LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Sociālais darbs"

 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina studēt profesionālajā augstākās izglītības maģistra studiju programmā Sociālais darbs, iegūstot profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka Latvijas profesionālās kvalifikācijas piekto līmeni (profesijas kods – 2635 01).


 Programmas beidzēji tiek sagatavoti darbam  pašvaldību sociālajos dienestos, valsts sociālās labklājības institūcijās un nevalstiskajā sektorā, jo programmas apguve balstās uz jaunākajām atziņām sociālā darba teorijā un praksē, vadībzinībās, projektu vadībā, pētniecības darbā un psiholoģijā, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Studējošajiem, kuri uzsāks studijas 2014.gada rudens semestrī, ir unikāla iespēja specializēties sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā un padziļināti apgūt darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem, sociāli psiholoģiskās intervences metodes darbā ar nebrīvprātīgu klientu, ievadu tiesu psihiatrijā, kā arī citus specializācijai nepieciešamus studiju kursus.


 LU SZF šo studiju programmu realizē  sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, kas ir vienīgais Baltijas valstu partneris arī divos starptautiskos projektos - „Sociālais darbs kriminālās justīcijas jomā” („Criminal Justice Social Work” CJSW) un „Apļi atbalstam un atbildībai” („Circles of Support and Accauntability”, Circles4EU). 


 Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma  Sociālais darbs ir izveidota, ievērojot profesijas Sociālais darbinieks standarta prasības, kā arī profesionālā maģistra grāda iegūšanas prasības.
Sociālā darba programma ir akreditēta līdz 2019.gada 28.maijam.

 


 

 Studiju programma tiek īstenota  pilna laika klātienē divējādi pēc to ilguma un apjoma kredītpunktos, atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības un darba pieredzes:

 

  1.  Programmā ar ilgumu 4 semestri  var studēt tie, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) humanitāro zinātņu un mākslas, izglītības, sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, veselības aprūpes un sociālās labklājības izglītības tematiskajā grupā, kā arī tie, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā izglītības tematiskajā grupā un viena gada praktiskā pieredze sociālās labklājības jomā;
  2.  Programmā ar ilgumu 2 semestri  var studēt tie, kam ir profesionālā bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā.

 

Saskaņā ar Augstskolu likumu (59.2 pantu (Studijas ārpus studiju programmām)) un Ministru Kabineta 10.01.2012. noteikumiem Nr.36, katram studentam ir tiesības savā iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtas zināšanas, prasmes un iemaņas atzīt un ieskaitīt nozarei atbilstošajā studiju programmā līdz pat 30 % apjomā, tādējādi samazinot savu studiju noslodzi.
Ievērojot interesentu ieteikumus, lekcijas tiek plānotas nedēļu nogalēs: piektdienās un sestdienās.

 

 Studiju programma piedāvā  arī iespēju izmantot ERASMUS+ programmu un vienu semestri studēt kādā no partneraugstskolām Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē Somijā vai Norvēģijā.

 

 Iespēja studēt par valsts līdzekļiem ir 15 klātienes studentiem, bet vēl 20 studentus uzņemam par personiskajiem līdzekļiem. Ja netiec budžetā uzreiz, nebēdā – mums ir rotācija, kas nozīmē, ka ar labām sekmēm Tev ir iespēja tajā tikt jau otrajā studiju gadā.

 

Atgādinām, ka sākot ar 2013.gadu tiek atsākta studiju kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem – 2013.gadā sarakstā tika iekļauti 298 sociālā darba speciālisti un 133 politikas pārvaldības vecākie speciālisti – tai skaitā arī probācijas darba speciālisti.

 
 Studiju programmas direktore:  doc. Līga Rasnača, e-pasts: liga.rasnaca@lu.lv

 Uzņemšana:   notiks 2018.gada vasarā.