INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks Eksāmena nosaukums Mācībspēks Veids /Auditorija
1.kurss
20.04.2022. 14:30-18:00 Kultūras teorija un vēsture lekt.p.i. Sandra Cīrule 203.
06.06.2022. 10:30-12:00 Dokumentu pārvaldības pamati pasn. Gatis Karlsons 106.
07.06.2022. 10:00-14:00 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem pasn. Edīte Muižniece 207. (mutisks)
08.06.2022. 10:00 - 11:30 Medijpratības pamati informācijas speciālistiem asoc. prof. Baiba Holma 103. (rakstisks)
13.06.2022. 09:30-14:00 Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā prof. Viesturs Zanders 207. (mutisks)
14.06.2022. 10:00 Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati pasn. Jānis Šīre attālināti (rakstisks)
15.06.2022. 10:00-12:00 Informācijas organizēšana pasn. Eduards Skvireckis attālināti (rakstisks)
15.06.2022. 14:00-15:30 Novadpētniecība bibliotēkās doc. Daina Pakalna 106. (mutisks)
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
2.kurss
23.05.2022. 12:30 - 14:00 Ievads informācijas zinātnē asoc. prof. Baiba Holma 105. (rakstisks)
24.05.2022. 10:00 - 11:30 Informācijpratība asoc. prof. Baiba Holma, doc. Daina Pakalna 207. (rakstisks)
24.05.2022. 14:30-16:00 Arhīvu aprakstīšana pasn. Māra Sprūdža 106. (rakstisks)
26.05.2022. 8:30-10:00 Informācijas sistēmas pasn. I.Rampāne 103.
27.05.2022. 10:00-12:00 Grāmatniecības un bibliotēku vēsture prof. Viesturs Zanders 207.
15.06.2022. tiks precizēts Kursa darbu aizstāvēšana (parādu kārtošana)    
21.06.2022. tiks precizēts Akadēmiskā prakse (informācijas resursu pārvaldība) lekt. p.i. S.Cīrule  
27.06.2022. tiks precizēts Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās) pasn. G.Karlsons  
BIBLIOTĒKZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
Datums Laiks (vēlams norādīt no - līdz) Nosaukums Mācībspēks Auditorija
1.kurss
09.04.2022.   Informācijas sabiedrības teorijas lekt. p.i. Sandra Cīrule  
03.06.2022. 18:15-19:45 Kritiskā domāšana augstskolā un tālākizglītībā prof. Zanda Rubene 414.
08.06.2022. 12:00-13:30 Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi prof. Viesturs Zanders 207.
09.06.2022. 10:00-13:00 Informācijas institūciju pārvaldība pasn. Andris Vilks LNB
16.06.2022. 14:30-16:00 Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija doc. Daina Pakalna 203.
16.06.2022. 16:30-18:00 Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze doc. Daina Pakalna 203.
30.06.2022. 16:30-18:00 Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes S.Reinsone-Bērziņa, A.Baklāne, J.Kreicbergs, R.Vilūns 103.
SOCIĀLAIS DARBS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA (RĪGA)
1.kurss

Nosaukums

Mācībspēks

Datums

Eksāmena laiks

Telpa

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

pasn. Daina Vanaga

31.05.

14.00

207.

Sociālā darba teorijas

pasn. Endija Rezgale-Straidoma

06.06.

10.00

204.

Elektroniski resursi un meklēšana

asoc. prof. Baiba Holma

08.06.

9.00

103.

Ievads komunikācijas zinātnē

pasn. Mārtiņš Pričins, pasn. Anastasija Tetarenko

08.06.

12.00

204.

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem I

pasn. Laura Karpinska

16.06.

10.00

204.

Prakse I - aizstāvēšana

Aiga Romāne-Meiere

19.05.

10.00

204.

Filozofijas pamati

prof. Juris Rozenvalds

     
SOCIĀLAIS DARBS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA (RĪGA)
2.kurss

Nosaukums

Mācībspēks

Datums

Eksāmena laiks

Telpa

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

01.06.

12.30

203.

Sociālā politika

asoc. prof. Līga Rasnača

03.06.

10.30

210.

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

pasn. Aiga Romāne-Meiere

07.06.

15.00

204.

