Renārs Felcis. Privāto meža īpašumu kopīga apsaimniekošana. 2019

Jurijs Ņikišins. Politiskā līdzdalība Eiropā: salīdzinoša analīze. 2016

Līga Paula. Kopienu rīcībspēja lauku attīstībā Latvijā. 2016

Jānis Daugavietis. Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika. 2015

Anvars Zavackis. Riska novērtējums kā noziedzīga nodarījuma recidīva prognoze. 2014

Ilona Kunda. Inovācijas universitātē: varas un leģitimitātes aspekti. 2014

Ginta Kronberga. Augstskolas zināšanu pārnesē Latvijā. 2014

Aleksejs Šņitņikovs. Formation of Professional Ethos of Executive Public Officials in Latvia, Denmark and Finland. 2013

Matīss Neimanis. Mijiedarbība inovācijā mazajos un vidējos uzņēmumos meža nozarē Latvijā. 2013

Mareks Niklass. Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā. 2013

Miķelis Grīviņš. Izglītības aģentu vienlīdzības interpretācija. 2012

Viola Korpa. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās. 2012 

Dina Bite. Pašvaldību sadarbība Latvijā. 2012

Inese Šūpule. Etniskās un nacionālās identitātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: Latvijas gadījuma izpēte. 2012

Anda Ādamsone-Fiskoviča. Zinātnes un sabiedrības attiecības Latvijā: komunikatīvās prakses un diskursi. 2012

Inta Mieriņa. Political Participation and Development of Political Attitudes in Post-Communist Countries. 2011

Līga Rasnača. Darba tirgus attiecības Latvijas mazajās pilsētās un laukos. 2011

Ilze Koroļeva. Subjektīvā labklājība: apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā un pieaugušo statusu. 2011

Sandra Šūmane. Lauku inovācija: jaunu attīstības prakšu veidošana. Bioloģiskās lauksaimniecības piemērs. 2010

Evija Kļave. Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā. 2010

Visvaldis Valtenbergs. Interneta politiskās komunikācijas nozīme atklātības un elektroniskās demokrātijas attīstībā. 2010