Docente un vadošā pētniece, Dr.paed.
LinkedIn
ORCID
ResearchGate

sanita.baranova@lu.lv

Latvijas Universitātē, aizstāvot disertāciju „Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā” (2012), ieguvusi doktora grādu pedagoģijā. Akadēmiskajam darbam nozīmīgu pieredzi guvusi, strādājot (2017. – 2020.g.) LU Studiju departamentā. Docē studiju kursus augstskolas, pieaugušo pedagoģijā un izglītības politikā dažādu studiju virzienu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī vada profesionālās pilnveides seminārus augstskolu docētājiem. Eiropas Universitāšu asociācijas eksperte akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides jautājumos. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studējusi (2009) un DAAD (Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta) jauno pētnieku stipendijas programmas ietvaros (2013/2014) profesionāli pilnveidojusies augstskolas didaktikas jomā Leipcigas Universitātē, Vācijā.

Docētie studiju kursi

  • Informācijas lietotāju izglītošana
  • Ievads docētāja darbā

Nozīmīgākās publikācijas

Pētniecības intereses

Studentcentrēta studiju procesa kvalitāte, augstākās izglītības politikas implikācijas studiju procesā un inovācijas augstskolas pedagoģijā starpdisciplinārā kontekstā