Ievads komunikācijas zinātnē

pasn. Mārtiņš Pričins, pasn. Anastasija Tetarenko

08.06.

12.00

204.

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

asoc. prof. Mareks Niklass

13.06.

9.00

103.

Prakse II - aizstāvēšana

doc. Ieva Ozola

17.06.

 

309.

Studiju priekšmets

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Eksāmena sākuma laiks

Auditorija

Sociālie mediji un digitālā kultūra

Doc. Līva Kalnača

06.06.

10:00

Attālināti

Ievads komunikācijas studijās

Pasn. Mārtiņš Pričins

08.06.

10:00

210

Komunikācija un semiotika

Doc. Viktors Freibergs

10.06.

10:00

Attālināti

Komunikācijas vēsture

Prof. Vita Zelče

16.06.

10:30

Attālināti

Ievads žurnālistikā

Pasn. Sarmīte Kolāte

20.06.

10:00

210

Studiju priekšmets

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Eksāmena sākuma laiks

Auditorija

Līderība (Mult/KK)

Lekt. Inga Latkovska

18.05.

8:30

Attālināti

Latvijas mediju vide

Pasn. Vikija Valdmane-Rozenberga

24.05.

14:30

Attālināti

Multimediju producēšana (Mult)

Lekt. Roberts Vīksne

30.05.

16:00

405

Audiovizuālā žurnālistika (Ž)

Lekt. Roberts Vīksne

02.06.

10:00

Attālināti

Prezentācijas prasmes

Lekt. Lolita Stašāne

Pasn. Andris Morkāns

03.06.

8:30-10:30

J. Berlina

Reportiera darbnīca

Pasn. Justīne Savitska

06.06.

10:00

103

Ievads performatīvajās praksēs (Mult/KK)

Doc. Zane Radzobe

08.06.

10:00

206

Komunikācija un semiotika

Doc. Viktors Freibergs

10.06.

10:00

Attālināti

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati

Pasn. Jānis Šīre

Pasn. Liene Brizga-Kalniņa

14.06.

10:00

Attālināti

Mārketinga komunikācija (KK/R)

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

17.06.

10:00

414

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Auditorija

Ievads publiskajā administrācijā

prof. Iveta Reinholde

7.06

10.00

316. auditorija

Ievads salīdzināmā politikā

prof. Daunis Auers

8.06

10.00

316. auditorija

Ievads starptautiskajā politikā

pasn. Sigita Struberga

10.06.

13.00-14.00

316. auditorija

Pētniecības metodes politoloģijā

pasn. Aleksandra Kjakste

13.06.

10.00-12.00

316. auditorija

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

15.06.

11.00

206. un 207. auditorija

         

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Auditorija

Kursa darbu aizstāvēšana

darbu vadītāji

03.06.

9.00

203. un 204. auditorija

Eiropas Savienība I: integrācija un institūcijas

prof. Daunis Auers

7.06

10.00

325.auditorija

Latvijas politika (politiskā sistēma)

pasn. Malvīne Stučka

13.06

11.00 – 13.00

325. auditorija

Metodes un statistika

asoc. prof. Mareks Niklass

14.06.

9.00

103. auditorija

Vēlēšanu analīze demokrātijās

prof. Jānis Ikstens

16.06.

10.00

attālināti MS Team

         

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Auditorija

Attīstības plānošana

pasn. Laura Anteina

07.06.

18:00-20:00

Open-book ar saviem datoriem

Lēmumu pieņemšanas kvanitatīvās un kvalitatīvās metodes

asoc. prof. Baiba Bela, doc. Renārs Felcis

08.06.

18:00-20:00

attālināti e-studijas

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

10.06.

18:15

attālināti MS Team

Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

prof. Iveta Reinholde

13.06

18:00

316. auditorija

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

16.06

18:15-20:15

Open-book ar saviem datoriem

Digitālā politiskā komunikācija

asoc. prof. Ieva Bērziņa

28.06.

18.15

206. auditorija

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Auditorija

Starptautisko ekonomisko attiecību politika

lekt. Egils Fortiņš

7.06

18.15 -19.30

217.auditorija

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

10.06.

