INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks Eksāmena nosaukums Mācībspēks Veids /Auditorija
1.kurss
20.04.2022. 14:30-18:00 Kultūras teorija un vēsture lekt.p.i. Sandra Cīrule 203.
06.06.2022. 10:30-12:00 Dokumentu pārvaldības pamati pasn. Gatis Karlsons 106.
07.06.2022. 10:00-14:00 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem pasn. Edīte Muižniece 207. (mutisks)
08.06.2022. 10:00 - 11:30 Medijpratības pamati informācijas speciālistiem asoc. prof. Baiba Holma 103. (rakstisks)
13.06.2022. 09:30-14:00 Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā prof. Viesturs Zanders 207. (mutisks)
14.06.2022. 10:00 Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati pasn. Jānis Šīre attālināti (rakstisks)
15.06.2022. 10:00-12:00 Informācijas organizēšana pasn. Eduards Skvireckis attālināti (rakstisks)
15.06.2022. 14:00-15:30 Novadpētniecība bibliotēkās doc. Daina Pakalna 106. (mutisks)
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
2.kurss
23.05.2022. 12:30 - 14:00 Ievads informācijas zinātnē asoc. prof. Baiba Holma 105. (rakstisks)
24.05.2022. 10:00 - 11:30 Informācijpratība asoc. prof. Baiba Holma, doc. Daina Pakalna 207. (rakstisks)
24.05.2022. 14:30-16:00 Arhīvu aprakstīšana pasn. Māra Sprūdža 106. (rakstisks)
26.05.2022. 8:30-10:00 Informācijas sistēmas pasn. I.Rampāne 103.
27.05.2022. 10:00-12:00 Grāmatniecības un bibliotēku vēsture prof. Viesturs Zanders 207.
15.06.2022. tiks precizēts Kursa darbu aizstāvēšana (parādu kārtošana)    
21.06.2022. tiks precizēts Akadēmiskā prakse (informācijas resursu pārvaldība) lekt. p.i. S.Cīrule  
27.06.2022. tiks precizēts Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās) pasn. G.Karlsons  
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
3.kurss
11.02.2022. 11:00 Akadēmiskā prakse (informācijas pakalpojumu pārvaldība) lekt. p.i. S.Cīrule  
14.03., 15.03.   Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana    
04.04.2022. 10.00-11.30 Informācijas institūciju pārvaldības pamati lekt. p.i. Baiba Īvāne  
05.04.2022. 15.00 - 16.30 Digitālās bibliotēkas un e-repozitoriji asoc. prof. Baiba Holma  
06.06., 07.06.   Bakalaura darbu aizstāvēšana    
BIBLIOTĒKZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks (vēlams norādīt no - līdz) Nosaukums Mācībspēks Auditorija
1.kurss
09.04.2022.   Informācijas sabiedrības teorijas lekt. p.i. Sandra Cīrule  
03.06.2022. 18:15-19:45 Kritiskā domāšana augstskolā un tālākizglītībā prof. Zanda Rubene 414.
08.06.2022. 12:00-13:30 Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi prof. Viesturs Zanders 207.
09.06.2022. 10:00-13:00 Informācijas institūciju pārvaldība pasn. Andris Vilks LNB
16.06.2022. 14:30-16:00 Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija doc. Daina Pakalna 203.
16.06.2022. 16:30-18:00 Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze doc. Daina Pakalna 203.
30.06.2022. 16:30-18:00 Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes S.Reinsone-Bērziņa, A.Baklāne, J.Kreicbergs, R.Vilūns 103.
SOCIĀLAIS DARBS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA (RĪGA)
1.kurss
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
19.05.2022. 10:00 Prakse I - aizstāvēšana Aiga Romāne-Meiere 204.
31.05.2022. 14:00 Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām pasn. Daina Vanaga 207.
06.06.2022 10:00 Sociālā darba teorijas pasn. Endija Rezgale-Straidoma 204.
08.06.2022. 09:00 Elektroniski resursi un meklēšana asoc. prof. Baiba Holma 103.
08.06.2022 12:00 Ievads komunikācijas zinātnē pasn. Mārtiņš Pričins, pasn. Anastasija Tetarenko 204.
09.09.2022. 11:00 Filozofijas pamati prof. Juris Rozenvalds 203.
16.06.2022. 10:00 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem I pasn. Laura Karpinska 204.
SOCIĀLAIS DARBS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA (RĪGA)
2.kurss
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
01.06.2022 12:30 Ģimenes socioloģija pasn. Aiga Romāne-Meiere 203.
03.06.2022. 10:30 Sociālā politika asoc. prof. Līga Rasnača 210.
07.06.2022. 15:00 Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem pasn. Aiga Romāne-Meiere 204.
08.06.2022 12:00 Ievads komunikācijas zinātnē pasn. Mārtiņš Pričins, pasn. Anastasija Tetarenko 204.
13.06.2022. 09:00 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes asoc. prof. Mareks Niklass 103.
17.06.2022. 09:00 Prakse II - aizstāvēšana doc. Ieva Ozola 309.
