Diasporas un migrācijas centrs

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra darbība ir balstīta uz inovāciju un starpdisciplināru sadarbību starp LU fakultātēm, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un citām Latvijas un starptautiskām institūcijām, kā arī diasporas pētniekiem visā pasaulē.

Centrs darbojas ar Ārlietu ministrijas atbalstu.

Vīzija

Kļūt par starptautiski nozīmīgu pētniecisku centru diasporas un migrācijas izpētes jomā.

Misija

Padziļināti pētot diasporu un migrāciju, sniegt ieguldījumu Latvijas valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, kā ari pētniecības attīstībā Latvijā un Eiropā.

Mērķi

 • Veicināt mūsdienīgu, radošu un starptautiskā līmenī atzītu migrācijas un diasporas pētniecību LU.
 • Radīt mūsdienīgas, augstvērtīgas un starpdisciplināras zināšanas diasporas un migrācijas jautājumos.
 • Sekmēt iekļaušanos starptautiskos pētnieku tīklos un veidot publikācijas starptautiskajām organizācijām (OECD un citām).
 • Veicināt izpratni par diasporas un migrācijas jautājumiem sabiedrībā.
 • Sniegt intelektuālu atbalstu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai un citām publiskas personas institūcijām un kapitālsabiedrībām diasporas un migrācijas jautājumos.

Uzdevumi

 • Sistematizēt informāciju par diasporu un migrācijas pētniecību, veidot pētnieku tīklu, to uzturēt un paplašināt.
 • Publicēt diasporas un migrācijas pētījumus starptautiskos recenzētos izdevumos.
 • Attīstīt pētījumu virzienus, kuros LU jau pašlaik ir nozīmīga kapacitāte un zināšanas — diasporas vēsture, izglītība, identitāte, transnacionālisms un translokalitāte, sociālā atmiņa, diasporas ģeogrāfija -, ka ari izstrādāt jaunus pētnieciskos virzienus.
 • Veidot intelektuālu bāzi un atbalstu studentiem, kuri vēlas pētit ar migrāciju un diasporu saistītas tēmas.
 • Piedāvāt lekcijas, lekciju kursus, vieslekcijas akadēmiskajām studiju programmām.
 • Popularizēt Latvijas Universitāti un Diasporas un migrācijas pētījumu centru Latvijas sabiedrībā un starptautiskajā vidē, veicinot sadarbību starp Latvijas un ārvalstu zinātniekiem, docētājiem un studentiem.
 • Aicināt uz sadarbību valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, kultūras darbiniekus, uzņēmējus, plašsaziņas un komunikāciju speciālistus.
 • Izzinot Eiropas līmeņa diasporas un migrācijas pētījumu domnīcu labās prakses, attīstīt dinamiskas politiskās konsultācijas, lai mērķtiecīgi uzlabotu diasporas un migrācijas politikas veidošanu.
 • Apzināt Latvijas diasporas pārstāvjus un sadarboties ar viņiem mūsdienīgas un daudzpusīgas migrācijas procesu pētīšanai, izveidojot saziņas, priekšlikumu izteikšanas un aktuālās informācijas izplatīšanas sistēmu diasporas organizācijām.

Centra direktore