Studiju kursu atzīšana

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, katram studentam ir iespēja lūgt novērtēt un pielīdzināt kādas studiju programmas studiju kursa vai studiju moduļa sasniedzamajiem rezultātiem iepriekšējā studiju periodā augstākās izglītības iestādē apgūtus studiju kursus.

Kā tas notiek?

No rudens semestra reģistrācijas nedēļas sākuma līdz 1.martam pie atbilstīgās Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmas studiju metodiķes ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, jāpievieno dokumentu, kas apliecina iepriekšēja izglītībā sasniegtos studiju rezultātus, kopijas (papildus jāuzrāda oriģināli!)

Dokumenti/kopijas, piesakot novērtēšanai iepriekš apgūto studiju kursu sasniegtos studiju rezultātus:

  • augstākās izglītības iestādes dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;
  • augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu vai angļu valodā*, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājaslapā vai LU Informācijas sistēmā (LUIS);
  • studentiem, kas atgriežas no Erasmus+ u.c. starptautiskajām programmām – studiju līgums, prakses līgums (oriģināls ar ārzemju augstskolas parakstu vai noraksts, ja līgums ir parakstīts sistēmā)

*Ar studiju programmas direktora piekrišanu studiju kursu aprakstus var pieņemt arī citā valodā

Studiju kursu atzīšana ir maksas pakalpojums. Atbilstoši LU studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumiem formālajā izglītībā apgūto studiju kursu atzīšana tiek aprēķināta 10% apmērā no pielīdzināmo kredītpunktu maksas, ņemot vērā noteikto studiju maksu. Maksa netiek piemērota par kursu atzīšanu, kas noteikti sadarbības līgumos par studiju turpināšanu, savstarpēji saskaņotām studiju programmu daļām, iepriekš saskaņotiem Erasmus kursiem, civilās un vides aizsardzības studiju kursiem.

Ar LU SZF dekāna lēmumu no maksas par studiju kursu atzīšanu ir atbrīvoti:

  • SZF bijušie studējošie, kuri atjaunojas tajā pašā studiju programmā pēc eksmatrikulācijas;*
  • SZF studējošie, kuri atjaunojas tajā pašā studiju programmā pēc studiju pārtraukuma;*
  • SZF studējošie, kuri maina studiju formu vienas studiju programmas ietvaros;*
  • SZF studējošie, kuri vēlas pielīdzināt studiju kursus C daļā.

*Izņemot gadījumā, ja pielīdzina citā augstskolā vai studiju programmā apgūtus studiju kursus.

Programmas direktors vai Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata iesniegto pieteikumu un pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par studiju rezultātu atzīšanu vai neatzīšanu. Komisija var lemt par nepieciešamību iesniegt papildu informāciju vai arī par pārbaudījuma nepieciešamību sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai.

Ja pretendents veic studiju kursu atzīšanu, lai uzsāktu studijas vēlākā studiju posmā, tad programmas direktors vai Komisija pieņem lēmumu par studiju rezultātu atzīšanu vai neatzīšanu, vai par nepieciešamību iesniegt papildu informāciju vai arī par pārbaudījuma nepieciešamību sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai vienas nedēļas laikā

Ja ir pieņemts lēmums – neatzīt studiju kursus, lēmumā tiek iekļauts atteikuma pamatojums.

Ja Komisija nolēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību, tā norāda LU studiju moduļa vai studiju kursu nosaukumu un kodu, kurā pārbaudījums jākārto, kā arī pārbaudījuma prasības un termiņu, līdz kuram pārbaudījums jānokārto. Komisijas sekretārs informē pretendentu / studējošo par pārbaudījuma kārtošanu.

Ja komisija ir pieprasījusi papildus dokumentus, kas liecinātu par pretendenta profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atbilstību izvēlētajiem studiju kursiem, bet pretendents tos nav iesniedzis mēneša laikā no pieprasīšanas brīža, komisija lemj par procesa apturēšanu, neatzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus.

Pretendenta / studenta informēšana - lēmumu par studiju kursu atzīšanu pretendentam nosūta iepriekš saskaņotā formā (papīra vai elektroniskā formā) piecu darba dienu laikā.

Pamatprasības studiju kursu vai sasniegto rezultātu atzīšanai noteiktas Nolikumā par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu un akadēmiskās darbības pielīdzināšanu Latvijas Universitātē.

Informācija par aizpildāmajām veidlapām, iesniedzamajiem dokumentiem un iesniegšanas termiņiem, kā arī par izvērtēšanas procesu atrodama Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumos Latvijas Universitātē.

Paskaidrojums

Studiju kursu studiju rezultātu atzīšana:

LU studiju programmās var atzīt akreditētās vai valsts atzītās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus studiju kursus.

LU studiju programmās nevar atzīt studiju programmas noslēguma pārbaudījumus.

Iepriekš apgūtus studiju kursus var atzīt tajā pašā vai zemākā studiju līmenī. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās apgūtos studiju kursus var atzīt citās pamatstudiju (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) programmās.

Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs vai apjoms vai kursa studiju rezultāti (iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence) neatbilst programmas prasībām.

Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās:

  • aizstājot studiju programmas obligātās (A) daļas vai ierobežotās izvēles (B) daļas studiju kursus;
  • iekļaujot studiju programmas ierobežotās izvēles (B) daļā vai brīvās izvēles (C) daļā.

Vienu LU studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju kursiem un otrādi – vairākus LU studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu. Aizstājot LU studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam apjomam ir jābūt vienādam ar vai lielākam par LU studiju kursu apjomu.

Studiju kursiem, kas apgūti LU, atzīst vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā.