asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr.filol.,
Informācijas pārvaldības BSP direktore

baiba.holma@lu.lv
Lauvas iela 4, 418. telpa

Galvenās akadēmiskās intereses ir saistītas ar šādām informācijas un bibliotēkzinātnes jomām: zināšanu organizācija, informācijas meklēšana informācijas meklēšanas sistēmās; informācijpratība, digitālā un medijpratība, digitālās kolekcijas; informacionālā uzvedība, informācijas pakalpojumu inovācijas, dizaina domāšana.

Pēdējos gados ir piedalījusies gan nacionālos (valsts pētījuma programmas u.c., Dzīves meistarība un informācijpratība (2016)), gan starptautiskos pētniecības projektos (Piem., BIBLIO (2019 - ), DIDEL (Daily innovators and daily educators)(2015 – 2018)) par prasmēm un pratībām (informācijpratība, digitālā pratība, medijpratība), par bibliotekāriem trūkstošajām prasmēm un mācību materiālu izstrādi jauno prasmju apguvei (Educational package “Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries”)

Izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs “Zināšanu organizācijas lingvistiskie aspekti” (2006).

Docētie studiju kursi

Zināšanu organizēšana; Informācijas avoti un meklēšana; Ievads informācijas zinātnē; Informācijas dienesti un centri; Digitālās bibliotēkas un repozitāriji; Informācijas meklējumvalodas; Informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijas; Informācijas meklēšanas un izguves teorijas; Digitālās bibliotēkas.

Jaunākās publikācijas

  • Holma B., Spurava G. (2018).  Bibliotekāra kā mediatora loma bērnu un jauniešu digitālās pratības veicināšanā. No: Ilgtspējīga attīstība un sociālāsinovācijas. Zin. red. B.Bela. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
  • Galvenā redaktore, ievada autore Baiba Holma/Latvijas Universitāte (2017). Dzīves meistarība un informācijpratība. LU Sociālo un politisko pētījumuinstitūts. Rīga: Latvijas Universitāte, 2017. 151, [1] lpp.: diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas; 30 cm. Latvija: pārskats par tautas attīstību/LU SPPI; 2015/2016. ISBN 9789934182402. Angļu valodā: ŠEIT

Nozīmīgākās publikācijas

  • Holma B., Krumina L., Pakalna D., Avanesova J. (2014) Towards Adult Information Literacy Assessment in Latvia: UNESCO Media and Information Literacy Competency Matrix in Practice. Communications in Computer and Information Science, 492, pp. 550-559.
  • Holma, B. (2013). Digitālo kolekciju kvalitātes izpēte: teorētiskie modeļi un pētījumu projekta „Nacionālā identitāte digitālā vidē” rezultāti No: Informācija un sabiedrība: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. Rīga: Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, Nr. 4, 10. – 29.lpp.  

Ārpus akadēmiskās telpas

Interesē formas un satura jautājumi, kā arī suns – cilvēka labākais draugs.