Datums Laiks Telpa/e-platforma (norādīt vai eksāmens būs klātienē vai attālināti, tad kurā platformā) Studiju priekšmets Pasniedzējs
03.01.2022. 10.30 E-studijas Komunikācijas psiholoģija lekt. V. Skolmeistere
05.01.2022. 10.00 - 1.grupa Attālināti Teksts, autors un žanrs 1.gr doc.Z. Radzobe
05.01.2022. 11.30 - 2.grupa Attālināti Teksts, autors un žanrs 2.gr doc.Z. Radzobe
05.01.2022. 13.00 - 3.grupa Attālināti Teksts, autors un žanrs 3.gr doc.Z. Radzobe
07.01.2022. 9.00 - 11.00 Tiešsaistes tests e-studijās Latviešu valodas kultūras jautājumi 1.gr. doc. I. Urbanoviča
Latviešu valodas kultūras jautājumi 2.gr. doc. I. Urbanoviča
Latviešu valodas kultūras jautājumi 3.gr. doc. I. Urbanoviča
10.01.2022. 10.00 MS-Teams Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem 1.gr. doc.V. Freibergs
Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem 2.gr. doc.V. Freibergs
Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem 3.gr. doc.V. Freibergs
10.01.2022. 9.00 Attālināti, MS-Teams Ievads studijās un pētniecībā doc.Z. Radzobe
12.01.2022. 8.30.-12.00 Attālināti, noslēguma prezentācijas MS Teams Žurnālistika dezinformācijas laikmetā lekt. K.Ločmele
17.01. 2022. 10.00 -11.30 Tiešsaistes tests e-studijās. Komunikācijas ētika lekt.I. Andresone
Datums Laiks Telpa/e-platforma (norādīt vai eksāmens būs klātienē vai attālināti, tad kurā platformā) Studiju priekšmets Pasniedzējs
2021.gada oktobra beigas     Civilā aizsardzība lekt. K. Juhņeviča
06.01.2022. 10.00 E-studijās Multimediju producēšana I lekt. R. Vīksne
6.01.2022. 9.00-10.30 Online - eks jaut ievietoti evidē Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika lekt. I. Latkovska
10.01.2022. 10.00 MS-Teams Komunikācijas teorijas lekt.M. Pričins un lekt. A. Tetarenko
12.01.2022. 10.00-11.30 Z.Rutkovska, 12.00-13.00 I.Strode MS-Teams Komunikācijas socioloģija lekt. I.Strode un Z.Rutkovska
12.01.2022. 10.00 Saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem, jāiesniedz rakstu darbs MS-Teams Komunikācijas tiesības lekt. I. Punka
14.01.2021. 10.00- 11.30 Rakstisks eksāmens - e-studijās Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas asoc.prof. M. Zitmane
14.01.2022. 10.00 MS-Teams Ziņu žurnālistika lekt. A. Tetarenko
18.01.2022. 10.30 MS Teams Ekonomikas teorijas pamati lekt. V. Melbārde
18.01.2022. 10.30-12.00 MS Teams platformā Ievads Latvijas tiesību sistēmā lekt. M. Mazure-Vucāne
20.01.2022. 14.30-16.00 MS-Teams Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā lekt. J. Savitska
25.01.2022. 09.00-16.00 MS-Teams Reklāmas stratēģija un taktika lektk. J. Pencis
Datums Laiks Telpa/e-platforma (norādīt vai eksāmens būs klātienē vai attālināti, tad kurā platformā) Studiju priekšmets Pasniedzējs
29.10.2021     Radio un televīzijas runa lekt. A.Morkāns
01.12.2021. visa diena estudijas Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse asoc.prof. M. Zitmane
22.12.2021 15.00-17.30 MS Teams Starptautiskā un globālā komunikācija asoc.prof. V. Valtenbergs
03.01.2022. 15:30 MS-Teams Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts doc. D. Bērziņš
04.01.2022. 14.00 MS-Teams Komunikācija un populārā kultūra doc. Z. Radzobe
04.01.2022 10.00-11.00 Klātienē Digitālā fotografēšana lekt. R. Vīksne
07.01.2022 11.00 - 12.30 Online (estudijās) - saskaņots ar studentiem Organizāciju komunikācijas prakse lekt. L. Stašāne
07.01.2022. 10.00 Klātienē - tiešraides simulācija Radio un televīzijas žurnālistika lekt. R. Vīksne
07.01.2022. 9:00-10:30 Online - saskaņā ar instrukcijām e-studijās Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos doc. O. Kazaka
07.01.2022./ 21.01.2022 9.30/ 10.00 Online - saskaņā ar instrukcijām e-studijās Reklāmas kampaņas asoc.prof. M. Zitmane
10.01.2022. 11.00 MS-Teams Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā doc.Z. Radzobe
11.01.2022 15.30 MS Teams Redakcijas darbs lekt. V. Valdmane-Rozenberga
12.01.2022. 13.30-15.00 Z.Rutkovska, 12.00-13.00 I.Strode MS-Teams Komunikācijas socioloģija lekt. I.Strode un lekt. Z.Rutkovska
14.01.2022 10.00 estudijas Reklāmas teksti asoc.prof. M. Zitmane (lekt. R. Piziks)
14.01.2022. 10.00-15.00 klātienē 335.telpa Radio un televīzijas žurnālistika J.Savitska
17.01.2022. 10.00 MS-Teams Vizuālā komunikācija kino naratīvā doc.V. Freibergs
21.01.2022. Visas dienas garumā estudijas Dzimte un mediji asoc.prof. M. Zitmane

