Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana/ Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia (2020–2022)

Nr. lzp-2019/1-0278

 

Projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (2020–2022) mērķis ir starpdisciplinārā griezumā izpētīt dezinformācijas un sazvērestību vēstījumu vietu Latvijas informācijas telpā, kā arī tās ietekmi uz cilvēku dzīvi, veselību, drošību un labklājību, iztirzājot Latvijas sabiedrības pieredzi 20. gadsimta totalitārisma laikmetā un periodā pēc neatkarības atgūšanas, un izvērtēt dezinformācijas un sazvērestību radītos riskus mūsdienu demokrātijai un tās vērtībām. Jaunradīto zināšanu uzdevums ir veidot sapratni par dezinformāciju un aizraušanos ar sazvērestībām un sekmēt faktu pārbaudi un kritiskās domāšanas kultūras attīstību Latvijā.

Pētījums īstenots divos galvenajos virzienos:

1) vēstures pētījumā tiek analizētas dezinformācijas plūsmu un ticības sazvērestībai dinamika iepriekšējos gadsimtos, it īpaši kopš 20. gs. 30. gadu vidus, kad Latvija pārstāja būt demokrātiska valsts un piedzīvoja divas totalitāru valstu okupācijas;

2) dezinformācijas un sazvērestību esamība mūsdienu Latvijas informatīvajā telpā, it īpaši digitālajos medijos. Pētījuma rezultāti tiks atspoguļoti kolektīvā monogrāfijā, zinātniskos rakstos un ziņojumos.

Projekta vadītāja – profesore Vita Zelče, galvenie izpildītāji – profesore Ilze Matīse-Van Houtena un profesors Viesturs Zanders, pētnieki – emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane, asociētais profesors Ojārs Skudra, asociētā profesore Marita Zitmane, docente Zane Radzobe, docents Renārs Felcis, doktora zinātniskā grāda pretendents Oskars Gruziņš, doktora zinātniskā grāda pretendents Mārtiņš Pričins, doktorante Lilija Geila-Romanova un doktorante Elza Lāma. Projekta īstenošanā piedalās arī Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja Lelde Neimane un krātuves speciāliste Evita Feldentāle.

Kopš 2022. gada projekts tiek īstenots jaunizveidotajā LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Mediju laboratorijā.

Projekta LZP reģistrācijas numurs Nr. lzp-2019/1-0278.

Grāmatas

Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. 173 p. ISBN 978-9934-18-959-3. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22

SagatavošanāDezinformācija un sazvērestības: Kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023

Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference, 2021. gada 25. un 26. februāris. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”: kopsavilkumi = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 25 and 26, 2021. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia”: Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. 57 lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zitmane, Marita (2023). Gender Equality Topics on the Social Media Platform Twitter in 2021. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 162–173. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.18 

Zelče, Vita (2023). Information Warfare and Disinformation: The Example of the Occupation of Latvia in June of 1940. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 148–161. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.17 

Zanders, Viesturs (2023). Soviet Disinformation and Latvian Diaspora after World War II. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 143–147. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.16 

Skudra, Ojārs (2023). Political Communication Culture of Political Journalists Representing the Press in Unstable Democracy of Latvia. 2021–2022. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 109–123. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.13 

Radzobe, Zane (2023). ‘Alternative Knowledge’ in Latvian Culture: Roots and Contexts. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 104–108. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.12 

Pričins, Mārtiņš (2023). Misinformation and Information Manipulation in Pre-Election Messages of Candidates from Latvian Political Parties. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 98–103. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.11

Neimane, Lelde (2023). The Course of Life of Those Deported on 14 June 1941 Until Their Release from Forced Settlement. Examples of Disinformation, Misleading Information. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 86–97. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.10 

Matise-Van Houtana, Ilze (2023). Attitudes and Opinions of Veterinary Professionals About Covid-19 Infection and Vaccination Against It. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 77–85. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.09

Lasmane, Skaidrīte (2023). The Ambiguity of Public Cynicism in Democracy. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 70–76. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.08 

Lāma, Elza (2023). ‘Intensive Mothering’ Discourse in Narratives Pro and Against ‘Daddy Quota’ in Latvia. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 61–69. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.07

Gruziņš, Oskars (2023). Fearing the Memory of Father: The Impact of Biological Origins on the Life Course of Latvian ‘Third Reich’ Children Born of War. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 45–52. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.05 

