Books

2022

Salmi-Niklander, Laine S., Salmesvuori, P., Savolainen, U., Taavetti, R. (2022). Friction, Fragmentation, and Diversity. Localized Politics of European Memories. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

2020

Treimanis, Normunds (2020). Aukstums. Tumsa. Bads. Latviešu leģionāra gaitas padomju gūstā. 1945–1947/zin. red. Kaspars Zellis, tekstu publicēšanai sagatavoja Laura Ardava-Āboliņa, Didzis Bērziņš, Kristiāna Kirša, Gita Siliņa. Rīga: Latvijas Mediji. 431 lpp. ISBN 97899347844

 

2018

Zelče, V., Neiburgs, U. (2018). (Two) Sides Diaries of Latvian Soldiers in WWII. Rīga: Mansards.

 

2014

Uzule, L., Zelče, V.(2014).Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls.Rīga: Mansards.

 

2013

Зелчe, B., Нейбургс, У (ред.). (2013). Латышские военные рассказы. Вторая мировая война в солдатских дневниках. Riga: Mansards.

 

Neiburgs, U., Zelče, V.  (2013). (Divas) puses. Pēc grāmatas... Rīga: Mansards.

 

Zelče, V. (red.). (2013). Letonika. Piektais kongress. Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Ziņojumu kodoli. 2013. gada 29. oktobris. Rīga: Mansards.

 

Zelče, V., Zellis, K. (red.). (2013). Vera Kacena. Balle beidzās pusnaktī. Latviešu kara stāsti. Rīga: Mansards.

 

2012

Zelče, V., Zellis, K. (red.). (2012). Vera Kacena. Kājāmgājējs karā. Latviešu kara stāsti.Rīga: Mansards.

 

Neiburgs, U., Rozenšteine, A., Zelče, V. (red.). (2012). (Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Klausāmgrāmata. Rīga: Apostrofs. 2CD: 144,30 mi.

 

Kaprāns, M., Procevska, O., Uzule, L., Saulītis, A. (2012). Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā. Atmiņu politika un publiskā telpa. Rīga: Mansards.

 

Zellis, K. (2012). Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941–1945). Rīga: Mansards.

 

Zinātniskas publikācijas un raksti citās monogrāfijās

Zelče, V. (2023). Russification, Nationalism and Revolution. Postcards of the Baltic Provinces during Late Russion Empire. In: Hoyer, V., Röger, M. (eds). Völker verkaufen. Politik und Őkonomi der Postkartenproduktion im östlichen Europa um 1900. Dresden: Sandstein. P. 181–198. ISBN 978-3-95498-765-8. Sk.: https://verlag.sandstein.de/detailview?no=98-765

Zelče, V. (2023). Information Warfare and Disinformation: The Example of the Occupation of Latvia in June of 1940. In:  Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers. Riga, University of Latvia. P. 148–161. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.17

Ardava-Āboliņa, L., Ņikišins, J. (2022). Social Memories of Transformative Events in Post-Communist Latvia. Ethnic and Generational Dimensions. In: Salmi-Niklander, Laine S., Salmesvuori, P., Savolainen, U., Taavetti, R. (2022). Friction, Fragmentation, and Diversity. Localized Politics of European Memories. Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 99–119. DOI: 10.5117/9789463726757_CH04

Radzobe, Z., Bērziņš, D. (2022). Memory Diversity in Latvia. In: Salmi-Niklander, Laine S., Salmesvuori, P., Savolainen, U., Taavetti, R. (2022). Friction, Fragmentation, and Diversity. Localized Politics of European Memories. Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 235–250. DOI: 10.5117/9789463726757_CH10

Zelče, V. (2022). An Ideologized and a Realistic Discourse about Rural Latvian Teachers During the Stalinist Period: Analysis of the Content of the Newspaper “Skolotāju Avīze” and the Memoirs of Andrejs Dripe. In: Daniela, L. (ed.). Human, Technologies and Quality of Education, 2022. Proceedings of Scientific Papers  Riga, University of Latvia. P. 560–575. DOI: https://doi.org/10.22364/htqe.2022.40

Zelče, V. (2021). Family History and Memory in Photo Albums of Latvian Women after World War II. The History of the Family 26(4), 533–561. DOI: 10.1080/1081602X.2021.1951802

Zelče, V. (2021). The Sovietization of Rainis and Aspazija: Discourses and Rituals in Soviet Latvia in Celebration of the Two Poets. Journal of Baltic Studies 52(1), 17-42. DOI: 10.1080/01629778.2020.1862265

Eglitis, D., Zelče, V. (2021). An Unlikely Refuge: Latvia's Women Volunteers in the Red Army in World War II. East European Politics and Societies, 35(1), 50–68. DOI: 10.1177/0888325419890128

Zelče, V. (2020). European Values and the Europeanization of Latvian Society. In: Auers, Daunis (ed.). Latvia. Human Development Report 2019/2020. Europeanization of Latvia. Riga: LU ASPRI, P. 97–111. ISBN 978-9934-18-661-5, DOI: 10.22364/lvhdr.2019.2020

Zelče, V. (2020). Eiropas vērtības un Latvijas sabiedrības eiropeizācija [European Values and the Europeanization of Latvian Society]. In: Auers, D. (ed.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2019/2020. Latvijas eiropeizācija. Rīga: LU SZF SPPI. 90.–103. lpp. ISBN 978-9934-18-610-3, DOI: 10.22364/lvpta.2019.2020

Zelče, Vita (2020). Veidenbauma publicistika. Grām.: Grudule, Māra (red.). Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija. Rīga: LU Akadēmsikais apgāds. 45.–61.lpp. ISBN 9789934185601 

Zelče, Vita (2020). Latviešu nācijas izgudrošana un iztēlošana: Jaunlatviešu laiks. Grām.: Straube, Gvido (red.). Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19. gadsimtā. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 92.–119.lpp. ISBN 9789984850870.

Radzobe, Zane. (2019). Performance as counter-memory: Latvian theatre makers’ reflection on national history. Nordic Theatre Studies, 31(1), 92–107. 

Radzobe, Zane & Zitmane, Marita (2019). Vīrišķā un sievišķā tēla analīze sociālās vides kontekstā Mišela Velbeka romāna "Pakļaušanās" Alvja Hermaņa iestudējumā. Semiotisko kodu un interviju analīze. Grām.: Lāms, Edgars (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. Liepāja: LiePA. 24.sēj. 196.–204. lpp.

Зелче, Вита (2019). Младолатыши. В кн.: Страдиньш, Янис (ред.). Латвия и латыши: академическое собраниe статей. Т. 2. Рига: Латвийская академия наук. C.368–400. ISBN 9789934874246. 

Plakans, Andrejs & Zelče, Vita (2018). The Fading of Enemy Images in Contemporary Latvian Cinema. In: Löschnigg, Martin, Sokołowska-Paryż, Marzena (eds). The Enemy in Contemporary Film. Berlin; Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018. P. 271–292. (Culture & Conflict; Vol.12). ISBN 9783110591217. ISSN 2194-7104. 

Zelče, Vita (2018). Anomija Latvijas svētku un piemiņas dienu kalendārā un praksē. Grām.: Zobena, A. (red.). Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu LatvijāRīga: LU Akadēmiskais apgāds. 104.–149. lpp. ISBN 9789934183089 

Zelče, Vita (2018). The Transformation of ‘Holiday’ in Post-Soviet Space: Celebrating Soviet Victory Day in Latvia, Europe-Asia Studies, 70:3, 388-420, DOI: 10.1080/09668136.2018.1454402

Zelče, Vita (2018). The New Latvians. In: Stradiņš, Jānis (ed.). Latvia and Latvians: Collection of Scholarly Articles. Riga: Latvian Academy of Sciences. Vol. 2, p. 347–376. ISBN 9789934874208. 

Zelče, Vita (2018). Jaunlatvieši. Grām.: Stradiņš, J. (red.). Latvija un latvieši: Akadēmiskie raksti 2 sējumos. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 2. sēj. 309.–335. lpp. ISBN 978-9934-8515-9-9 

Ardava, L. (2017). The Social Memory of the January 1991 Barricades and Commemorative Discourse in the Media of Latvia. In: Jundzis, T. (ed.). The Barricades: Civil Resistance to Anti-democratic Rule and Lessons Learned. Riga: LZA Baltic Centre for Strategic Studies. P. 67-75.

Gruziņš, O. (2017). Children Born of War, State of the Art, and Latvia: Approaches, Methods, and Data. In: Saleniece, I. (ed.).  History: Sources and People. Proceedings of the 26th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XX. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”. P. 111-120.

Bērziņš, D. (2016). Holokausta sociālā atmiņa Latvijas PSR, 1944-1948. Vēsture, 1 (96), 45–73.