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

04.01.2022.

10.30-12.00

attālināti

Svešvaloda (politikas terminoloģija)

pasn. Malvīne Stučka

07.01.2022.

10.30-12.00

attālināti

Ievads Latvijas tiesību sistemā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

11.01.2022.

10.30-12.01

attālināti

Ievads politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens; pasn. Aleksandra Kjakste

14.01.2022.

10.30

attālināti

Ievads studijās politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens

14.01.2022

12.30

attālināti

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

18.01.2022.

10.30-12.00

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Demokrātijas modeļi

prof. Juris Rozenvalds

21-22.12.2021.

10.00 - 14.00

attālināti

Ārpolitikas analīze

asoc. prof. Toms Rostoks

10.01.2022

10.00-12.00

attālināti

Politikas teorija

doc. Valts Kalniņš

11.01.2022.

11.00-12.30

attālināti

Reģionālā drošības politika

pasn. Sigita Struberga

19.01.2022.

12.00-14.00

316. auditorija (klātiene)

Populsims un radikāli labējais populisms

Louis John Wierenga

20.01.2022

13.00-15.45

attālināti

Kursa darba izstrāde politikas zinātnē I

 

21.01.2022.

9.00

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

07.01.2022

10.00-12.00

attālināti

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

10.01.2022.

10.00-12.00

316. auditorija (klātiene)

Eiropas Savienība II: politika un lēmumu pieņemšana

prof. Daunis Auers

12.01.2022

10.00-14.00

attālināti

Publiskā sektora vadība

prof. Iveta Reinholde

14.01.2022

10.00-12.00

attālināti

Praktikums nozares politikās

prof. Iveta Reinholde

27.01.2022

10.00-12.00

attālināti (līdz 27.01. jāiesniedz prakses pārskats un prakses vadītāja atsauksme)

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

21.12.2021

16.30-18.00

attālināti

Datu sabiedrības pārvaldība

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

10.12.2021. 17.12.2021

16.30-18.00

attālināti

Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas

prof. Daunis Auers

10.01.2022

18.15-20.15

attālināti

Parlamentārisms

doc. Valts Kalniņš

12.01.2022

18.15-19.45

attālināti

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

12.01.2022.

18.15

attālināti

Politiskais process Latvijā

prof. Jānis Ikstens

14.01.2022.

18.15

attālināti

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

20.01.2022.

 

attālināti (vērtējumu izlikšana)

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

22.01.2022.

10.00-12.00

attālināti

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

13.01.2022

18.15

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Datu sabiedrības pārvaldība

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

10.12.2021.

17.12.2021

16.30-18.00

attālināti

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

21.12.2021

16.30-18.00

attālināti

Politikas filozofija

prof. Juris Rozenvalds

17.01.2022

18.15

attālināti

Latvija pasaules politikā

pasn. Veiko Spolītis

19.01.2022

18.15

attālināti

Staptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

20.01.2022

18:30-20:30

attālināti

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

prof. Daunis Auers

24.01.2022

18.15-21.15

attālināti

Komandas veidošana

prof. Iveta Reinholde

27.01.2022

18.15

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Sociālo zinātņu terminoloģja

pasn. Anete Butkēviča

03.01.2022

10:00-14:00

attālināti

Ievads socioloģijā - teorija un pētījumu virzieni Latvijā

prof. Aija Zobena

04.01.2022

10.30-12.00

attālināti

Ievads studijās, pētniecībā un elektronisko resursu izmantošanā

pasn. Elgars Felcis

05.01.2022

10:30-12:00

attālināti

Statistisko un sociālo pētījumu datu avoti

doc. Mareks Niklass

10.01.2022.

12.30-14.00

103. auditorija (klātienē)

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

11.01.2022.

10.30-12.00

attālināti

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

18.01.2022.

10.30-12.00

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

07.01.2022.

10.00-12.00

attālināti

Kursa darba aizstāvēšana

 

10.01.2022.

11.01.2022.

9.00

attālināti

Kvalitatīvo pētījumu metodes socioloģjā

asoc. prof. Baiba Bela; pasn. Endija Rezgale-Straidoma; pasn. Anete Butkēviča

12.01.2022.

10.00-11.30

attālināti

Modernās sociālās teorijas

doc. Renārs Felcis

18.01.2022.

10.30-16.30

204.auditorija (klātienē)

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

20.01.2022

10.00-12.00

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Veids

Sociālā un kultūras plānošana

pasn. Jonass Buechel

21.12.2022

10.00

203. auditorija (klātienē)

Praktikums socioloģiskās informācijas izmantošanā pārvaldē un organizācijās

prof. Aija Zobena

03.01.2022.

10.00-11.30

attālināti

Sociālās inovācijas un sociālā ekonomika

prof. Aija Zobena

04.01.2022.

10.00.-11.30

attālināti

Organizāciju socioloģiskā pētniecība

pasn. Anete Butkēviča

06.01.2022

10.00-12.00

attālināti

Narkotikas, noziedzība un sabiedrība

pasn. Kristiāna Diāna Bebre

10.01.2022

līdz 23.59

attālināti

Brīvprātīgo darba vadīšana

pasn. Aiga Romāne-Meiere

13.01.2022

10.00.- 11.30.

attālināti

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

14.01.2022.

12.00.- 13.30.

attālināti

Ievads novērtēšanas pētījumos

pasn. Weronika Bronislawa Felcis; pasn. Krišjānis Veitners

17.01.2022

10.00

attālināti

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

prof. Tālis Tisenkopfs

19.01.2022

11.30 -13.00

attālināti

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

21.12.2021.

16.30

attālināti

Politikas analīze un novērtējums

prof. Brigita Zepa

21.12.2021

18.15

attālināti

Kvalitatīvo datu analīze ar Nvivo

asoc. prof. Mareks Niklass

10.01.2020

18.15

103.auditorija (klātiene)

Ilgtspējīga attīstība

prof. Tālis Tisenkopfs; pasn. Jonas Buechel

17.01.2022

18.15

attālināti

Migrācija un integrācija

asoc. prof. Baiba Bela

19.01.2022

18.15

attālināti, mutiski un rakstiski

Starptautskie salīdzinošie pētījumi

prof. Tālis Tisenkopfs; doc. Jurijs Ņikišins

21.01.2022

18.15

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Datums

Laiks

Veids

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

21.12.2021.

16.30

attālināti

Politikas analīze un novērtējums

prof. Brigita Zepa

21.12.2021

18.15

attālināti

Kvalitatīvo datu analīze ar Nvivo

asoc. prof. Mareks Niklass

10.01.2020

18.15

103.auditorija (klātiene)

Migrācija un integrācija

asoc. prof. Baiba Bela

19.01.2022

18.15

attālināti, mutiski un rakstiski

Starptautskie salīdzinošie pētījumi

prof. Tālis Tisenkopfs; doc. Jurijs Ņikišins

21.01.2022

18.15

attālināti

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

doc. Jurijs Ņikišins; doc. Renārs Felcis

24.01.2022.

18:15

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Datums

Laiks

Veids

Diplomātijas attīstības posmi

prof. Ēriks Jēkabsons

06.01.2022

18.00-19.00

217.auditorija

(klātiene)

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

pasn. Jana Trahimoviča

08.01.2022.

10.00-12.00

attālināti

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

12.01.2022.

18.00-20.00

attālināti

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

20.01.2022.

 

attālināti (vērtējumu izlikšana)

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

22.01.2022.

10:00-12:00

attālināti

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

prof. Daunis Auers

24.01.2022

18.15-21.15

attālināti

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

25.01.2022.

18.30-20.30

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Datums

Laiks

Veids

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

pasn. Jana Trahimoviča

08.01.2022.

10.00-12.00

attālināti

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

12.01.2022.

18.00-20.00

attālināti

Latvija pasaules politikā

pasn. Veiko Spolītis

19.01.2021

18.15

attālināti

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

20.01.2022

18:30-20:30

attālināti

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

prof. Daunis Auers

24.01.2022

18.15-21.15

attālināti

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

25.01.2022.

18.30-20.30

attālināti