Izzini un liec lietā informāciju par sabiedrību un tajā notiekošajiem procesiem! Esi tas, kurš spēj izskaidrot, paredzēt un ietekmēt. Darba devēji:
  • Ministrijas
  • Pašvaldības
  • Sociologisko pētījumu firmas
  • Uzņēmumu pētījumu un analītikas nodaļas
  • Akadēmiskās iestādes
Tu vari būt: Projektu vadītājs socioloģisko pētījumu firmā. Projektu vadītājs “tur roku uz pulsa” visā pētījuma procesā, sākot no problēmjautājuma uzdošanas, beidzot ar rezultātu kopsavilkumu. Tu būsi komandas vadītājs, kurš gādās par attiecībām starp visām projektā iesaistītajām pusēm un kontrolēs pētījumu kvalitāti. Interneta pētījumu vadītājs socioloģisko pētījumu firmā. Interneta pētījumu vadītājs organizē un vada sabiedrībai būtisku jautājumu pētījumus interneta vidē. Tu pārzināsi un pārvaldīsi aptauju datu masīvus, kontrolēsi izpildes kvalitāti, kā arī atspoguļosi iegūtos datus cilvēkiem saprotamās tabulās. Aptauju programmētājs socioloģisko pētījumu firmā. Aptauju programmētājs pārveido jebkāda veida aptaujas anketas jebkāda veida datorizētos vai interaktīvos risinājumos. Tu radīsi mūsdienīgas, interesantas un cilvēkiem saprotamas aptaujas, kas kalpos kā jebkura socioloģiskā pētījuma pamats. Lauka darba vadītājs socioloģisko pētījumu firmā. Lauka darba vadītājs organizē aptaujas un pārrauga pētījuma datu ievākšanas pirmo posmu. Tu būsi saikne starp intervētājiem un citiem pētījumā iesaistītajiem – veiksi intervētāju atlasi, plānosi to ikdienas darbu un rūpēsies, lai pētījums tiktu realizēts. Kvalitatīvo metožu speciālists socioloģisko pētījumu firmā. Kvalitatīvās pētniecības metodes pēta indivīda rīcību, domas un attieksmes. Tu sekosi līdzi sabiedrības attīstībai un pratīsi noskaidrot “kāpēc” un “kā”. Kvantitatīvo metožu speciālists socioloģisko pētījumu firmā. Kvantitatīvās pētniecības metodes pēta sabiedrību kopumā, lai iegūtu skaitliski precīzus un plaši izmantojamus pētījuma datus. Tu spēsi noskaidrot atbildes uz tādiem jautājumiem kā “cik bieži” un “cik daudz”. Datu apstrādes speciālists socioloģisko pētījumu firmā. Datu apstrādes speciālists pētījumā iegūtos datus analizē un pārveido tabulās un grafikos. Tu atklāsi cilvēku paradumus, intereses un vēlmes, kas slēpjas aiz cipariem, kā arī meklēsi un izpratīsi dažādas sabiedrības dzīves cēloņsakarības. Statistiķis socioloģisko pētījumu firmā. Statistiķis ar dažādu matemātisko metožu palīdzību veic datu vākšanu, pētīšanu un analīzi, kā arī izstrādā un pielieto jaunas aprēķinu metodes. Tu piedalīsies liela mēroga sabiedrībai nozīmīgu statistisko datu apstrādē un novērtēsi to precizitāti. Sociālās politikas analītiķis un organizators pašvaldībās, ministrijās. Sociālā politika nodarbojas ar cilvēku dzīves apstākļu un to aizsardzības jautājumiem. Tu piedalīsies tās izstrādē un veidošanā, nosakot, kāda būs sociālā politika pašvaldībās un valsts pārvaldes institūcijās. Speciālists un pašvaldības iestāžu vadītājs sociālās attīstības plānošanas jomā. Katrā pašvaldībā cilvēki, viņu sociālā dzīve un problēmas