LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „DOKUMENTU UN ARHĪVU PĀRVALDĪBA”

 

„Kļūstot par šīs programmas studentu, Tu pratīsi nodrošināt jebkuras organizācijas dokumentu un arhīvu pārvaldību un noteikt organizācijas dokumentēšanas vajadzības, tai skaitā arī elektroniskā formā. Studijas programmā ļaus risināt tādus sarežģītus uzdevumus kā glabāšanas termiņu noteikšana vai samazināšana, funkcionalitātes prasību noteikšana informācijas sistēmām, tradicionālo un elektronisko dokumentu izvērtēšana, vairāklīmeņu aprakstīšana un glabāšana arhīvā. Studijas šajā programmā piedāvā nevienā citā Latvijas augstskolā neatrodamu iespēju īsā laikā iegūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas, kas atbilst 5.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai „Dokumentu sistēmu vadītājs”.

 

Daina Pakalna, Dr. philol., docente, studiju programmas direktore

 

 Iegūstamais grāds:                                         

Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā

 

 Iegūstamā kvalifikācija:                                 

Dokumentu sistēmu vadītājs (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

 

 Studiju programma akreditēta līdz:            

23.05.2019.

 

 Studiju ilgums:                                                  

2,5 gadi (5 semestri), nodarbības notiek piektdienu pēcpusdienās un                                                              sestdienās

 

 Iepriekšējā izglītība:                                         

Akadēmiskais bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība

 

 Uzņemšana programmā:                                 

2017.gadā nenotiek!


Vairāk informācijas par iestāšanos maģistrantūrā

 

 

 

  

 

 Studiju vietu skaits:                                         

25 vietas par personīgo finansējumu

 

 Studiju maksa:                                                   

3750 EUR par programmu

 

 Iestājpārbaudījums: 

Pārrunas šādās vērtēšanas jomās: studijas (iepriekšējās izglītības kvantitatīvie rādītāji); pieredze (darba stāžs un zināšanas saistībā ar studiju programmas tematisko profilu); motivācija (motivācijas studijām pamatojuma mutisks izklāsts); perspektīva (paredzamā pētniecības virziena pamatojuma mutisks izklāsts). Pētniecības virziena izklāstam ir šāda struktūra: potenciālā pētījuma temats; pētījuma aktualitāte; problēma, kuras risināšanai tiks veikts pētījums; pētījuma mērķi un uzdevumi; paredzamā pētījuma rezultāti.

 

 Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos: 

Programmas saturs studentos attīsta tādas prasmes kā veikt organizācijas darba procesa, normatīvās vides un risku analīzi, dokumentu pārvaldības sistēmu auditu. Studējošie pratīs noteikt organizācijai nepieciešamos dokumentus, to glabāšanas termiņus, risināt jautājumus par dokumentu glabāšanas ilguma samazināšanu, konversiju glabāšanai elektroniski, veikt dokumentu uzskaiti un aprakstīšanu elektroniskajā un tradicionālajā vidē. Tiks iegūtas nepieciešamās prasmes darbam ar elektroniskajiem dokumentiem, apgūstot XML, datu bāzes, saglabāšanas tehnoloģijas. Studējošie spēs izstrādāt funkcionālās prasības dokumentu sistēmām un specifikācijām.

 

 Studiju programmas saturs: 

Studiju ilgums – divi ar pusi gadi (pieci semestri) nepilna laika klātienes studijās. Programmas saturu studenti apgūst A – obligātajā daļā un B – ierobežotās izvēles daļā (kopējais apjoms – 80 KP).

 

Obligātajā daļā (A daļā) maģistranti apgūst jaunākos sasniegumus nozares teorijā un praksē, arhīvu un dokumentu pētniecību un pārvaldību, kā arī saskarsmes jautājumus. Kopā obligātajā daļā (A daļa) jāiegūst 66 kp (t.sk. 20 KP par maģistra darbu un 26 KP par profesionālo praksi).

 

Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) maģistranti var izvēlēties studēt kursus divos tematiskajos moduļos: 1) informācijas tehnoloģijas un pieejamība; 2) vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Lai izlīdzinātu zināšanu bāzi studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību izglītības tematiskajā grupā vai humanitāro zinātņu tematiskajā jomā, kā arī gadījumā, ja studiju programmas profilam atbilstoša darba pieredze ir mazāka par trim gadiem, tiek piedāvāts 4 KP izlīdzinošs kurss. Kopā ierobežotās izvēles daļā (B daļa) jāiegūst 14 KP (ne mazāk par 6 KP katrā tematiskajā modulī).

 

 Darba iespējas:         

Dokumentu sistēmu vadītājs strādā visu veidu publiskajās un privātajās organizācijās vai sniedz tām konsultācijas. Nosaka organizāciju dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības valsts un sabiedrības interesēs. Vada dokumentu pārvaldības sistēmu veidošanu. Veic dokumentu un dokumentu pārvaldības sistēmu auditus, darbības kontroli. Nodrošina dokumentēšanas un dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un organizācijas vajadzībām.

 

Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī dokumentu sistēmu vadītāja kvalifikācija nodrošina darba iespējas privāto, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, valsts arhīvu iestāžu uzraudzībā, kā arī valsts arhīvu dokumentu aprakstīšanā, uzskaitē, saglabāšanā un izmantošanā.

 

 Studiju programmas direktore: 

Daina Pakalna, Dr. philol., docente, Daina.Pakalna@lu.lv, Lomonosova iela 1A, 411.telpa, tālr.: 26790847