Feldentāle, Evita (2023). The Image of Latvia in the Eyes of Children Born in Displacement: The Example of Mass Deportations of 1941 and 1949. In: Zelče, Vita (ed.). Media and Society, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Mediji un sabiedrība, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 36–44. DOI: https://doi.org/10.22364/ms22.04 

Zitmane, Marita & Vorkule, Marija (2022). Should Influencers be Trusted? Analysis of Influencer’s Interaction with Children and Adolscents on Instagram and Youtube. In: Daniela, Linda (ed.). Human, Technologies and Quality of Education, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 108–120. DOI: 0.22364/htqe.2022.08

Lāma, Elza (2022). Unspoken Truths in Narratives of Contemporary Mothers Towards Their Mothers in Latvia. In: Daniela, Linda (ed.). Human, Technologies and Quality of Education, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 121–137. DOI; 0.22364/htqe.2022.09

Zelče, Vita (2022). An Ideologized and a Realistic Discourse about Rural Latvian Teachers During the Stalinist Period: Analysis of the Content of the Newspaper “Skolotāju Avīze” and the Memoirs of Andrejs Dripe. In: Daniela, Linda (ed.). Human, Technologies and Quality of Education, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 560–575. DOI: 0.22364/htqe.2022.40

Lasmane, Skaidrīte (2022). Including the Emotional Potential of Literature in Post-Crisis Education. In: Daniela, Linda (ed.). Human, Technologies and Quality of Education, 2022. Proceedings of Scientific Papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022. Rakstu krājums. Riga, University of Latvia. P. 1028–1041. DOI: 0.22364/htqe.2022.73

Feldentāle, Evita (2022). Nometinājumā dzimušo bērnu attieksme pret Latviju: 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemērs. No: Saleniece, Irēna (red.). Vēsture: avoti un cilvēki/History: Sources and People. XXV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 31.–37. lpp. ISSN 1691-9297

Gruziņš, Oskars (2022). Evaluating the Stigma of Children Born of War in Latvia and its Challenges. In: Saleniece, Irēna (ed.). Vēsture: avoti un cilvēki/History: Sources and People. XXV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. P. 83–96. ISSN 1691-9297

Neimane, Lelde (2022). 1941. gada 14. jūnija deportāciju personiskās pieredzes stāsti Latvijas Okupācijas muzejā: informācijas un baumu aspekts. No: Saleniece, Irēna (red.). Vēsture: avoti un cilvēki/History: Sources and People. XXV. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 197.–205. lpp. ISSN 1691-9297

Lasmane, Skaidrīte (2022). Emotional Mood and Media Ethics in Crisis Communication. In: Chari, T., Ndlela, M. N. (eds). Global Pandemics and Media Ethics. Issues and Perspectives. Routledge. DOI: 10.4324/9781003306603

Hilger, Andreas & Gruzins, Oskars (2022). Intimacy, “Treason,” and “Ideological Transgression”: POWs and Women on the Eastern Front of the Second World War. In: Reiss, M., Feltman, B. K. (eds). Prisoners of War and Local Women in Europe and the United States, 1914–1956. Consorting with the Enemy. Palgrave Macmillan. P. 199–220. DOI: 10.1007/978-3-030-83830-0_10

Pričins, Mārtiņš & Tetarenko-Supe, Anastasija (2022). United We Stand: Narratives of Latvian Leading Politicians on Unity and Values of the European Union during Covid crisis (2020–2021).  De Europa, 5(2), 139–157. DOI: 10.13135/2611-853X/7145 

Zanders, Viesturs (2022). Trimdas publikāciju lasītāji Padomju Latvijā. No: Helviga, A. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture: scientific journal. Vol 27. Liepāja: LiePA, 144.–153. 306.–319. lpp. ISSN 2500-9508 (iespiests), ISSN 2661-5541 (digitāls). https://dom.lndb.lv/data/obj/1035006

Zitmane, Marita (2022). Diskusijas “Vai Latvijas kino trūkst sieviešu stāstu?” apspriede sociālajā medijā “Facebook”. Komentāru analīze. No: Helviga, A. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture: scientific journal. Vol 27. Liepāja: LiePA, 306.–319. lpp. ISSN 2500-9508 (iespiests), ISSN 2661-5541 (digitāls). https://dom.lndb.lv/data/obj/1035006

