Datums

Laiks

Telpa

Studiju  priekšmets

Pasniedzējs

16.05.2019.

10:30

414

Ievads korporatīvajā komunikācijā un reklāmā

Doc. Marita Zitmane

Pasn. Marija Vorkule

04.06.2019.

10:30

414

Komunikācijas vēsture

Prof. Vita Zelče

06.06.2019.

10:30

103/105

Medijpratība

Lekt. Guna Spurava

07.06.2019.

10:30

335

Ievads žurnālistikā

Lekt. Vita Dreijere

17.06.2019.

10:30

210

Komunikācijas ētika

Doc. Didzis Bērziņš

19.06.2019.

10:30

210

Sociālie mediji un digitālā kultūra

Lekt. Guna Spurava

Asoc. prof. Baiba Holma

 

2019. gada pavasara semestrī sesija ir no 03.06.2019. līdz 30.06.2019.

Datums

Laiks

Telpa

Studiju  priekšmets

Pasniedzējs

27.05.-01.06.

Pēc aizstāvēšanas saraksta

Kursa darbs komunikācijas zinātnē

Darbu vadītāji

31.05.2019.

10:00

401

Reportiera darbnīca

Lekt. Vita Dreijere

03.06.2019

10:00

210

Komunikācija un semiotika

Doc. Viktors Freibergs

03.06.2019

14:00

335

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati

Doc. Kristīne Āboliņa

Pasn. Jānis Šīre

04.06.2019

11:00

335

Latvijas mediju vide

Pasn. Rolands Tjarve

05.06.2019

10:00

204

Mārketinga komunikācija

Lekt. Lolita Stašāne

06.06.2019

10:00

335

Introduction in performative practice

Doc. Zane Radzobe

07.06.2019

16.30

Berlina

Prezentācijas prasmes

Lekt. Lolita Stašāne

Pasn. Andris Morkāns

10.06.2019

10:00

425

Audiovizuālā žurnālistika

Pasn. Dmitrijs Petrenko

10.06.2019

11:00

425

Multimediju producēšana I

Pasn. Dmitrijs Petrenko

Pasn. Rolands Tjarve

 

2019. gada pavasara semestrī sesija ir no 03.06.2019. līdz 30.06.2019.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

20.05.

10:30

Nozaru informācijas avoti

lekt. S. Cīrule

105.

20.05.

14:30

Informācijas organizēšana

pasn. E. Skvireckis

103.

30.05.

8:30

Informācijas dienesti un centri

asoc. prof. B. Holma

105.

03.06.

13:00

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati

pasn. J. Šīre; doc. I. Āboliņa

Brikšes auditorija

03.06.

15:00

Novadpētniecība bibliotēkās

doc. D. Pakalna

217.

05.06.

10:00

Profesionāla svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I

pasn. E. Muižniece

217.

10.06.

9:30

Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā

prof. V. Zanders

217.

 

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

20.05.

10:30

Nozaru informācijas avoti

lekt. S. Cīrule

105.

20.05.

14:30

Informācijas organizēšana

pasn. E. Skvireckis

103.

21.05.

10:00

Ievads informācijas zinātnē

asoc. prof. B. Holma

105.

23.05.

08:30

Informācijas sistēmas

pasn. B. Mūze; pasn. I. Rampāne

103.

23.05.

12:30

Novadpētniecība bibliotēkās

doc. D. Pakalna

325.

19.06.

12:00

Akadēmiskā prakse (informācijas resursu pārvaldībā bibliotēkās)

pasn. S. Cīrule

203.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

03.06.

10:30

Ievads publiskajā administrācijā

asoc. prof. I. Reinholde

316.

04.06.

10:30

Pētniecības metodes politoloģijā

pasn. S. Struberga, pasn. A. Kjakste

203.

05.06.

10:30

Ievads starptautiskajā politikā

pasn. S. Struberga

316.

07.06.

