Politisko, sociālo un ekonomisko procesu transformācija un analīze Baltijas valstīs

Doktorantūras skola ir starpdisciplināra sadarbības platforma doktorantiem, docētājiem un pētniekiem, kas ne tikai apvieno doktorantus no Sociālo zinātņu fakultātē pārstāvētām doktora studiju jomām (politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozares studijām), bet arī aicina piedalīties doktorantus no citām jomām, kuru pētniecības jomas saistītas ar politisko, sociālo un ekonomisko procesu transformācijas un analīzes Baltijas valstīs problemātiku - vēsturi, ekonomiku, filoloģiju, ģeogrāfiju, izglītību, psiholoģiju u.c.

Doktorantūras skolas vadības padome (apstiprināta ar LU 14.01.2024. rīkojumu Nr. 1-4/17):

 • prof. Daunis Auers - padomes priekšsēdētājs (SZF)
 • prof. Vita Zelče (SZF)
 • prof. Tālis Tisenkopfs (SZF)
 • prof. Aija Zobena (SZF)
 • Dr.polit. Ieva Bērziņa (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, Vidzemes Augstskola)
 • Ph.D. Daina Stukuls Eglītis (Džordža Vašingtona universitāte, ASV)
 • Velta Skolmeistere – sekretāre


Plašāka informācija par doktorantūras skolu, rakstot uz e-pastu: Daunis.Auers@lu.lv 

Interesentiem, kuri nav LU Sociālo zinātņu fakultātes doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” studējošie un kuri vēlas apmeklēt doktorantūras skolas nodarbības, katra semestra sākumā (rudens semestrī līdz 15. septembrim vai pavasara semestrī līdz 15. janvārim) lūgums iesniegt motivācijas vēstuli, nosūtot uz e-pastu: Velta.Skolmeistere@lu.lv 

 

Doktorantūras skolas studiju kursa “Baltijas valstu un postpadomju telpas sociāli politiskās problēmas” (SDSK7068) nodarbībās tika aplūkotas tēmas:

 • Kas ir postpadomju studijas? Demokratizācijas tendences postpadomju telpā.
 • Korupcijas un tās cēloņu īpatnības bijušajā PSRS - pārejas laikā un mūsdienās.
 • Publiskās administrācijas modernizācija postpadomju telpā.
 • Teorijas un metodoloģijas postpadomju telpas socioloģiskajā pētniecībā.
 • Lauku transformācijas postsociālistiskajās sabiedrībās.
 • Vēstures reprezentācijas postpadomju kontekstā.
 • Kolektīvā atmiņa un pēcpadomju telpa.

Doktorantūras skolas studiju kursa “Baltijas valstu un postpadomju telpas sociāli politiskās problēmas” (SDSK7068) nodarbību tēmas:

 • Postpadomju studijas kā starpdisciplinārās pētniecības joma. Avoti un dati postpadomju telpas petticoat. Padomju ideoloģija: vēsture un mūsdienu ietekme.
 • Mediju politikas attīstība no 1991.gada.
 • Demokratizācijas tendences postpadomju telpā: pieejas un vērtējumi.
 • Teorijas un metodoloģijas postpadomju sabiedrību socioloģiskajā pētniecībā.
 • Postpadomju sabiedrību sociāli ekonomiskās transformācijas problēmas.
 • Bibliotēkas attīstība Baltijas valstīs no 1991. gada.
 • Politisko partiju, biedrību un kopienas attīstība.
 • Baltijas valstu drošības un ārpolitikas attīstība no 1991. gada.

Doktorantūras skolas studiju kursa “Pētniecības rezultātu  publicēšana II” (SDSK7067) nodarbību tēmas:

 • Rediģēšanas un recenzēšanas process žurnālā.
 • Zinātniskās konferences. Kur, kā un kāpēc prezentēt pētījumu? Mutiska uzstāšanās un Stenda (plakāta) prezentācija zinātniskā konferencē.
 • Akadēmisko rakstu prezentācija.

Doktorantūras skolas studiju kursa “Zinātnes publiskā  komunikācija” (KomZ7068) nodarbību tēmas:

 • Zinātnes publiskā komunikācija.
 • Pašpozicionējums zinātnes un publiskajā telpā.
 • Mērķauditorijas noteikšana un tai adresēts ziņojums.
 • Komunikācijas kanālu daudzveidība un piemērotāku komunikācijas kanālu izvēle.
 • Preses relīze.
 • Pētījuma rezultātu atspoguļošana videoklipos, aplādēs, vizuālajos materiālos, performancēs.
 • Sadarbība ar medijiem un komunikācija ar žurnālistiem.
 • Darbība zinātnes sociālajos medijos un populārajos sociālajos medijos.
 • Nespeciālistu auditorijai adresētie publiskie pasākumi.
 • Zinātnes komercializācija.