Ja vēlies doties Erasmus+ apmaiņas studijās – iepazīsties ar nosacījumiem!

Uz ERASMUS+ apmaiņas programmas studijām Tu vari pretendēt, ja:

  • ja studē LU SZF;
  • kad plāno uzsākt studijas ārvalstīs, būsi beidzis vismaz 1. studiju gadu pamatstudijās;
  • pretendēt var gan BSP, gan MSP līmeņa studenti;
  • pretendēt var tikai uz tām augstskolām ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi (Sk. mājaslapā – Studijas – Studijas ārzemēs – Sadarbības augstskolas)
  • Studijas mobilitāte nenotiek studiju programmas apguves pēdējā semestrī. (studiju mobilitātei ir jānoslēdzas studiju pēdējā semestra pirmajā mēnesī)
  • Tu esi sekmīgs. Sekmes: vidējā svērtā atzīme A daļā ir ne zemāka par 7 ballēm.
  • Tavas valodas zināšanas nav šķērslis ne mācībām, ne saziņai.

PAPILDPIETEIKŠANĀS IR JĀIZVĒLĀS TIKAI TĀS AUGSTSKOLAS, KURAS PIEŅEM NOMINĀCIJAS (VISI DEADLINE DATUMI IR PIEEJAMI LU SZF MĀJAS LAPĀ KATRAI STUDIJU PROGRAMMAI).

 

Lai pieteiktos, ir nepieciešams izpildīt oficiālu pieteikuma anketu.

 

Konkurss notiek atbilstoši SZF domes apstiprinātiem atlases kritērijiem:

 

Kritēriji

Rādītāji

Punkti

Īpatsvars

A

B

C

D

E

 

Motivācija

Studiju plāna izstrāde un augstskolu izvēles pamatojums, došanās mobilitātē pamatojums

vāji izstrādāts

viduvēji izstrādāts

teicami izstrādāts

1

2

3

 

15%

Līdzdalība LU pasākumos un procesu organizācijā

Dalība studentu pašpārvaldē, pasākumu organizēšanā SZF, LU, dalība studentu organizācijās

nav piedalījies

1-3 aktivitātes

4 un vairāk aktivitātes

0

0,5

1

 

5%

Sasniegumi pētnieciskā jomā

Publikācijas, uzstāšanās konferencēs

Nav

1-2 aktivitātes

3 un vairāk aktivitātes

0

1

2

 

10%

Sekmība

Vidējā svērtā A daļā

 

10

50%

 

 

 

 

 

Svešvalodu zināšanas

Vērtējums LU apgūtajā svešvalodas kursā (MSP studentiem dati tiek ņemti no BSP sekmju izraksta)

 

Vērtējums * 0.1

 

1

 

5%

 

 

Izvēlēto uzņemošo augstskolu apmaiņas studijām pieprasīto valodu zināšanas

Ir atbilstošās valodas zināšanas vienai no izvēlētajām augstskolām

Ir atbilstošās valodas zināšanas divām no izvēlētajām augstskolām

Ir atbilstošās valodas zināšanas visām izvēlētajām augstskolām

 

0,5

 

 

1

 

 

2

 

 

 

10%

 

Nokārtoti nozares kursi svešvalodā

Nav

Nokārtoti 1-3 kursi

Nokārtoti vairāk kā 4 kursi

0

0,5

 

1

 

5%

 

 

Punkti kopā

20

 

Erasmus+ mobilitātē (studijas + prakse) var doties viens un tas pats students katrā studiju līmenī kopumā 12 mēnešus.

Students var doties apmaiņas studijās, saņemot stipendiju (no 450€ līdz 700€* - atkarīgs no valsts) vai visas izmaksas segt no personīgajiem līdzekļiem. Stipendiju skaits ir atkarīgs no piešķirtā budžeta konkrētajā gadā.

*Erasmus+ stipendijas likme var tikt palielināta par 100 EUR tiem studējošajiem, kuri ir iesnieguši izziņu par maznodrošinātās personas statusu.

 

Erasmus+ mobilitātē (studijas + prakse) var doties viens un tas pats students katrā studiju līmenī kopumā 12 mēnešus.

Students var doties apmaiņas studijās, saņemot stipendiju (no 450€ līdz 700€* - atkarīgs no valsts) vai visas izmaksas segt no personīgajiem līdzekļiem. Stipendiju skaits ir atkarīgs no piešķirtā budžeta konkrētajā gadā.

*Erasmus+ stipendijas likme var tikt palielināta par 100 EUR tiem studējošajiem, kuri ir iesnieguši izziņu par maznodrošinātās personas statusu.

Papildu jautājumi: Aleksandra.Vonda@lu.lv vai klātienē 331.kabientā, iepriekš piesakoties.