10:00

Politisko ideju vēsture

prof. J. Rozenvalds; pasn. S. Struberga

206.; 207.

10.06.

10:30

Ievads salīdzināmā politikā

asoc. prof. D. Auers

204.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

10.06.

10:30

Eiropas Savienība I: integrācija un institūcijas

asoc. prof. D. Auers

204.

12.06.

10:30

Metodes un statistika

doc. M. Niklass

105.

03.06.

10:30

Organizāciju teorija

asoc. prof. I. Reinholde

316.

06.06.

9:00

Kursa darba izstrāde politikas zinātnē II

 

316.;325.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

05.06.

10:00

Filozofijas pamati

asoc. prof. I. Ijabs

203.

06.06.

10:00

Biogrāfiskās metodes socioloģijā

asoc. prof. B. Bela

203.

10.06.

10:00

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

doc. J. Ņikišins

203.

11.06.

10:30

Klasiskās socioloģijas teorijas

prof. A. Zobena

206.

12.06.

10:30

Statistikas analīzes metodes socioloģiskajos pētījumos

doc. M. Niklass

105.

17.06.

10:00

Politisko ideju vēsture

prof. J. Rozenvalds; pasn. S. Struberga

206.; 207.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.06.

15:00

Ievads sociālajā antropoloģijā

asoc. prof. B. Bela

103.

06.06.

10:00

Biogrāfiskās metodes socioloģijā

asoc. prof. B. Bela

203.

06.06.

13:00

Sociālā politika

asoc. prof. L. Rasnača

206.

11.06.

16:00

Darba tirgus socioloģija

doc. M. Niklass

309.

12.06

10:30

Postmodernās sociālās teorijas

prof. A. Zobena

206.

13.06.

10:00

Socioloģisko pētījumu prakse

doc. J. Ņikišins

217.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

30.05.

12:30

Vadīšana un literatūra: organizāciju uzvedības izpēte

prof. Dž. Lubāns

204.

06.06.

10:00

Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi

prof. V. Zanders

217.

06.06.

12:00

Informācijas sabiedrības teorija

lekt. S. Cīrule

217.

07.06.

16:00

Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze

doc. D. Pakalna

216.

08.06.

10:00

Informācijas institūciju pārvaldība

lekt. A. Vilks

LNB

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

05.06.

 

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Ž. Ozoliņa

 

05.06.

9:00-10:30

Publiskā diplomātija

asoc. prof. I. Ijabs

319.

12.06.

 

Pētījuma uzbūve un veikšana

prof. J. Ikstens

 

05.06.

9:00-10:30

Starpkultūru komunikācija diplomātijā

asoc. prof. I. Ijabs

319.

15.06.

10:00-12:00

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

asoc. prof. T. Rostoks

316.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

01.06.

 

Krīžu vadība starptautiskajā politikā

pasn. N. Vanaga

 

05.06.

 

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Ž. Ozoliņa

 

11.06.

18:00

Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

asoc. prof. I. Reinholde

316.

12.06.

 

Pētījuma uzbūve un veikšana

prof. J. Ikstens

 

16.06.

 

Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes

asoc. prof. B. Bela, doc. J. Ņikišins

 

17.06.

 

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

pasn. V. Valtenbergs

 

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.06.

18:00

Socioloģiskie pētījumi Latvijā

prof. B. Zepa

309.

05.06.

 

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Ž. Ozoliņa

 

11.06.

18:00

Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

asoc. prof. I. Reinholde

316.

12.06.

18:00

Datu analīzes metodes socioloģijā

prof. B. Zepa, doc. M. Niklass

309.

17.06.

18:00

Biogrāfiskās metodes humanitārajās un sociālajās zinātnēs

asoc. prof. B. Bela

309.

19.06.

18:00

Kvalitatīvo datu analīze ar NVIVO

doc. M. Niklass

105.

21.06.

18:00

Akadēmiskā rakstība

asoc. prof. B. Bela

309.