Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos:

Ja iepriekš esat studējis kādā augstskolā, iespējams veikt STUDIJU KURSU ATZĪŠANA

Latvijas Universitāte saviem studējošiem vai studēt gribētājiem nodrošina  iespēju atzīt zināšanas, prasmes un kompetenci, kas iegūta iepriekšējās studijās vai izglītībā, ārpus formālās izglītības vai profesionālajā pieredzē, kā arī  veikt akadēmiskās darbības pielīdzināšanu doktora studiju programmas prasībām.

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENCES ATZĪŠANA UN IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANA