LAT | ENG
Topošajiem studentiem

Pedagogu  profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programma

„Izglītības iestādes bibliotekārs”


 Programmas mērķis: 

Sniegt aktuālas zināšanas par svarīgākajiem bibliotekārā darba procesiem mūsdienīgās izglītības iestāžu bibliotēkās – nozares normatīvo regulējumu, krājuma pārvaldību, informācijas organizēšanu un informācijas pakalpojumiem.

 

 Mērķauditorija:  

Izglītības iestāžu bibliotekāri un pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuriem nav izglītības bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās.

 

Programmas apraksts (.doc)

 

 

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai:

Augstākā izglītība pedagoģijā. Izglītības iestādes bibliotekāriem, kuri strādā profesionālās ievirzes izglītības iestādē - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss, vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā, vai profesionālās ievirzes izglītības programmās līdztekus pamatizglītībai – vidējā profesionālā izglītība nozarē un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.


Iegūstamās vispārējās kompetences: 

·         Prasme piedāvāt informācijas pakalpojumus dažādām lietotāju grupām;

·         Prasme iegūt un analizēt informāciju no dažādiem informācijas avotiem;

·         Prasme strādāt komandā;

·         Prasme kritiski domāt un analizēt jautājumus;

·         Prasme patstāvīgi mācīties;

·         Prasme radoši domāt un piedāvāt inovatīvus risinājumus;

·         Prasme izmantot informācijas tehnoloģijas informācijas izguvei, organizēšanai un pārvaldībai.


 Iegūstamās nozarei specifiskās kompetences:  

·         Zināšanas par izglītības un kultūras politikas plānošanas dokumentiem.

·         Zināšanas par izglītības iestādes bibliotēkas iekšējiem un ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

·         Zināšanas par informācijas avotiem, to apstrādi, organizēšanu, izguves nodrošināšanu un izmantošanas iespējām mācību procesā;

·         Zināšanas, kas nepieciešamas informācijas avotu meklēšanai un izguvei;

·         Zināšanas par informācijas pakalpojumiem un to atbilstību izglītības iestāžu bibliotēku lietotāju grupu vajadzībām.

·         Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas izplatīšanai (informācijas pakalpojumi, informācijpratības apmācību organizēšana);

·         Zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanai bibliotēkās (informācijas sistēma SKOLU ALISE, digitālie informācijas avoti).

 

Programmas apjoms: 

80 stundas (5 kredītpunkti). Programmas ilgums – 10 nedēļas.


 Programmas īstenošanas forma: 

Tālmācībā 26 stundas, klātienē 54 stundas. Klātienes tikšanās 2018. gada rudens semestrī plānotas 16. un 17. augustā, 15. septembrī, 25. un 26. oktobrī un 10.novembrī (šie datumi vēl var tikt mainīti atkarībā no saņemto pieteikumu skaita).  Izlaidums - 24. novembrī (izglītības sertifikāta saņemšana iespējama tikai klātienē).

 

Studiju maksa: 

Studiju programmas izmaksas ir 200,- EUR, kuras iespējams maksāt divās daļās (puse pirms studiju sākšanas, otra puse – līdz mācību noslēgumam). Ja studijas apmaksā pašvaldības institūcijas, nepieciešams iesniegt galvojuma dokumentu rēķina sagatavošanai.

Atgādinām, ka saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" kursu dalībniekiem ir iespēja saņemt atpakaļ 25 % no izdevumiem par studiju maksu.

 

 

Pēc pirmās iemaksas veikšanas būs iespējams saņemt izziņu, ka ir uzsāktas studijas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.

 

Dokumentu pieņemšana studijām sākas 2018. gada 23. aprīlī, noslēdzas 20. jūlijā.

 

Dokumentus var iesniegt LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova iela 1. 202. telpā, iepriekš pa e-pastu anete.zasa@lu.lv sazinoties ar fakultātes sekretāri Aneti Zasu. Par iespēju iesniegt dokumentus elektroniskā formā, sazinietes ar programmas vadītāju Dainu Pakalnu (e-pasts - daina.pakalna@lu.lv; mob. tālrunis – 26790847).

 

Piesakoties nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: 1) reģistrācijas veidlapa; 2)pedagoģiskās izglītības dokumenta kopija; 3) personas dokumenta kopija (ja uzvārds diplomā atšķiras no uzvārda personas dokumentā – arī uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija); 4) aptaujas anketa

 

 

 

Reģistrācijas veidlapa (.xls)

Anketa (.doc)

 

Kontaktinformācija: 

programmas vadītāja Daina Pakalna

                                                                        e-pasts - daina.pakalna@lu.lv  

                                                                        mob. tālrunis - 26790847