Mg.sc.soc., Mg.hum., Lektora p.i.
ORCID
baiba.ivane@lu.lv 

Doktora grāda pretendente plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē. Kopš 2016. gada aktīvi darbojas bibliotēku nozarē. No 2017. līdz 2021. gadam Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja. Kopš 2018. gada Latvijas bibliotekāru biedrības Novadpētniecības sekcijas vadītāja. Kopš 2021. gada – Latvijas Stāstnieku asociācijas biedre.

Docētie studiju kursi

  • Saskarsmes kultūra informācijas institūcijās
  • Informācijas institūciju pārvaldības pamati

Jaunākās publikācijas

  • Īvāne, Baiba. Action Research in Library Research: Opportunities and Risks // 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Session of Ph.D Students in Communication Science: Abstracts / Vita Zelče. – 2021. – p. 37
  • Īvāne, Baiba. Atcerēties nedrīkst aizmirst. Jelgavas pilsētas bibliotēkas stāsti. // Vietu, lietu un cilvēku stāsti: stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā / sastādītājs Māra Mellēna. Rīga : Madris, [2021], tiešsaistes resurss (226 lpp.) [Īvāne, Baiba. Remember not to forget. Stories of Jelgava City Library. // Stories of Places, Things and People: Storytelling Traditions in The Latvian Cultural Space / compiled by Māra Mellēna. Riga : Madris, [2021], online resource (p. 226)]
  • Īvāne, Baiba. Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājvietas 20. gadsimta pirmajā pusē. Zināmais un neapzinātais. // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājums / Mārīte Saviča. – 2021. – 60 lpp. [Īvāne, Baiba. Jelgava City Library Buildings in The First Half of The 20th Century. The Known and The Unknown.// 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Library and Information Science Section: Abstracts / Mārīte Saviča. – 2021. – p. 60]
  • Īvāne, Baiba. Bibliotēku ēkas un vietas identitāte. Teorētisks ieskats.// Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājums / Mārīte Saviča. – 2021. – 60 lpp. [Īvāne, Baiba. Library Buildings and Place Identity. Theoretical insight.// 78th International Scientific Conference of the University of Latvia. 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Library and Information Science Section: Abstracts / Mārīte Saviča. – 2021. – p. 60]
  • Белорусские корни латгальского Букваря / Алесь Суша, Байба Иване-Кронберга // Віцебскі сшытак : гістарычны навукова-папулярны часопіс / заснавальнікі: Віцебскі абласны краязнаўчы музей, Віцебскае абласное краязнаўчае аб'яднанне. – 2019. – № 6.–С. 111–144. URL:  http://pdf.vlib.by/vicebski-sshytak/VS-6-2019.pdf [Belarusian Roots of Latgale Alphabet / Аles Susha, Baiba Ivane-Kronberga // Віцебскі сшытак : гістарычны навукова-папулярны часопіс / заснавальнікі: Віцебскі абласны краязнаўчы музей, Віцебскае абласное краязнаўчае аб'яднанне. – 2019. – № 6.–С. 111–144. URL:  http://pdf.vlib.by/vicebski-sshytak/VS-6-2019.pdf ]
  • Īvāne-Kronberga, Baiba. The Cultural Landscape of The City Library of Jelgava: Reading Histories and Rethinking Value / Baiba Īvāne-Kronberga. (Papers). References: p.102  // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere Riga, 2018 P.99–102. , URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf

Pētniecības tēmas

Bibliotēku vietas identitātes problemātika; Stāstniecība kā metode bibliotēku pakalpojumu nodrošināšanā un pārstāvniecībā