Veido rīcībpolitiku un raksti likumus. Pēti un veido politiskās attiecības un klimatu valstī, starptautiskā mērogā un uzņēmumos. Darba devēji:
  • ES institūcijas
  • Saeima, ministrijas
  • Valsts, pašvaldību iestādes, valsts kapitālsabiedrības, aģentūras
  • Uzņēmumi – bankas, konsultāciju firmas
  • Sabiedriskās organizācijas, fondi
Tu vari būt: Diplomāts. Īsteno un aizsargā valsts intereses un pārstāv to oficiālās attiecībās ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām. Veidojot diplomātiju, tu varēsi ietekmēt valsts pozīciju pasaulē un sabiedrības nākotnes iespējas ārvalstīs. Atašejs diplomātiskajā korpusā. Virza un īsteno valsts ārpolitiku kādā konkrētā nozarē. Esot diplomātiskais atašejs, tu vari efektīvi ietekmēt valsts pozīciju un sabiedrības iespējas, piemēram, tirdzniecībā, militārajā jomā vai kultūrā. Deputāts. Tautas pārstāvis, kurš ir ievēlēts nacionālā parlamentā vai pašvaldības domē. Tu spriedīsi un balsosi par likumiem, kas noteiks dzīvi valstī un novadā. Asistents. Atvieglo deputāta darbu, nodrošinot atbalstu dažādās jomās, kā informācijas vākšana, dokumentu kārtošana, dienas kārtības organizēšana. Tu palīdzēsi padarīt deputāta darbu efektīvāku. ES institūciju darbinieks. Darbojas kādā no Eiropas Savienības pārvaldes struktūrām. Tev būs iespēja līdzdarboties Eiropas politikas veidošanā un pārstāvēt Latviju starptautiskajā politikas arēnā. Konsultants partijās. Izmanto savas profesionālās zināšanas par politikas un sabiedrības norisēm, sniedzot padomus kāda politiskā spēka pārstāvjiem. Tu spēsi ietekmēt politisko spēku samērus un klimatu politiskajā vidē. Konsultants fondos. Izmanto savas profesionālās zināšanas par politikas un sabiedrības norisēm un sniedz padomus fondu pārvaldībā. Tu veicināsi efektīvu fondu darbību un sabiedrības labklājību! Konsultants sabiedriskajās organizācijās. Izmanto savas profesionālās politikas zināšanas saistībā ar sabiedrības norisēm. Tu sniegsi padomus sabiedriskajām organizācijām ceļā uz to mērķi – veicināt sabiedrisko labumu. Konsultants privātos uzņēmumos. Sniedz padomus uzņēmējiem par politikas un sabiedrības norisēm! Tu palīdzēsi uzņēmumiem veidot attiecības ar sabiedrību. Konsultants pašvaldībās. Ar situācijas analīzi un padomiem palīdz piemēroti un efektīvi īstenot politiskos uzstādījumus pilsētu un novadu līmenī. Tu palīdzēsi lielas ieceres īstenot atbilstoši reālajai situācijai. Politikas procesu komentētājs. Sniedz vērtējumu par aktuālām politikas norisēm masu medijos. Izskaidrojot politikas norises, tu veidosi zinošāku sabiedrību, kas saprot, ko vēlas no politiķiem. Rīcībpolitikas analītiķis. Vērtē kādas nozares darbības principus un to efektivitāti realitātē. Analizējot rīcībpolitiku, tu varēsi uzlabot nozaru kvalitatīvu darbību, piemēram, transporta vai veselības jomā. Vecākais referents. Veic ministrijas statistisko un administratīvo datu kontroli, apstrādi un analīzi. Tu nodrošināsi, lai ministrijas darbība un attīstība balstītos uz precīziem, uzticamiem faktiem. Eksperts ministrijās. Sniedz politiska rakstura ieteikumus, komentārus un analīzi ministrijās. Tavs viedoklis var ietekmēt ministrijas darbību un tās pārvaldīto nozari. Nodaļas vadītājs. Vada struktūrvienības darbu un dod uzdevumus amatpersonām. Tu vadīsi un pārraudzīsi, lai politikas īstenošanas procesi notiek kvalitatīvi un efektīvi. Uzņēmuma vadītājs vai īpašnieks. Pārvalda uzņēmumu, kas ražo vai sniedz pakalpojumus. Tu varēsi izmantot zināšanas par politisko lēmumu pieņemšanu un likumu garu, lai likumīgi īstenotu veiksmīgu uzņēmējdarbību. Sistēmu auditors. Uztur un novērtē kādas organizācijas daļas darbības efektivitāti. Tu uzlabosi organizāciju politisko darbību, sekojot to kvalitātei un atklājot iespējamās pilnveidošanās jomas. Politiku plānotājs. Vērtē un uzlabo politiskās ieceres ministrijās un pašvaldībās. Tu veidosi rīcībpolitikas sasaisti ar valsts budžetu, tādējādi veicinot efektīvāku novērtēšanu un atskaitīšanos par to. Politiku novērtētājs. Vērtē, kā partijas vai organizācijas darbs saskan ar pašu izvirzītajām prioritātēm, budžeta mērķiem un citiem aspektiem. Tu palīdzēsi organizācijām novērtēt paveikto un pieņemt lēmumus, kā uzlabot sniegumu. ES fondu plānotājs. Veido stratēģiju un politiku, atlasa īstenojamos projektus un nosaka prioritātes līdzekļu sadalē. Tu varēsi pamatoti un godīgi sadalīt ES fondu līdzekļus, lai garantētu maksimālo labumu sabiedrībai. ES fondu uzraudzības iestādes darbinieks. Gādā, lai ES fondi tiktu ieviesti atbilstoši darbības programmās noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Tu vērtēsi, vai ES fondu līdzekļi tiek tērēti godīgi un racionāli.