Bērziņš, D., Oppermann, P. (2016). Latvia. The Rumbula Memorial. History and Present. In: Methodical Materials “Holocaust Commemoration in the Baltics”. Riga: Center for Judaic Studies at the University of Latvia.

Zelče, V. (2016). Raiņa 100. jubileja: tapšana un svinēšana. Grām.: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums. 21. sēj. Liepāja: Liepājas Universitāte. 44.–64. lpp.

Bērziņš, D., Ļenskis, I. (2015). Antisemītisma izpausmes: vēsture un mūsdienas. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Bērziņš, D. (2015). Holokausta sociālā atmiņa Atmodas periodā. Grām.: Stašulāne, A. (red.). Kultūras studijas. Vēsturiskā atmiņa. Zinātnisko rakstu krājums. VII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”.159.–165. lpp.

Zelče, V. (2015). Pirmā pasaules kara pieminēšana un sērošana. Grām.: Daija, P., Hanovs, D., Jansone, I. (sast.). Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga: Zinātne. 231.–244. lpp.

Ardava, L. (2014). 1991. gada sociālās atmiņas diskursi Jāņa Streiča grāmatā “1991. Tas garais cilvēkbērna gads”. Grām.: Lāms, E. (red.) Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 19. Liepaja: LiePA. 348.−355. lpp.

Eglitis, D. S., Ardava, L. (2014). Commemoration and Contestation: The Politics of Memory in the Baltic Countries. In: Bernhard, M., Kubik, J. (eds). Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. New York: Oxford University Press. P.123-145. Sk.: www.amazon.com/Twenty-Years-After-Communism-Commemoration/dp/0199375143

Lasmane, S., Bērziņš, D. (2014). Pakļaušanās paradums un pretošanās. Grām: Lācis, V. Ceļojums uz Norieta pilsētu. Riga: Divpadsmit. 291.–303. lpp.

Ločmele, K. (2014). (Un)told memories: Communicating the (Soviet) past in Latvian families. In: Saueauk, M. (ed.). Historical memory versus communist identity: Proceedings of the conference “The shaping of identity and personality under communist rule: History in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe.” Tallinn, 9-10 June, 2011. Tartu: University of Tartu Press. P. 129-146.

Zelče, V. (2014). Latvijas iedzīvotāju sociālās atmiņas kopienas un identitāte. Grām.: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 195.–205. lpp.

Zelče, V. (2014). Latvijas sociālās atmiņas politika, Eiropas Savienības un Krievijas ietekme uz to.  Grām.: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. 206.–215. lpp.

Zelče, V. (2014). Nacionālā atvadu rituāla tradīcija Latvijā un mediji. Grām.: Cimdiņa, A. (red.). Imants Ziedonis. Piederības meklējumi. Brīvības treniņš. Rīga: Zinātne. 365.–379. lpp.

Ardava, L., Bērziņš, D., Ločmele, K. (2013). Sociālās atmiņas pētniecība: metodoloģija un pieredzes analīze. In: Stradiņš, J. (red.). (2013). Letonikas piektais kongress. Plenārsēžu materiāli. Riga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 215.−229. lpp.

Ardava, L., Rozenšteine, A., Siliņa, G. (2013). Kolaboracionisma diskurss Alvja Lapiņa drāmā “Atvari” un Sofi Oksanenas romānā “Attīrīšanās”. In: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepaja: LiePA. 9.–27. lpp.

Bērziņš, D. (2013). Holokausta reprezentācija Latvijas PSR literatūrā: D.Zigmontes, Ē.Vilka, O. Vācieša, Z. Ērgles darbu piemēri. In: Lāms, E. (red.). Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepāja: LiePA. 47.–57. lpp.

Берзиньш, Д. (2013). Социальная память холокоста в популярной культуре Латвийской СР: анализ некоторых ярких примеров. B.: Амосова. C. (oтв. ред.). Утраченное соседство: Евреи в культурной памяти жителей Латгалии. Материалы экспедиций 2011-2012 гг. Mockвa: Центр научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах “Сэфер”; Музей “Евреи в Латвии”. C. 334-356.

Eglītis, D., Zelče, V. (2013). Unruly Actors: Latvian Women of Red Army in Post-War Historical Memory. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 41(6), 987–1007.

Ločmele, K. (2013). Lauki žurnālā ”Sestdiena”: (a)izmiršana un citi temati 2011. gadā. Grām: Medveckis, A. (red.). Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XV. Liepāja: LiePA. 358.-365. lpp.

