Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā

Postpadomju studijas ir starpdisciplināra pētniecības nozare, kas analizē bijušās Padomju Savienības valstu sociālās, ekonomiskās un politiskās attīstības īpatnības un šo valstu starptautiskās attiecības. Neraugoties uz Latvijas un pārējo Baltijas valstu atšķirīgo vēsturi un dalību Eiropas Savienībā un NATO, arī Baltijas valstis ir daļa no postpadomju telpas, kuru attīstības perspektīvas ir ievērojamā pakāpē saistītas ar postpadomju mantojumu un tā pārvarēšanu.

Doktorantūras skola ir starpdisciplināra sadarbības platforma doktorantiem, docētājiem un pētniekiem, kas ne tikai apvieno doktorantus no Sociālo zinātņu fakultātē pārstāvētām doktora studiju jomām (politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozares studijām), bet arī aicina piedalīties doktorantus no citām jomām, kuru pētniecības jomas saistītas ar postpadomju telpas problemātiku -  vēsturi, ekonomiku, filoloģiju, ģeogrāfiju, izglītību, psiholoģiju u.c.

Doktorantūras skolas vadības padome (apstiprināta ar LU 04.01.2022. rīkojumu Nr. 1-4/5):

 • Daunis AuersDr.polit. (LU Sociālo zinātņu fakultāte, Sociālo zinātņu doktora studiju programmas direktors, profesors) – priekšsēdētājs
 • Vita Zelče, Dr. vēst. (LU Sociālo zinātņu fakultāte, Komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas direktore, profesore)
 • Tālis Tisenkopfs, Dr.soc. (LU Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas doktora studiju programmas direktors, profesors)
 • Aija Zobena, Dr.soc. (LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktore, profesore)
 • Ieva Bērziņa, Dr. polit. (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, Vidzemas Augstskolas asociētā profesore)
 • Daina Stukuls Eglītis, PhD (Džordža Vašingtona universitāte (George Washington University)(ASV), profesore)
 • Velta Skolmeistere – sekretāre

Plašāka informācija par doktorantūras skolu, rakstot uz e-pastu: Daunis.Auers@lu.lv

Interesentiem, kuri nav LU Sociālo zinātņu fakultātes doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes”  studējošie un kuri vēlas apmeklēt doktorantūras skolas nodarbības, katra semestra sākumā (rudens semestrī līdz 15. septembrim vai pavasara semestrī līdz 15. janvārim) lūgums iesniegt motivācijas vēstuli, nosūtot uz e-pastu: Velta.Skolmeistere@lu.lv

 

Doktorantūras skolas studiju kursa “Baltijas valstu un postpadomju telpas sociāli politiskās problēmas” (SDSK7068) nodarbībās tika aplūkotas tēmas:

 • Kas ir postpadomju studijas? Demokratizācijas tendences postpadomju telpā.
 • Korupcijas un tās cēloņu īpatnības bijušajā PSRS - pārejas laikā un mūsdienās.
 • Publiskās administrācijas modernizācija postpadomju telpā.
 • Teorijas un metodoloģijas postpadomju telpas socioloģiskajā pētniecībā.
 • Lauku transformācijas postsociālistiskajās sabiedrībās.
 • Vēstures reprezentācijas postpadomju kontekstā.
 • Kolektīvā atmiņa un pēcpadomju telpa.

Doktorantūras skolas studiju kursa “Baltijas valstu un postpadomju telpas sociāli politiskās problēmas” (SDSK7068) nodarbību tēmas:

 • Postpadomju studijas kā starpdisciplinārās pētniecības joma. Avoti un dati postpadomju telpas petticoat. Padomju ideoloģija: vēsture un mūsdienu ietekme.
 • Mediju politikas attīstība no 1991.gada.
 • Demokratizācijas tendences postpadomju telpā: pieejas un vērtējumi.
 • Teorijas un metodoloģijas postpadomju sabiedrību socioloģiskajā pētniecībā.
 • Postpadomju sabiedrību sociāli ekonomiskās transformācijas problēmas.
 • Bibliotēkas attīstība Baltijas valstīs no 1991. gada.
 • Politisko partiju, biedrību un kopienas attīstība.
 • Baltijas valstu drošības un ārpolitikas attīstība no 1991. gada.

Doktorantūras skolas studiju kursa “Pētniecības rezultātu  publicēšana II” (SDSK7067) nodarbību tēmas:

 • Rediģēšanas un recenzēšanas process žurnālā.
 • Zinātniskās konferences. Kur, kā un kāpēc prezentēt pētījumu? Mutiska uzstāšanās un Stenda (plakāta) prezentācija zinātniskā konferencē.
 • Akadēmisko rakstu prezentācija.

Doktorantūras skolas studiju kursa “Zinātnes publiskā  komunikācija” (KomZ7068) nodarbību tēmas:

 • Zinātnes publiskā komunikācija.
 • Pašpozicionējums zinātnes un publiskajā telpā.
 • Mērķauditorijas noteikšana un tai adresēts ziņojums.
 • Komunikācijas kanālu daudzveidība un piemērotāku komunikācijas kanālu izvēle.
 • Preses relīze.
 • Pētījuma rezultātu atspoguļošana videoklipos, aplādēs, vizuālajos materiālos, performancēs.
 • Sadarbība ar medijiem un komunikācija ar žurnālistiem.
 • Darbība zinātnes sociālajos medijos un populārajos sociālajos medijos.
 • Nespeciālistu auditorijai adresētie publiskie pasākumi.
 • Zinātnes komercializācija.