LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Maģistra studiju programma "Politikas zinātne"

 

POLITOLOĢIJA

 

Īss programmas raksturojums

Šī ir lieliska iespēja par budžeta līdzekļiem padziļināti apgūt sabiedrības pārvaldes funkcionēšanu nacionālajā un vietējā līmenī, starptautiskās politikas veidošanu un politikas teorijas nianses. apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kas lieti noder veidojot profesionālo karjeru gan publiskajā sektorā, gan arī privātajā komercdarbībā.

Latvijā plašākais izvēles kursu (B daļa) klāsts ļauj piemērot studiju procesu katra studenta interesēm.

 

Programmu īpaši iesakām:

Politologiem

Specializēties sekmīgai karjerai valsts pārvaldē, ārlietās vai drošības jautājumos.

Vēsturniekiem

Paplašināt vēstures procesu analīzes un interpretācijas iespējas, nostiprināt profesionālo zināšanu pielietojamību.

Ekonomistiem

Labāk izprast cilvēka rīcības ne-ekonomiskos faktorus un padziļināti analizēt ekonomikas un politikas mijdarbību.

Juristiem

Apgūt tiesību normu lomu politikā un izprast normatīvo aktu ģenēzi politiskā procesa ietvaros.

Praktiskajā politikā iesaistītajiem

Apgūt specializētas, politiskajā procesā noderīgas prasmes un iemaņas, kas vērstas uz politisko procesu analīzi un vadību.

 

Programma piedāvā

• specializācijas iespējas trīs virzienos – Eiropas publiskā pārvalde, Starptautiskās attiecības, Politikas teorija un salīdzinošā politika;

• izkopt prasmi izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas praktisko politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā;

• pilnveidot savas retoriskās prasmes un iemaņas publiski uzstāties, kā arī iztaujāt nozaru ekspertus un amatpersonas;

• attīstīt zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, sagatavot sevi patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam politikas zinātnē;

• pilnveidot iemaņas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā profesionālo uzdevumu veikšanai;

• ERASMUS starptautiskā apmaiņas programma paver gluži reālas iespējas iegūt darba tirgū tik pieprasīto starptautisko pieredzi vismaz viena semestra garumā.

 

Studentiem ir iespējas izraudzīties interesējošus kursus no plaša klāsta, piemēram:

• Latvija pasaules politikā

• Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

• Personāla vadīšana

• Politiskais process Latvijā

• Eiropas integrācija: teorijas un prakse

• Projektu vadība politikā

• ES publiskā komunikācija: teorija un prakse

• Politikas filozofija

• Komandas veidošana un attīstība

• Kvalitātes vadības sistēmas

• ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

• Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

• Starptautiskās organizācijas un minoritātes Austrumeiropā

 

Nodarbinātība pēc studiju beigšanas

• ES institūcijas

• Saeima, ministrijas

• Valsts, pašvaldību iestādes, valsts kapitālsabiedrības, aģentūras

• Uzņēmumi – bankas, konsultāciju firmas

• Sabiedriskās organizācijas, fondi

Virkne programmas beidzēju ir izvēlējušies padziļināt savas zināšanas doktorantūras programmā LU vai ārvalstīs; daži no viņiem jau ir kļuvuši par LU mācībspēkiem (Iveta Reinholde, Valts Kalniņš, Toms Rostoks) Vairāk: www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/77amati    

 

Studiju ilgums

• 2 gadi, klātiene

 

Studiju vietu skaits 1. kursā 2017./2018. mācību gadā

• Budžeta vietas - 16+2

• Par personīgajiem līdzekļiem - 10

 

Studiju maksa

• 1000 eiro semestrī

 

Programmas direktors

Dr.sc.pol., profesors Jānis Ikstens

janis.ikstens@lu.lv 

 

Pilna informācija:

www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/