Mediju laboratorija

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Mediju laboratorija ir akadēmiska struktūrvienība, kas īsteno pētniecisko un nozares attīstībai nepieciešamo organizatorisko un koordinējošo darbību, veicinot zinātnes komunikāciju sabiedrībā.

LU SZF SPPI Mediju laboratorijas mērķi ir:

  • starpdisciplināras mediju pētniecības veicināšana LU, tās rezultātu integrēšana akadēmiskajā apritē, akadēmiskajā izglītībā un popularizēšana sabiedrībā
  • piedalīšanās starptautisko un vietējo zinātnisko un lietišķo pētījumu programmu un uzsaukumu izsludinātājos atklātajos konkursos un finansējuma piesaiste
  • dažādu pētniecības perspektīvu (sociālo, humanitāro, dabas un eksakto zinātņu) attīstīšana, balstoties mediju un komunikācijas pētnieciskajās pieejās
  • mediju pētniecības profilu attīstīšana un nostiprināšana Latvijas zinātniskajā apritē
  • Latvijas mediju un komunikācijas pētniecisko aktivitāšu iesaistīšana starptautiskajā mediju un medijpratības problemātikas izzināšanas apritē, profesionālās sadarbības koordinēšana un veicināšana
  • jauno zinātnieku atbalstīšana un iesaistīšana starptautiskajā apritē.
 

Mediju laboratorijas vadītāja Dr. sc. comm. Laura Ardava-Āboliņa