LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Santa Usāne aizstāvēs promocijas darbu “Pārrobežu sadarbība pierobežas teritorijās” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā iegūšanai.