Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības ilgtspējai

sociālie procesi Latvijā, starptautiskajās attiecībās, drošības, inovatīvas un iekļaujošas pārvaldības, diasporas, migrācijas, integrācijas, mediju ekosistēmas, medijpratības un informācijpratības, digitālās pratības, datpratības jomās

Mediju ekosistēma 

komunikācijas procesi sabiedrībā – mediju vide, medijtehnoloģijas, medijpratība, dezinformācija, mediju daudzveidība, kultūra, kolektīvās atmiņas komunikācija, dzimtes un dzimumu līdztiesība un tās komunikācija

Indivīda, informācijas un tehnoloģiju mijdarbība

informācijpratība, informācijas tehnoloģijas, informācijdarbības, cilvēkcentrēti informācijas pakalpojumi, informācijas sistēmas

Demokrātiskas pārvaldes  funkcionēšana un transformācija

demokrātiskas pārvaldes attīstības izaicinājumi mūsdienu situācijā  - COVID-19, ģeopolitika

 

Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība

valsts noturības un rīcībpolitiku veidošanas un ieviešanas aspekti kontekstā ar sabiedrības līdzdalību visos pārvaldes līmeņos

Sociālā nevienlīdzība un ilgtspējīga sociālā iekļaušana

sociālās nevienlīdzības aspekti, kuri saistīti ar  sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem riskiem, sociāli atstumto grupu sociālās iekļaušanas sociālie un ekonomiskie transformāciju procesi

Daba un sabiedrība

sabiedrības un dabas mijiedarbība no sociālo zinātņu perspektīvas, īpaši pievēršoties dabas, sociālo resursu pārvaldībai un sabiedriskā labuma veidošanas procesiem

Diaspora, migrācija un integrācija

migrācijas procesi, plūsmas, raksturs un sekas izcelsmes un uzņemošās valsts sabiedrībai, migrantu integrācija, Latvijas diasporas izpēte