Ārpus formālās izglītības apgūtu vai profesionālajā pieredzē iegūtu zināšanu, prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana

Saskaņā ar Augstskolu likumu (59.2 (Studijas ārpus studiju programmām) un 59.3 pantu (Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšana) un Ministru Kabineta 14.08.2018. noteikumiem Nr.505), katram studentam ir iespēja lūgt novērtēt un pielīdzināt kādas studiju programmas studiju kursa vai studiju moduļa sasniedzamajiem rezultātiem iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus, kā arī ārpus formālās izglītības apgūtas vai profesionālajā pieredzē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences.

Kā tas notiek?

1.  No rudens semestra reģistrācijas nedēļas sākuma līdz 1.martam tās studiju programmas, kurā jāveic atzīšana, metodiķim, šādus dokumentus papīra formā vai elektroniska dokumenta formātā:

 • atbilstoši aizpildītu iesnieguma veidlapu;
 • dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina sasniegto kompetenci un rezultātus (skat. zemāk dokumentu sarakstu),

2.  Maksa par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas izskatīšanu saskaņā ar LU cenrādi (80,- eiro). Ar 27.01.2022. dekāna norādījumu Nr. 24-13/10 SZF studenti no maksas par pieredzes pielīdzināšanas pieteikuma izskatīšanu atbrīvoti.

3.  Studiju rezultātu atzīšanas komisija četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata pretendenta iesniegumu un pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par kompetences un rezultātu atzīšanu, kā arī par pārbaudījuma nepieciešamību kompetences un rezultātu novērtēšanai.

4.   Ja atzīšanas komisija nolēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību, tā norāda LU studiju moduļa vai studiju kursu nosaukumu un kodu, kurā pārbaudījums jākārto, kā arī pārbaudījuma prasības un termiņu, līdz kuram pārbaudījums jānokārto.

5.  Sekretārs lēmumu par kompetences un rezultātu atzīšanu pretendentam nosūta ar pretendentu iepriekš saskaņotā formā (papīra vai elektroniskā formā) piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

6.  Ja komisija lemj par pārbaudījuma nepieciešamību, sekretārs informē studējošo par pārbaudījuma kārtošanu.

7.  Ja komisija ir pieprasījusi papildus dokumentus, kas liecinātu par pretendenta profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atbilstību izvēlētajiem studiju kursiem, bet pretendents tos nav iesniedzis KOMISIJAS NOTEIKTAJĀ laikā no pieprasīšanas brīža, komisija lemj par procesa apturēšanu, neatzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus.

Dokumenti/kopijas kas jāiesniedz, piesakot novērtēšanai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus:

 • CV;
 • darba attiecības apliecinošs dokuments (izziņa no darba devēja, darba līguma kopija u.c.);
 • amata apraksts;
 • profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu paraugi un apraksti (piemēram, stratēģijas, kampaņu apraksti, veiktie pētījumi, izstrādātās programmas, producētie mediji, programmas un tml., publikācijas u.c.);
 • profesionālo atzinību un apbalvojumu kopijas;
 • u.c.

 Dokumenti/kopijas, kas var apliecināt ārpus formālās izglītības un iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus:

 • sekmju izraksti;
 • akadēmiskās izziņas;
 • studiju kursu apraksti;
 • apmācības organizētāju izdoti diplomi, sertifikāti, kursu apliecinājumi;
 • u.c.

 PASKAIDROJUMS

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana:

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus atzīst, ja ir izpildīti šādi kritēriji:

 • uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par sasniegtajiem studiju rezultātiem;
 • par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu;
 • pretendenta iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju programmā;
 • komisijas noteiktajos pārbaudījumos pretendents ir uzrādījis attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas noslēguma pārbaudījumu vai promocijas darbu.

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu veic  komisija.

Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai:

- tajā studiju programmas daļā, kuru veido prakse;

- par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas;

Lai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atzītu par atbilstošām tiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas, persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus.

LU normatīvie akti:

NOLIKUMS par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču, iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu un akadēmiskās darbības pielīdzināšanu Latvijas Universitātē

Studiju kursu un ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetences un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas NOTEIKUMI Latvijas Universitātē