Kirša, K., Rozenšteine, A., Uzule, L., Zelče, V. (2013) Sociālā atmiņa Latvijas identitātē. Grām.: Stradiņš, J. (red.). Letonikas piektais kongress. 2013. gada 28.–30. oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 202.–214. lpp.

Neiburgs, U., Siliņa, G., Zellis, K. (2013). Otrais pasaules karš Latvijā: sociālā atmiņa un tās pētniecība. Letonikas piektais kongresa plenārsēžu materiālu krājums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 272.-285. lpp.

Uzule, L. (2013). Kapusvētku fenomens Latvijā: preses satura analīze un kapusvētku apmeklētāju anketēšana. Grām: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 18. Liepaja: LiePA. 314.-321. lpp.

Bērziņš, D. (2012). Holokausta reprezentācija latviešu literatūrā: Viļa Lāča romāna “Vētra” piemērs. Grām: Lāms, E. (red.). Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 17. Liepāja: LiePA. 31.–41. lpp.

Eglitis, D. S., Ardava, L. (2012). The Politics of Memory: Remembering the Baltic Way 20 Years after 1989. Europe-Asia Studies, 64(6), 1033-1059.

Ločmele, K. (2012). (Ne)izgaistošās atmiņas: nacionālie partizāni Baltinavas, Nautrēnu un Tilžas skolēnu kolektīvajā atmiņā. Grām.: Saleniece, I. (red.). Vēsture: Avoti un cilvēki: XXI Zinātniskie lasījumi: Vēsture XV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 205.-213. lpp.

Bērziņš, D. (2011). Latviešu identitātes konstrukcija laikraksta “Tēvija” propagandas materiālos: “mēs un viņi” diskurss (1941. gada jūlijs–1942. gada janvāris). In: Skudra, O. (red.). Latvijas preses vēsture: diskursi un identitātes. Riga: LU SZF SPPI. 123.–143. lpp.

Bērziņš, D., Siliņa, G. (2011). Kara vēsture un mūsdienu sociālā atmiņa: karavīru dienasgrāmatasDaugavpils Universitātes Humanitārā fakultātes XXI zinātniskie lasījumi: starptautiskās konferences sekcijas “Vēsture: avoti un cilvēki” rakstu krājums. Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds “Saule”. 46.–52. lpp.

Ločmele. K., Procevska, O., Zelče, V. (2011). Celebrations, Commemorative Dates and Related Rituals: Soviet Experience, its Transformation and Contemporary Victory Day Celebrations in Russia and Latvia. In: Muižnieks, N. (ed.). The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations. Riga: Academic Press of the University of Latvia. P. 31–58.

Zelče, V., Kaprāns, M. (2011). National Identity, History and Social Memory. In: Zepa, B., Kļave, E. (eds). Latvia. Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility, Capability. Riga: ASPRI. P. 39–51.

Zelče, V., Kaprāns, M. (2011). Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa. Grām.: Zepa, B., Kļave, E. (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga: LU SPPI, 2011. 37.–47. lpp.

Zelče, V. (2011). Latvia and the Baltic in Russian Historiography. In: Muižnieks, N. (ed.). The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations. Riga: Academic Press of the University of Latvia. P. 31–58.

Kirša, K. (2010). Antisemītisma diskurss laikrakstā “Latvijas Sargs” (1920–1928). Grām.: Skudra, O. (red.). Latvijas preses vēsture: Diskursi un identitātes. Rīga: LU SZF SPPI. 45.–61. lpp.

Zelče, V. (2010). History – Responsibility – Memory: Latvia’s Case. In: Rozenvalds, J.; Ijabs, I. (eds). Latvia. Human Development Report. 2008/2009. Latvia. Riga: ASPRI. P. 44–57.

Zelče, V. (2010). Vēsture – atbildība – atmiņa: Latvijas pieredze. Grām.: Rozenvalds, J.; Ijabs, I. (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2008/2009. Atbildīgums. Rīga: LU SPPI. 42.–54. lpp.

Ardava, L. (2009). “Mēs”–”viņi” diskursa konstrukcija 1989. gada 23. augusta akcijai “Baltijas ceļš” veltītajās publikācijās 1989. un 1999. gadā. Latvijas Arhīvi, 4, 121–145. 

Bērziņš, D. (2009). Nacistiskā antisemītisma propaganda laikrakstā “Tēvija” 1941. gada jūlijā: latviešu līdzdalības diskurss. Latvijas Arhīvi, 4, 63-98.