Aktuālās lietas apmaiņas studiju laikā un pēc atgriešanās

 • Pirms došanās apmaiņas studijās, fakultātes koordinatorei tiek iesniegts dekānam adresēts un no studenta un programmas direktora puses parakstīts iesniegums par studijām ārzemēs un veidlapu par A daļas kursu atstrādāšanu 
 • Balstoties uz šo iesniegumu, semestra pirmajās divās studiju nedēļās tiek sagatavots rīkojums par studijām ārzemēs
 • Reģistrācijas nedēļā reģistrējies nākamajam studiju semestrim, A daļas studiju kursiem un kursa darbam, ja tas ir paredzēts pēc studiju plāna, LU informatīvajā sistēmā (LUIS)  
 • Rīkojums par sesijas pagarinājumu tiek sagatavots dažas nedēļas pirms sesijas  
 • Ievēro valodas testa, starpatskaites un citus termiņus  
 • Ja gadās ārkārtas situācija, par to nekavējoties informē LU ārlietu departamentu un fakultātes koordinatoru
 • Atgriežoties aizpildi visus tiešsaistes testus, ko saņemsi e-pastā un Ārlietu departamentā iesniedz visus nepieciešamos dokumentus
 • Otrais stipendijas maksājums 10 % apmērā tiek pārskaitīts uz studējošā kontu 30 dienu laikā pēc Erasmus+ studējošā individuālās atskaites iesniegšanas tiešsaistē un visu atskaišu dokumentu iesniegšanas LU Ārlietu departamentā
 • Studiju metodiķei iesniedz ārvalstīs saņemto sekmju izrakstu (transcript of records), balstoties uz šo dokumentu, tiks veikta Jūsu studiju rezultātu atzīšana
 • Ja sekmju izraksts no ārvalstu augstskolas kavējas, tad reģistrācijas nedēļā kopā ar studiju metodiķi pārrēķiniet katra kursa kredītpunktu vērtību no ECTS, lai precizētu apgūstamo studiju kursu apjomu un sadalījumu pa programmas daļām
 • Ievēro sesijas pagarinājuma termiņu, ņem vērā, ka visi darbi un eksāmeni ir jānokārto vismaz 5 darba dienas līdz šim termiņam, lai pasniedzēji paspēj pārbaudīt un novērtēt Jūsu studiju rezultātus
 • Lai citiem studentiem būtu detalizētāka informācija par Tevis izvēlēto ārvalstu augstskolu, pēc atgriešanās dalies ar savu pieredzi un gūtajām atziņām

Papildus jautājumi:Aleksandra.Vonda@lu.lv vai klātienē 331.kabientā, iepriekš piesakoties