Sociālo un politisko pētījumu institūts

Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) tika nodibināts 2004. gadā ar mērķi attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, veicināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un starptautiskajā mērogā, un kalpot sabiedrībai tās problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sekmēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociālajos un politiskajos procesos.

SPPI ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes institūts, kurā pārstāvēti visi fakultātē īstenotie studiju virzieni - "Informācijas un komunikācijas zinātne”, ‘Sociālā labklājība” un  “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”. Atbilstoši  LU kā zinātnes universitātes attīstības stratēģiskajām prioritātēm, augsta zinātniskās darbības un studiju kvalitāte ir LU un katras tās struktūrvienības darbības stūrakmens. SPPI ir svarīga pētniecības attīstība visās SZF pārstāvētajās zinātņu nozarēs, tādēļ pētniecisko projektu attīstība notiek ciešā sinerģijā ar zinātnisko un pedagoģisko darbu studiju nodaļās. Stratēģiskā institūcija ir padome, kuras locekļi ir fakultātes nodaļu pārstāvji. Pārvaldes institūcija ir padome, ko veido nodaļu deleģēti profesori un asociēti profesori.

Institūta četri galvenie pētniecības virzieni ietver visas fakultātē pārstāvētās zinātņu nozares - plašsaziņas līdzekļi un komunikācija, politikas zinātne, socioloģija un sociālais darbs:

  • Latvija starptautiskajās attiecībās, drošība
  • Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība
  • Diaspora, migrācija, integrācija
  • Mediju ekosistēma
  • Medijpratība un informācijpratība, digitālā pratība, datpratība

SPPI pētnieki piedalās Eiropas sociālā pētījuma (ESS), starptautisko izglītības pētījumu (OECD PIAAC), Eiropas vērtību pētījuma realizācijā Latvijā”

 

Direktore

Dr. soc. Aija Zobena