In 2022 Media Laboratory implemented two cooperation projects of the Ministry of Culture and the University of Latvia:

  • Project “Media literacy and information literacy classes in educational institutions of the Eastern border regions of Latvia”. Within the project, researchers of the Department of Communication Studies of the Faculty of Social Sciences, University of Latvia in the time period from September to November gave 20 guest lectures in Eastern border schools to promote media literacy and information literacy of young people (9 to 12 grade) in the context of Russia's war in Ukraine, the spread of misinformation, its recognition and the potential risks. The project leader – Assistant Professor Laura Ardava-Āboliņa. The implementers of the project – Assistant Professor Klinta Ločmele, doctoral degree candidates Anastasija Tetarenko, Velta Skolmeistere and Raivis Vilūns, masters of communication science Viktorija Tkačenko and Kaspars Līcītis.
  • Project “Evaluation of the importance of the Media Support Fund programs implemented in 2021 for the diversity and quality of the Latvia’s media environment, as well as the evaluation of Media Support Fund regulations in 2022”. Within the project, researchers of the Department of Communication Studies of the Faculty of Social Sciences, University of Latvia have implemented a wide and versatile analysis of the media content financed by the Media Support Fund in 2021, as well as the survey of the beneficiaries of funding and the analysis of regulations of the Media Support Fund. The project leader – Assistant Professor Laura Ardava-Āboliņa. The implementers of the project – Professor Vita Zelče, Assistant Professor Klinta Ločmele and doctoral degree candidate Laura Uzule.

Mediju laboratorija realizē arī Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu, kas norisinās kopš 2020. gada:

  • Projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (2020–2022) mērķis ir starpdisciplinārā griezumā izpētīt dezinformācijas un sazvērestību vēstījumu vietu Latvijas informācijas telpā, kā arī tās ietekmi uz cilvēku dzīvi, veselību, drošību un labklājību, iztirzājot Latvijas sabiedrības pieredzi 20. gadsimta totalitārisma laikmetā un periodā pēc neatkarības atgūšanas, un izvērtēt dezinformācijas un sazvērestību radītos riskus mūsdienu demokrātijai un tās vērtībām. Jaunradīto zināšanu uzdevums ir veidot sapratni par dezinformāciju un aizraušanos ar sazvērestībām un sekmēt faktu pārbaudi un kritiskās domāšanas kultūras attīstību Latvijā. Pētījums norit divos galvenajos virzienos: 1) vēstures pētījumā tiek analizētas dezinformācijas plūsmu un ticības sazvērestībai dinamika kopš 20. gs. 30. gadu vidus, kad Latvija pārstāja būt demokrātiska valsts un piedzīvoja divas totalitāru valstu okupācijas; 2) dezinformācijas un sazvērestību esamība mūsdienu Latvijas informatīvajā telpā, it īpaši digitālajos medijos. Pētījuma rezultāti tiks atspoguļoti kolektīvā monogrāfijā, zinātniskos rakstos un ziņojumos. Projekta vadītāja – profesore Vita Zelče, galvenie izpildītāji – profesore Ilze Matīse-Van Houtena un profesors Viesturs Zanders, pētnieki – emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane, asociētais profesors Ojārs Skudra, asociētā profesore Marita Zitmane, docente Zane Radzobe, doktora zinātniskā grāda pretendents Oskars Gruziņš, doktora zinātniskā grāda pretendents Mārtiņš Pričins un doktorante Lilija Romanova. Projekta īstenošanā piedalās arī Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja Lelde Neimane un krātuves speciāliste Evita Feldentāle. Projekta LZP reģistrācijas numurs Nr. lzp-2019/1-0278.