18:15

attālināti MS Team

Publiskā diplomātija

asoc. prof. Ivars Ijabs

Eksāmena laiks un datums tiks precizēts

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

16.06

18:15-20:15

Open-book ar saviem datoriem

Starpkultūru komunikācija diplomātijā

asoc. prof. Ivars Ijabs

Eksāmena laiks un datums tiks precizēts

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

asoc. prof. Toms Rostoks

18.06

14:30-16:30

217. auditorija

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Auditorija

Filozofijas pamati

prof. Juris Rozenvalds

01.06.

11.00

216.

Klasiskās socioloģijas teorijas

prof. Aija Zobena

06.06.

10.30

206.

Lauku socioloģija

prof. Aija Zobena

09.06.

10.30

206.

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

13.06.

10.00

204. un 217.

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

doc. Jurijs Ņikišins

13.06.

14.00

203.

Statistikas analīzes metodes socioloģiskajos pētījumos

asoc. prof. Mareks Niklass

14.06.

9.00

103.

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Eksāmena datums

Laiks

Auditorija

Sociālā politika

asoc. prof. Līga Rasnača

03.06.

12.00

210.

Mārketinga pētījumi

pasn. Jūlija Ponomarjova

07.06.

10.30

206.

Lauku socioloģija

prof. Aija Zobena

09.06.

10.30

206.

Socioloģisko pētījumu prakse

doc. Renārs Felcis; pasn. Elgars Felcis

10.06.

10.30-13.00

105.

Deviances socioloģija

pasn. Anvars Zavackis

13.06.

10.00

206.

Postmodernās sociālās teorijas

prof. Aija Zobena

13.06.

14.00

206.

Vides un dabas resursu socioloģija

doc. Renārs Felcis

27.06.

10.30

203.

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Diskursa analīze

pasn. Evija Kļave

06.06.

16.30

203.

ES sociālās politikas analīze

asoc. prof. Līga Rasnača

9.06.

17.30

204.

Mūsdienu sociālās teorijas

prof. Tālis Tisenkopfs

13.06.

18.00

203.

Akadēmiskā rakstība

asoc. prof. Baiba Bela

16.06.

18.00

309.

Anketu veidošana sociālajiem pētījumiem

doc. Jurijs Ņikišins

13.06.

16.30

203.

Datu analīzes metodes socioloģijā

asoc. prof. Baiba Bela; asoc. prof. Mareks Niklass

21.06.

18.00

309.

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Datums

Laiks

Veids

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

21.12.2021.

16.30

attālināti

Politikas analīze un novērtējums

prof. Brigita Zepa

21.12.2021

18.15

attālināti

Kvalitatīvo datu analīze ar Nvivo

asoc. prof. Mareks Niklass

10.01.2020

18.15

103.auditorija (klātiene)

Migrācija un integrācija

asoc. prof. Baiba Bela

19.01.2022

18.15

attālināti, mutiski un rakstiski

Starptautskie salīdzinošie pētījumi

prof. Tālis Tisenkopfs; doc. Jurijs Ņikišins

21.01.2022

18.15

attālināti

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

doc. Jurijs Ņikišins; doc. Renārs Felcis

24.01.2022.

18:15

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Datums

Laiks

Veids

Diplomātijas attīstības posmi

prof. Ēriks Jēkabsons

06.01.2022

18.00-19.00

217.auditorija

(klātiene)

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

pasn. Jana Trahimoviča

08.01.2022.

10.00-12.00

attālināti

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

12.01.2022.

18.00-20.00

attālināti

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

20.01.2022.

 

attālināti (vērtējumu izlikšana)

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

22.01.2022.

10:00-12:00

attālināti

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

prof. Daunis Auers

24.01.2022

18.15-21.15

attālināti

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

25.01.2022.

18.30-20.30

attālināti

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Datums

Laiks

Veids

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

pasn. Jana Trahimoviča

08.01.2022.

10.00-12.00

attālināti

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

12.01.2022.

18.00-20.00

attālināti

Latvija pasaules politikā

pasn. Veiko Spolītis

19.01.2021

18.15

attālināti

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

20.01.2022

18:30-20:30

attālināti

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

prof. Daunis Auers

24.01.2022

18.15-21.15

attālināti

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

25.01.2022.

18.30-20.30

attālināti