Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā:

  • 36.1. Socioloģijas teorija un vēsture
  • 36.2. Lietišķā socioloģija
  • 36.3. Sociālā antropoloģija
  • 36.4. Sociālā politika un sociālā darba organizācija
  • 36.5. Kultūras un masu komunikācijas socioloģija
  • 36.6. Lauku socioloģija
  • 36.7. Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija
  • 36.8. Politikas socioloģija

 

Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos?
Socioloģijas doktora studiju programma māca visaugstākajā akadēmiskajā līmenī pētīt un izprast sabiedrības attīstības procesus un tendences un izmantot šīs zināšanas akadēmiskās karjeras veidošanā, pārvaldībā un sabiedrības procesu vadībā. Socioloģijas doktoranti iemācās prasmes integrēti izprast mūsdienu dinamiskos procesus – sabiedrības strukturālās pārmaiņas, globalizāciju un reģionalizāciju, tehnoloģisko modernizāciju, inovācijas, mobilitāti, pārvaldību un citus.

 

 

Studiju programmas priekšrocības:

Socioloģijas doktorantūrā studē talantīgi jaunie zinātnieki. Daudzi no viņiem regulāri publicējas Latvijas Universitātes Zinātniskajos Rakstos, kopā ar zinātniskajiem vadītājiem piedalās ES zinātniskajos projektos, LU un Latvijas Zinātnes padomes grantos, ministriju un pārvaldes iestāžu pasūtītos pētījumos. Nodaļai ir sadarbības līgumi ar Konstances, Kopenhāgenas, Jivaskilas, Kauņas un citām Eiropas universitātēm Socrates programmas ietvaros. 2008.-2009 akadēmiskajā gadā socioloģijas doktoranti ir stažējušies Kopenhāgenas, Kārdifas un Diseldorfas universitātēs. Starptautiskā apmaiņa paplašina zinātnisko pieredzi un palīdz izstrādāt promocijas darbus. Studējot socioloģijas doktorantūrā studenti iegūst prasmes strādāt komandā, veidot starpdisciplinārus projektus, kas vēlāk viņiem ļauj izmantot sociālās zināšanas ekonomikas organizācijā un sabiedrības pārvaldībā.

Fakultāte piedāvā modernu un labiekārtotu studiju vidi, bagātīgu bibliotēku un brīvpieeju visām galvenajām sociālo zinātņu žurnālu un informācijas datu bāzēm. Turpmāk pastiprināta vērība tiks veltīta starpdisciplināriem pētījumiem un jaunu doktorantūras skolu izveidei Latvijai un starptautiskajai zinātnei nozīmīgos pētījumu virzienos. Uzlabojas arī doktorantūras finansiālais nodrošinājums un doktorantu iespējas saņemt paaugstinātas stipendijas un personālus pētnieciskos grantus.

 

 

Studiju programmas saturs:

Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem, kur galvenās aktivitātes ir promocijas darba izstrāde pa posmiem, teorētisko kursu noklausīšanās, piedalīšanās regulārajos doktorantu semināros, promocijas eksāmeni, dalība pētnieciskajos projektos, publikāciju gatavošana, piedalīšanās konferencēs, studentu konsultēšana un darbu vadīšana socioloģijas bakalaura programmā un citas zinātniskās un akadēmiskās aktivitātes.

Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, kas ietver: promocijas darba izstrādi (80 kp); promocijas eksāmenus (10 kp); teorētiskos kursus; piedalīšanos socioloģijas bakalaura studiju programmu realizācijā; individuālās studijas un pētniecību.


Studiju programmas direktors: Tālis Tisenkopfs, Dr.soc., talis.tisenkopfs@lu.lv, 332. telpa vai t.29417173