Matise-Van Houtana, Ilze & Geine-Romanova, Lilija (2022). Retrospective Analysis of 101 Canine Lymphoma Cases Diagnosed in Surgical Biopsies in Latvia (2011–2020). Rural Sustainability Research, 48(343), 1–8. ISSN2256-0939. DOI: https://doi.org/10.2478/plua-2022-0011

 

Zelče, Vita (2021). Dezinformācijas un sazvērestību pētījumu teorētiskās pieejas. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 5.–7. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zelče, Vita (2021). Theoretical Approaches of Disinformation and Conspiracy Research. In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 8–10.  DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Neimane, Lelde (2021). Informācija un dezinformācija deportāciju laikā. 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemērs. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 11.–12. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Neimane, Lelde (2021) Information and Disinformation During Soviet Mass Deportations. Example the Deportation of June 14th 1941. In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 13–14. DOI:  10.22364/luszk.79.szf.01

Feldentāle, Evita (2021). Informācija un dezinformācija deportāciju laikā. 1949. gada 25. marta deportācijas piemērs. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 15.–17. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Feldentāle, Evita (2021). Information and Disinformation. Example of the Mass Deportation of March 25th, 1949. In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 18–20.  DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Gruziņš, Oskars (2021). Padomju un nacistu represijās izdzīvojušo ģimenes atmiņa: refleksijas par “kara dzemdināto” bērnu mutvārdu vēstures liecībām. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 21.–23. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Gruziņš, Oskars (2021). Family Memories of Survival in the Period of Soviet and Nazi Repression: Reflections on the Oral History Testimonies of Latvian “Children Born of War.” In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 24–26. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zanders, Viesturs (2021). Preses izdevumi kā dezinformācijas instruments Latvijā un trimdā (20. gs. 50.–60. gadi). No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 27.–28. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zanders, Viesturs (2021). Press Publications as Means for Disinformation in Latvia and Latvian Communities in Exile (the Fifties and Sixties of the 20th Century). In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 29–30. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Lasmane, Skaidrīte (2021). Melu daudzveidība un ētika. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 31.–32. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Lasmane, Skaidrīte (2021). The Diversity and Ethics of Lies. In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 33–34. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Skudra, Ojārs (2021). Demokrātijas krīzes un Latvijas relatīvās atpalicības rāmējumi akadēmiskajās un mediju publikācijās: sistēmtransformācijas, sabiedrības mediatizācijas un publiskā viedokļa aspekti (2018–2021). No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 35.–36. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Skudra, Ojārs (2021). Media Publications: The Aspects of Systemic Transformations, Mediatization of Society and Public Opinion (2018–2021). In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 37–38. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Matīse-VanHoutana, Ilze, Geine-Romanova, Lilija (2021). Suņu barības ražotāja publiskā retorika ar barību saistītajā megaesophagus uzliesmojumā suņiem: Latvijas gadījums (2015–2016). No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 39.–40. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Matīse-VanHoutana, Ilze, Geine-Romanova, Lilija (2021). Public Rhetoric of a Dog Food Manufacturer in a Food-Related Megaesophagus Outbreak in Dogs: Outbreak in Latvia (2015–2016). In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 41–43. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Matīse-VanHoutana, Ilze, Geine-Romanova, Lilija (2021). Suņu barības ražotāja publiskā retorika ar barību saistītajā megaesophagus uzliesmojumā suņiem: Austrālijas gadījums (2017–2018). No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 43.–45. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Matīse-VanHoutana, Ilze, Geine-Romanova, Lilija (2021). Public Rhetoric of a Dog Food Manufacturer in a Food-Related Outbreak of Megaesophagus in Dogs: Outbreak in Australia (2017–2018) In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 46–48. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Pričins, Mārtiņš (2021). Sazvērestības teoriju lokalizācijas piemēri sociālās tīklošanās vietnē Facebook. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 49.–50. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Pričins, Mārtiņš (2021). Examples of Localization of Conspiracy Theories on the Social Networking Site Facebook. In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 51–53. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zitmane, Marita (2021). Dzimumu līdztiesība 2020. gadā Covid-19 pandēmijas ietekmē. No: Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. Abstrakti. Rīga: Latvijas Universitāte. 54.–55. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zitmane, Marita (2021). Gender Equality in 2020 Due to the Covid-19 Pandemic. In: 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia” Abstracts. Riga: University of Latvia. P. 56–57. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01

