Projekts SEMPRE

2016.gada 1.martā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā ir uzsākta Interreg Baltijas jūras reģiona programmas transnacionāla trīs gadu projekta “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE) īstenošana. Projekta mērķis ir veidot inovatīvus un ilgtspējīgus sociālās spēcināšanas rīkus reģionos mītošo marginālo un ievainojamo sociālo grupu pārstāvjiem. Mērķa sasniegšanai ir veicami vairāki uzdevumi, sākotnēji tie ir gala lietotāju vajadzību izzināšana un mikroprojektu īstenošana, ko veiks sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas. Projektā SEMPRE ir iesaistītas visas astoņas Eiropas Savienības dalībvalstis, kas robežo ar Baltijas jūru. Projekta konsorciju veido 16 partneri, kas pārstāv dalībvalstu augstskolas, sabiedrības pārvaldības institūcijas, sociālo uzņēmējdarbību un pilsonisko sabiedrību. Projektu 85% apjomā jaunajās dalībvalstīs un  80% apjomā senajās dalībvalstīs finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. SEMPRE ir Eiropas Teritoriālās sadarbības un sadarbības ar sabiedrību projekts. Projekta vadošais partneris ir Vācijas Šlesvigas-Holšteinas federālās zemes diakonija.

Projekta noslēguma konference

Projekta noslēguma grāmatas prezentācija

Latvijas mediju ekoloģija

“Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” ir pētniecisks projekts plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē. Pētījuma mērķis ir izzināt Latvijas mediju ekoloģijas situāciju, tās stipros un vājos posmus, it īpaši nepatiesas informācijas un tīšas dezinformācijas klātbūtni un ietekmi uz cilvēku ikdienu un lēmumiem. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas jaunas zināšanas par Latvijas mediju ekoloģiju, tajā notiekošajām izmaiņām un viltus ziņu vietu kopējā ekoloģijā un cilvēku ikdienā. Pētījuma pamatā ir trīs teorētiskās pieejas – mediju ekoloģijas, mediju paaudzes un pēcpatiesības teorētiskās koncepcijas.

Projektā tiks radītas zināšanas par informatīvo telpu un tās izaicinājumiem, dezinformācijas un informatīvās vides piesārņojuma ietekmi uz Latvijas sabiedrību, mediju loma drošas sabiedrības attīstībā, tiks iztirzāta Latvijas mediju vides kvalitāte un iedzīvotāju medijpratība

Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts „Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze”, projekta LZP reģistrācijas numurs lzp-2018/2-0260.

PROJEKTA PUBLICITĀTE

PROJEKTA DALĪBNIEKI

Komunikācijas studiju nodaļas doktorants
Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskais asistents
Pētnieciskās intereses: Digitālie informācijas telpa, tiešsaistes mediji un medijpratība
E-pasts: r.viluns@gmail.com

Komunikācijas zinātnes doktora zinātniskā grāda pretendente
Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente,
Pētnieciskās interese: reģionālie mediji un žurnālistika, profesionālā identitāte, rituālkomunikācija, komemorācija, sociālā atmiņa un kultūra
E-pasts: laurauzule@inbox.lv

Komunikācijas zinātnes doktore
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieka p.i.
Pētnieciskās intereses: patlaban - medijpratība, dezinformācija, mediju ekoloģija, agrāk – sociālā atmiņa, identitāte, Latvijas mediju vēsture un dzimtes studijas.
E-pasts: klinta.locmele@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas doktorante
Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskā asistente
Pētnieciskās intereses: Pētnieciskās intereses: digitālā komunikācija, sociālās tīklošanas vietnes, patība un identitātes, sevis prezentēšana, integritāte
E-pasts: velta.sk@gmail.com

Vēstures zinātņu doktors
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks
Pētnieciskās intereses: 20. gs. vēsture. Propagandas vēsture. Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīms Latvijā. Kultūra totalitārismā un totalitārisma kultūra. Sociālā un ikdienas dzīves vēsture.
E-pasts: kaspars.zellis@gmail.com

Socialoģijas zinātņu doktors
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks
Pētnieciskās intereses: vides socioloģijas teorijas un vides tēmu izpēte. Dabas resursu pārvaldība un apsaimniekošana. Vides un ekoloģiskās attieksmju, vides un ekoloģisko prakšu, vides attieksmju un prakšu kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu dizains un metodoloģija. Brīvā laika socioloģija, sporta socioloģija.
E-pasts: renars.felcis@lu.lv

 

Komunikācijas studiju nodaļas docente

Pētnieciskās intereses: dzimtes studijas, dzimtes reprezentācijas populārajā kultūrā, dzimte postpadomju telpā, patēriņa kultūra un reklāma.

E-pasts: Marita.Zitmane@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas profesore
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece

Pētnieciskās intereses: kultūras atmiņa, ētika, komunikācijas ētika, mūslaiku morāles filozofija, literatūras filozofija, hermeneitika, nacionālā identitāte.

E-pasts: Skaidrite.Lasmane@lu.lv

Komunikācijas studiju nodaļas profesore
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece

Pētnieciskās intereses: kultūras atmiņa, komemorācija, identitāte, mediju vēsture, mediju reprezentācijas, Krievijas un Baltijas historiogrāfija un sieviešu vēsture.

E-pasts: Vita.Zelce@lu.lv