var atšķirties. Tu pārzināsi un analizēsi vietējās sabiedrības sociālos dzīves apstākļus, identificēsi problēmas un rūpēsies par to, lai ilgtermiņā tās tiktu atrisinātas. Pētnieks un vadošais pētnieks akadēmiskajās pētījumu organizācijās. Pētnieks veic individuālo darbu dažādās akadēmiskajās pētījumu organizācijās, parasti to apvienojot arī ar pasniedzēja amatu universitātē. Tu attīstīsi socioloģijas zināšanas, un Tavi darbi papildinās zinātnisko žurnālu saturu. Pētnieks, sociālo jautājumu speciālists nevalstiskajā sektorā. Par cilvēku dzīves apstākļiem un iespējām rūpējas ne tikai valsts iestādes. Tu darbosies organizācijā, kura būs balstīta privātā iniciatīvā, izzināsi sabiedrības vajadzības un meklēsi jaunus veidus, kā risināt tās problēmas. Pētnieks mārketinga un reklāmas uzņēmumos. Pētnieki mārketinga un reklāmas uzņēmumos veic pētījumus par tādām tēmām kā produkta vieta tirgū, konkurences situācija, reklāmas efektivitāte. Tu izmantosi savas zināšanas socioloģijā, lai noteiktu, piemēram, zīmola pozicionējumu, stratēģiju vai labākos reklāmas izvietošanas laikus. Žurnālists sociālo jautājumu un sociālās politikas jomā. Žurnālists papildina Latvijas mediju saturu ar ziņām par sabiedrības sociālās dzīves apstākļiem un faktoriem, kas tos ietekmē. Tu veidosi sabiedrības viedokli, veicināsi diskusijas par tai būtiskiem jautājumiem un ietekmēsi sabiedrības un mediju dienas kārtību. Referents Centrālajā statistikas pārvaldē. Referents Centrālajā statistikas pārvaldē. Centrālā statistikas pārvalde veic valsts statistikas darba organizāciju. Kā referents Tu piedalīsies publikāciju izstrādē un pilnveidē, kā arī sagatavosi informāciju datu bāzēm un citiem pieprasījumiem par tādiem valstij būtiskiem jautājumiem kā bezdarbs, migrācija, mūža ilgums u.tml. Sociālo datu analītiķis valsts iestādēs, pašvaldības, privātos uzņēmumos. Sociālo datu analītiķis apkopo un analizē datus. Tu izpratīsi sabiedrībā notiekošos procesus, meklēsi cēloņsakarības pētījumu datos un atklāsi tās sociālās problēmas sabiedrībā, kurām jāpievērš īpaša uzmanība. Intervētājs, datu vācējs. Intervētājs veic dažāda veida aptaujas iedzīvotāju dzīvesvietās vai telefoniski pēc iepriekš noteikta plāna. Tu ievāksi pētījuma datus un atradīsies tiešā kontaktā ar aptaujas dalībniekiem, tieši no Tava darba kvalitātes un iegūtajām atbildēm būs atkarīgs tas, cik izdevies būs pētījums. Sociālā darba organizators pašvaldībās un nevalstiskajā sektorā. Sociālā darba organizators organizē un vada sociālo problēmu risināšanas gaitu, piesaista nepieciešamos resursus un rūpējas par labklājības celšanu. Tu palīdzēsi ģimenēm, veciem cilvēkiem un citiem, kuri saskaras ar bezdarbu, trūkumu, vientulību vai citām problēmām. Privātais uzņēmējs. Privātais uzņēmējs pats izlemj, ar ko nodarboties. Tu kā socioloģijas speciālists vari dibināt savu pētījumu centru, biedrību vai organizāciju, izpildīt privātos pētījumu pasūtījumus vai īstenot jebkādu citu biznesa ideju, jo Tu zināsi, kā funkcionē sabiedrība.