Liene Viļuma. Lietotāja pieredzes projektēšana: Latvijas Universitātes tīmekļvietnes informācijas arhitektūra. 2022

Marita Zitmane. Patērētāja (at)veidojums Latvijas žurnālu reklāmās perestroikas un pēcpadomju periodā: dzimtes identitātes diskurss (1985–2004). 2016

Līva Brice. Digitālais portrets kā Latvijas jauniešu (18-25) patības konstruēšana sociālajos medijos. 2016

Didzis Bērziņš. Sociālās atmiņas komunikācija un ētika: holokausta diskursi Latvijā (1945-2014). 2015

Laura Ardava. Latvijas trešās atmodas sociālās atmiņas un komemorācijas diskurss medijos (1988–2014). 2015

Ieva Beitika. Sabiedriskais medijs un sabiedriskais labums: Latvijas pieredzes analīze. 2015

Aiga Grēniņa. Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: aktoru mijiedarbības iespējas mūsdienās. 2015

Sandra Murinska-Gaile. Latgales reģiona prese kultūrsociālajā telpā. 2015

Olga Procevska. Latvijas publiskie intelektuāļi perestroikas un atmodas laikā: identitāšu konstruēšana un publiskie diskursi (1986-1992). 2015

Olga Kazaka. Sociālo mediju lietošana korporatīvajā komunikācijā Latvijā (2009-2011). 2014 

Klinta Ločmele. Lauku diskurss presē latviešu valodā Latvijā (1989–2012). 2014

Jānis Buholcs. Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos. 2013

Ingus Bērziņš. Interneta diskusijas un publiskā sfēra: iespaida izvērtējums Latvijas gadījumu studijās. 2012

Mārtiņš Kaprāns. Padomju laika sociālās reprezentācijas latviešu pēcpadomju biogrāfiskajā diskursā. 2012

Kristīne Zaidi. Lēmumu pieņemšana Krievijas ārpolitikā - Ukrainas un Moldovas gadījumu analīze (2004-2018). 2022

Ieva Daniela Beinaroviča. Rīcībpolitikas mācīšanās un maiņa pēc ārkārtas situācijām Latvijā. 2022

Mārtiņš Hiršs. U.S. Grand Strategies Towards Russia 2001-2017. 2021

Ivo Rollis. Izpildvaras politikas koordinācijas mehānismu eiropeizācija: Igaunijas, Latvijas un Slovēnijas pieredze​​​​​​​. 2021

Juris Kanels. Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transporta rīcībpolitikas attīstību Latvijas Republikā. 2020

Inese Āboliņa. Suspensīvā veto prakse pārvaldībā Latvijā (1993‒2018). 2019

Rihards Bambals. Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Kanādas un Norvēģijas gadījumu analīze. 2019

Inese Grumolte-Lerhe. Nepiesaistītā intelektuāļa iesaistīšanās valsts pārvaldē: Rainis un Vaclavs Havels. 2016

Marta Banceviča. Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā. 2016

Gunta Pastore. EU Foreign Policy and the Uploading of National Preferences: The Case of Latvia. 2015

Anete Vītola. Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums. 2015

Didzis Kļaviņš. Ārlietu ministriju pārveide Baltijas un Skandināvijas valstīs 2004.-2012.gadā. 2015

Ilze Balcere. Populisms Latvijas politisko partiju diskursā laika periodā no 1993. līdz 2011. gadam. 2015

Ieva Birka. Integration and Sense of Belonging - Case Study Latvia. 2013

Ieva Dmitričenko. Rietumu politiskās konsultēšanas tehnikas un postpadomju polittehnoloģijas politiskajās kampaņās Latvijā. 2011

Inese Stepiņa. Interešu pārstāvniecība Eiropas Savienības tiesā: enerģētikas politikas gadījuma analīze. 2011

Gunda Reire. Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīme starptautiskā miera un drošības uzturēšanā. 2010

Andrejs Berdņikovs. Jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz protestu kustību darbību. 2010

Tatjana Boguševiča. Mazākumtautību protesta kustību veidošanās: Latvijas krievvalodīgās minoritātes gadījuma analīze. 2009

Oksana Žabko. Profesionālās mobilitātes analīze: darba tirgus aģentu mijiedarbība un indivīdu kapitāla pārvaldības stratēģijas. 2023

Anete Butkēviča. Linking teacher formative assessment with professional development: comparative study of Latvia, Finland and California. 2022

Santa Usāne. Pārrobežu sadarbība pierobežas teritorijās. 2021

Ilze Lāce. Vietas piesaiste un dzīvesstilu daudzveidība Latvijas laukos. 2019

Kristīne Vībane. Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība. 2019

Renārs Felcis. Privāto meža īpašumu kopīga apsaimniekošana. 2019

Jurijs Ņikišins. Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinoša analīze. 2016

Līga Paula. Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā Latvijā. 2016

Jānis Daugavietis. Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika. 2015

Anvars Zavackis. Riska novērtējums kā noziedzīga nodarījuma recidīva prognoze. 2014

Ilona Kunda. Inovācijas universitātē: varas un leģitimitātes aspekti. 2014

Ginta Kronberga. Augstskolas zināšanu pārnesē Latvijā. 2014

Aleksejs Šņitņikovs. Formation of Professional Ethos of Executive Public Officials in Latvia, Denmark and Finland. 2013

Matīss Neimanis. Mijiedarbība inovācijā mazajos un vidējos uzņēmumos meža nozarē Latvijā. 2013

Mareks Niklass. Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā. 2013

Miķelis Grīviņš. Izglītības aģentu vienlīdzības interpretācija. 2012

Viola Korpa. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās. 2012 

Dina Bite. Pašvaldību sadarbība Latvijā. 2012

Inese Šūpule. Etniskās un nacionālās identitātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: Latvijas gadījuma izpēte. 2012

Anda Ādamsone-Fiskoviča. Zinātnes un sabiedrības attiecības Latvijā: komunikatīvās prakses un diskursi. 2012

Inta Mieriņa. Political Participation and Development of Political Attitudes in Post-Communist Countries. 2011

Līga Rasnača. Darba tirgus attiecības Latvijas mazajās pilsētās un laukos. 2011

Ilze Koroļeva. Subjektīvā labklājība: apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā un pieaugušo statusu. 2011

Sandra Šūmane. Lauku inovācija: jaunu attīstības prakšu veidošana. Bioloģiskās lauksaimniecības piemērs. 2010

Evija Kļave. Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā. 2010

Visvaldis Valtenbergs. Interneta politiskās komunikācijas nozīme atklātības un elektroniskās demokrātijas attīstībā. 2010