Zelče, Vita (2021). Mention of Historical Personalities and the Attributed Meanings to them in the Poetry of Ojārs Vācietis. In: The 13th International Conference of Baltic Literary Scholars “Shifting Literary Culture Since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm.” Riga, September 23–24, 2021. Riga: IFLA. P. 16–17. ISBN 978-9984-893-54-9

Zelče, Vita, Zitmane, Marita (2022). Memorial Space and Gender. Analysis of Latvian Contemporary Commemorative Place. Session “Gendered Hierarchies, Ideologies and Discourses,” 2022 AABS Conference, May 27, 2022. See: https://convention2.allacademic.com/one/aabs/aabs22/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1919902&PHPSESSID=af3neb2qhpk3h89mq8ve6dgdlm

Zelče, Vita, Zitmane, Marita (2022). Information and Disinformation Discourses of Cholera Epidemics in Latvian Media. Session “Understanding Disinformation,” 2022 AABS Conference, May 27, 2022. See: https://convention2.allacademic.com/one/aabs/aabs22/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1920007&PHPSESSID=af3neb2qhpk3h89mq8ve6dgdlm

Pričins, Mārtiņš (2022). Public Education About Covid-19 and Disinformation: Analysis of Latvian Memes on Facebook. In: Daugavpils Universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes/Abstracts 64th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds “SAULE”. P. 36–37. See: https://dukonference.lv/files/Tezes_64.konf._labotas.pdf 

Zanders, Viesturs (2022). Ieskats Latviešu Nacionālā fonda izdevējdarbībā. No: Saviča, M. (sast.). Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 9. lpp. ISBN 9789934188435. DOI: https://doi.org/10.22364/luszk.80.bibliz.tk 

Radzobe, Zane (2022). Jaunākais latviešu teātris un sazvērestības teorijas. No: Starptautiskā zinātniskā konference Kultūras krustpunkti XVI. 2.–4.11.2022. Programma/tēžu krājums. Sk.: https://drive.google.com/file/d/1-1-uWzu84nlq11AjBao46_kxFLXJv3X1/view 

 

Lelde Neimane. 1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU PERSONISKĀS PIEREDZES STĀSTI LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJĀ: INFORMĀCIJAS UN BAUMU ASPEKTI. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference “XXXI Zinātniskie lasījumi”. 2021. gada 28.–29. janvāris

Evita Feldentāle. LATVIJAS TĒLS NOMETINĀJUMĀ DZIMUŠO BĒRNU ACĪS: 1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJAS PIEMĒRS. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference “XXXI Zinātniskie lasījumi”. 2021. gada 28.–29. janvāris

Oskars Gruziņš. FAMILY HISTORY AND THE ‘CONSPIRACY OF SILENCE’: GAPS AND FALSEHOODS IN ORAL HISTORY TESTIMONIES OF THE CHILDREN BORN IN WARTIME. International Scientific Conference “XXXI Scientific Readings,” Faculty of Humanities of Daugavpils University, January 28–29, 2021

Viesturs Zanders. PRESES IZDEVUMI KĀ DEZINFORMĀCIJAS INSTRUMENTS LATVIJĀ UN TRIMDĀ (20. GS. 50.-60. GADI). LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Vita Zelče. 1831. GADA HOLĒRAS EPIDĒMIJAS DISKURSS MŪSDIENU LATVIJAS TERITORIJĀ IZNĀKOŠAJOS LAIKRAKSTOS/DISCOURSE OF THE CHOLERA EPIDEMIC OF 1831 IN NEWSPAPERS PUBLISHED IN THE TERRITORY OF LATVIA. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference “XXXI Zinātniskie lasījumi”. 2021. gada 28.–29. janvāris

Vita Zelče. DEZINFORMĀCIJAS UN SAZVĒRESTĪBU PĒTĪJUMU TEORĒTISKĀS PIEEJAS. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Mārtiņš Pričins. SAZVĒRESTĪBU TEORIJU LOKALIZĀCIJAS PIEMĒRI SOCIĀLĀS TĪKLOŠANĀS VIETNĒ "FACEBOOK". LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Lelde Neimane. INFORMĀCIJA UN DEZINFORMĀCIJA DEPORTĀCIJU LAIKĀ. 1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJAS PIEMĒRS. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Evita Feldentāle. INFORMĀCIJA UN DEZINFORMĀCIJA DEPORTĀCIJU LAIKĀ. 1949. GADA 25. MARTA DEPORTĀCIJAS PIEMĒRS. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Oskars Gruziņš. ĢIMENES ATMIŅA PAR IZDZĪVOŠANU PADOMJU UN NACISTU REPRESIJU PERIODĀ: LATVIJAS "KARA BĒRNU" MUTVĀRDU LIECĪBU ANALĪZE/FAMILY MEMORY OF SURVIVAL IN THE PERIOD OF SOVIET AND NAZI REPRESSION: ANALYSIS OF THE ORAL TESTIMONY OF LATVIAN CHOW. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Ojārs Skudra. DEMOKRĀTIJAS KRĪZES UN LATVIJAS RELATĪVĀS ATPALICĪBAS RĀMĒJUMI AKADĒMISKAJĀS UN MEDIJU PUBLIKĀCIJĀS: SISTĒMTRANSFORMĀCIJAS, SABIEDRĪBAS MEDIATIZĀCIJAS UN PUBLISKĀ VIEDOKĻA ASPEKTI (2018-2021). LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Skaidrīte Lasmane. MELU DAUDZVEIDĪBA UN ĒTIKA. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Marita Zitmane. DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS DISKURSS 2020. GADĀ COVID-19 PANDĒMIJAS IETEKMĒ. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Ilze Matīse-Van Houtana, Lilija Geine-Romanova. SUŅU BARĪBAS RAŽOTĀJA PUBLISKĀ RETORIKA AR BARĪBU SAISTĪTAJĀ MEGAESOPHAGUS UZLIESMOJUMĀ SUŅIEM: AUSTRĀLIJAS GADĪJUMS (2017–2018).  LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2021. gada 25. februāris

Viesturs Zanders. TRIMDAS PUBLIKĀCIJU LASĪTĀJI PADOMJU LATVIJĀ. Liepājas 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Liepājas Universitāte. 2021. gada 10. marts

Mārtiņš Pričins. DEZINFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANĀS TĪKLI UN LIETOTĀJU EMOCIJAS SOCIĀLAJOS MEDIJOS. Liepājas 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Liepājas Universitāte. 2021. gada 11. marts

Marita Zitmane. SOCIĀLO TĪKLU VIĻŅOŠANĀS. DISKUSIJAS "VAI LATVIJAS KINO TRŪKST SIEVIEŠU STĀSTU?" ANALĪZE. Liepājas 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Liepājas Universitāte. 2021. gada 11. marts

Zane Radzobe. ŽANRA PROBLEMĀTIKA POPULĀRAJĀ ŽURNĀLISTIKĀ. Liepājas 27. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Liepājas Universitāte. 2021. gada 11. marts

Lelde Neimane. INFORMĀCIJA UN DEZINFORMĀCIJA 1941. GADA 14.JŪNIJA DEPORTĀCIJU GAITĀ: LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJA VIDEO LIECĪBAS. LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija “Filosofijas un ētikas aktualitātes pandēmijas laikā”. 2021. gada 16. marts

Mārtiņš Pričins. STRATEGIC COMMUNICATION AND MANIPULATION OF INFORMATION BY POLITICAL PARTIES DURING ELECTION CAMPAIGNS ON FACEBOOK. Tillotoma Foundation. June 11, 2021

Elza Lāma. “I CAN’T COMPLAIN. THEY RAISED US WITHOUT DISPOSABLE DIAPERS:’ THE “DEEP STORY” BEHIND RELATIONSHIPS OF NEW MOTHERS AND THEIR MOTHERS IN LATVIA.” International conference and workshop “Transformation Narratives Beyond Winners and Losers: Deep Stories in Central and Eastern Europe,” Vilnius University, 17 June, 2021

Lelde Neimane. MEMORIES OF THE SOVIET DEPORTATIONS ON 14TH JUNE 1941 IN THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF THE OCCUPATION OF LATVIA. 14th Conference of Baltic Studies in Europe (CBSE), Uppsala, Sweden. 1–4 September 2021

Vita Zelče. MENTION OF HISTORICAL PERSONALITIES AND THE ATTRIBUTED MEANINGS TO THEM IN THE POETRY OF OJĀRS VĀCIETIS. The 13th International Conference of Baltic Literary Scholars “Shifting Literary Culture Since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm.” September 23, 2021

Marita Zitmane, Elza Lāma. ““WAKE UP AND THINK OF THE CHILDREN!”: AMBIVALENT RELATIONSHIP BETWEEN MOTHERHOOD, FEMININITY, AND ANTI-VACCINATION. 13th Central and East European Communication and Media Conference “The New Communication Revolution.” Online. 22–23 October, 2021

Skaidrīte Lasmane. PORUKA INTELEKTUĀLĀS DZĪVES REKONSTRUKCIJAS VERSIJA. Rakstniecības un mūzikas muzeja zinātniskā konference “Nemirušais Poruks”. 2021. gada 25. novembris

Skaidrīte Lasmane. BRĪVĪBA NEBRĪVĪBĀ UN NEBRĪVĪBA BRĪVĪBĀ. Saruna Gaismas pilī “Pretestība un Latvijas Republikas valstiskums. Vakar. Šodien. Rīt.” 2021. gada 15. decembris

Skaidrīte Lasmane. AKADĒMISKĀ ĒTIKA MŪSDIENĀS. Liepājas Universitāte. Starptautiskā zinātniska konference “Augstākās izglītības ekosistēma un pārvaldība Kurzemes reģiona attīstības kontekstā”. 2021. gada 16. decembrī

Skaidrīte Lasmane. LITERATŪRA KĀ EMOCIONĀLĀS PIEREDZES AVOTS DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ. LU 80.starptautiskā zinātniskā konference. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes sekcija. 2022. gada 4. februāris.

Marita Zitmane, Marija Vorkule. SHOULD INFLUENCERS BE TRUSTED? ANALYSIS OF INFLUENCERS’ INTERACTION WITH YOUNG  AUDIENCES (11–17) ON INSTAGRAM  AND YOUTUBE. The Conference of the Faculty of Education, Psychology and Art 80th International Scientific Conference of the UL. February 10, 2022

Vita Zelče. IIDEOLOĢISKI IDEALIZĒTĀ UN REĀLĀ LATVIEŠU LAUKU SKOLOTĀJA STAĻINISMA PERIODĀ DISKURSS/DISCOURSE OF IDEOLOGICALLY IDEALIZED AND THE REAL LATVIAN TEACHER IN RURAL SCHOOLS UNDER STALINISM. The Session «Perspectives of Cultural Heritage in Educational Sciences» The Conference of the Faculty of Education, Psychology and Art 80th International Scientific Conference of the UL. 17 February, 2022

Vita Zelče. INFORMĀCIJAS KARŠ UN DEZINFORMĀCIJA. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Mārtiņš Pričins. MALDINĀŠANA, MANIPULĀCIJAS UN EMOCIJAS POLITISKO PARTIJU PRIEKŠVĒLĒŠANU VĒSTĪJUMOS. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Skaidrīte Lasmane. MALDINĀŠANAS FORMAS GUNĀRA ASTRAS PIEMINEKĻA ATKLĀŠANAS ATVEIDOJUMĀ UN MEDIJU ATBILDĪBA. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Ilze Matīse-Van Houtana, Lilija Romanova. PILOTPĒTĪJUMS PAR PERSONĪGAJIEM UZSKATIEM PAR COVID-19 VĪRUSA INFEKCIJU UN VAKCĪNĀM PRET TO VETERINĀRMEDICĪNAS PROFESIONĀĻU UN STUDENTU VIDŪ. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Lilija Geine-Romanova, Ilze Matīse-Van Houtana. MALDĪGU UZSKATU PAR MĪĻDZĪVNIEKU BAROŠANU IZPLATĪŠANAS SEKAS – NOPIETNI VESELĪBAS TRAUCĒJUMI DZĪVNIEKAM UN IEVĒROJAMI FINANSIĀLI ZAIUDĒJUMI ĪPAŠNIEKAM. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Marita Zitmane. DZIMUMLĪDZTIESĪBAS TĒMAS SOCIĀLAJĀ MEDIJĀ TWITTER 2021. GADĀ. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Oskars Gruziņš. FEARING THE MEMORY OF FATHER: THE IMPACT OF BIOLOGICAL ORIGINS ON THE LIFE COURSE OF LATVIAN TR CBOW. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Lelde Neimane. 1941. GADA 14. JŪNIJA DEPORTĒTO DZĪVES GAITAS LĪDZ ATBRĪVOŠANAI NO NOMETINĀJUMA. DEZINFORMĀCIJAS, MALDINOŠAS INFORMĀCIJAS PIEMĒRI. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Evita Feldentāle. LATVIJAS TĒLS NOMETINĀJUMĀ DZIMUŠO BĒRNU ACĪS: 1941. GADA 14. JŪNIJA UN 1949. GADA 25. MARTA DEPORTĀCIJU PIEMĒRS. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Viesturs Zanders. PADOMJU DEZINFOMĀCIJA UN LATVIEŠU DIASPORA PĒC OTRĀ PASAULES KARA. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Zane Radzobe. “ALTERNATĪVĀS ZINĀŠANAS” LATVIEŠU KULTŪRĀ: SAKNES UN KONTEKSTI. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2022. gada 18. marts

Viesturs Zanders. IESKATS LATVIEŠU NACIONĀLĀ FONDA IZDEVĒJDARBĪBĀ. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. 2022. gada 18. marts

Mārtiņš Pričins. PUBLIC EDUCATION ABOUT COVID-19 AND DISINFORMATION: ANALYSIS OF LATVIAN MEMES ON FACEBOOK. Daugavpils Universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference. 2022. gada 21. aprīlis

Ilze Matīse-Van Houtana, Lilija Geine-Romanova. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 101 CANINE LYMPHOMA CASES DIAGNOSED IN SURGICAL BIOPSIES IN LATVIA (2011–2020). 28th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2022.” Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvia. 18–20 May 2022

Vita Zelče, Marita Zitmane. MEMORIAL SPACE AND GENDER. ANALYSIS OF LATVIAN CONTEMPORARY COMMEMORATIVE PLACE. Session «Gendered Hierarchies, Ideologies and Discourses», 2022 AABS Conference, May 27, 2022

Vita Zelče, Marita Zitmane. INFORMATION AND DISINFORMATION DISCOURSES OF CHOLERA EPIDEMICS IN LATVIAN MEDIA. Session 4, «Understanding Disinformation», 2022 AABS Conference, May 27, 2022

Elza Lāma. 'INTENSIVE MOTHERING' DISCOURSE IN NARRATIVES PRO AND AGAINST THE 'DADDY QUOTA' IN LATVIA. THEMATIC ANALYSIS OF COMMENTS IN SOCIAL MEDIA (2021–2022). 80th International Scientific Conference of the University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Session of Ph. D. Students and Early Stage Researchers in Communication Science. June 28, 2022

Zane Radzobe. JAUNĀKAIS LATVIEŠU TEĀTRIS UN SAZVĒRESTĪBAS TEORIJAS. Starptautiskā zinātniskā konference “Kultūras krustpunkti XVI”. Latvijas Kultūras akadēmija. 2022. gada 4. novembris

Ilze Matīse-Van Houtana, Lilija Geine-Romanova. SUŅIEM UN KAĶIEM BIOPSIJĀS DIAGNOSTICĒTO LIMFOMU APKOPOJUMS UN RETROSPEKTĪVA ANALĪZE: LATVIJAS DATI NO 2011. LĪDZ 2020. GADAM. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes konference “Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes”. Jelgava, 2022. gada 2. decembris

Vita Zelče. INFORMATĪVĀS TELPAS KONTROLE K. ULMAŅA AUTORITĀRĀ REŽĪMA LAIKĀ. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Oskars Gruziņš, Lelde Neimane, Evita Feldentāle. PADOMJU TOTALITĀRISMA IETEKME UZ ATMIŅĀM PAR MASU DEPORTĀCIJĀM LATVIJĀ. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Ojārs Skudra, Mārtiņš Pričins. MINĒJUMI PAR POPULISMU, DEZINFORMĀCIJU UN SAZVĒRESTĪBĀM LATVIJAS MEDIJU PUBLIKĀCIJĀS 14. SAEIMAS VĒLĒŠANU PERIODĀ. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Marita Zitmane. MALDINĀŠANA REKLĀMĀ. PTAC LĒMUMU PAR REKLĀMAS PĀRKĀPUMIEM ANALĪZE. 2005.–2021. GADS. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Zane Radzobe. TEĀTRA KRITIKA LATVIJĀ UN IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS AVOTI. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Ilze Matīse-Van Houtana, Lilija Romanova. TICĪBA AUGSTĀKIEM SPĒKIEM UN BAŽAS PAR VAKCĪNU DROŠĪBU – COVID-19 VAKCĪNSKEPTIĶU ARGUMENTI LATVIJĀ. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Elza Lāma. VAI ESMU GANA PATEICĪGA?”: EMOCIJAS UN KOMUNIKĀCIJA LATVIJAS JAUNO MĀŠU “DZIĻAJĀ STĀSTĀ”. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Skaidrīte Lasmane. PUBLISKAIS CINISMS MEDIJU KOMUNIKĀCIJĀ. LU 81. starptautiskā zinātniskā konference. LZP FLPP projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” sekcija. 2023. gada 23. janvāris

Vita Zelče. Veiksmes stāsts. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu informatīvais seminārs. 2022. gada 7. jūlijs

Lelde Neimane, Evita Feldentāle. Latvijas Okupācijas muzejs. AVK un videoliecību kolekcija. Videoliecības kā informācijas avots. Vēstures bakalaura studiju programmas studentu seminārs. 2022. gada 14. septembris

Skaidrīte Lasmane. Meklējot skolotāja identitāti digitālajā laikmetā. Siguldas novada skolotāju konference. 2022. gada 29. augusts

Lelde Neimane, Evita Feldentāle. Latvijas Okupācijas muzejs. AVK un videoliecību kolekcija. Komunikācijas zinātnes maģistrantu seminārs. 2022. gada 28. aprīlis

Mārtiņš Pričins. Mediju saturs, viltus ziņas un dezinformācija. Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentu seminārs. 2022. gada 25. aprīlis

Vita Zelče. Modernās propagandas sākums. Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentu seminārs. 2022. gada 19. aprīlis

Skaidrīte Lasmane. Hermeneitika. Komunikācijas zinātnes maģistrantu seminārs. 2022. gada 17. marts

Vita Zelče. Mediju paaudzes. Komunikācijas zinātnes maģistrantu seminārs. 2022. gada 18. janvāris

Marita Zitmane. Reklāma Covid-19 krīzes vadīšanā. Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentu seminārs. 2022. gada 6. janvāris

Lelde Neimane, Evita Feldentāle. Latvijas Okupācijas muzejs. Audiovizuālo materiālu krātuve. Videoliecības kā vēstures avots: tajās pieejamā informācija. Vēstures bakalaura studiju programmas studentu seminārs. 2021. gada 15. septembris

Lelde Neimane, Evita Feldentāle. Latvijas Okupācijas muzeja videoliecību kolekcija. Komunikācijas zinātnes maģistrantu seminārs. 2021. gada 17. maijs

Ilze Matīse-Van Houtana. Alopēcija suņiem un kaķiem: histopatoloģiskā aina un patoģenēze. Veterinārmedicīnas izglītības centra vebinārs.  2021. gada 6. maijs

Ilze Matīse-Van Houtana. Ādas bumbuļi, mezgliņi un papillāri veidojumi suņiem un kaķiem: histopatoloģiskā aina un patoģenēze. Veterinārmedicīnas izglītības centra vebinārs. 2021. gada 29. aprīlis

Ilze Matīse-Van Houtana. Akūts un hronisks iekaisums suņiem un kaķiem: histopatoloģiskā aina un patoģenēze. Veterinārmedicīnas izglītības centra vebinārs. 2021. gada 15. aprīlis

Oskars Gruziņš.  Analysis of Audiovisual Materials Utilizing NVIVO: example of Children Born of War in Latvia. Workshop for Students of the Master’s Programme in Communication. March, 2021

Evita Feldentāle, Lelde Neimane. Latvijas Okupācijas muzejs. Audiovizuālo materiālu krātuve kā informācijas avots sociālo zinātņu pētījumos. Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas studentu seminārs. 2021. gada 23. februāris

Skaidrīte Lasmane. Akadēmiskās pētniecības ētika. Komunikācijas zinātnes doktorantu seminārs. 2020. gada 16. maijs

Vita Zelče. Projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” tematiskā daudzveidība. Iespēju spektrs. 2020. gada 13. marts

Mārtiņš Pričins. Dezinformācijas jēdziena definēšana un Latvijas iedzīvotāju mediju lietojuma aspekti. 2020. gada 12. marts

Vita Zelče Par projektu “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”. 2020. gada 14. janvāris