asociētā profesore, Dr. sc. comm.
vadošā pētniece
Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

ORCID
LinkedIn
Academia

Dzimtes, dzimtes atveidojuma medijos, reklāmas un patēriņa kultūras pētniece. Marie Curie stipendijas ieguvēja. Latvijas Zinātnes Padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta vadītāja.

Docētie studiju kursi

Ievads korporatīvajā komunikācija un reklāmā; Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas; Reklāmas kampaņas; Dzimtes pētījumi: teorētiskās pieejas un komunikācijas prakse; Gender and Media; Dzimumu līdztiesības komunikācija un prakse; Reklāmas attīstība: sasniegumu un produktu analīze.

Jaunākās publikācijas

 • Eglitis, D., Zitmane, M., Ardava, L. (2020). Gender and Democratic Instability in Latvia. In:  Fábián, K., Johnson, J. E., Lazda, M. (eds). The Routledge International Handbook to Gender in Central-Eastern Europe and Eurasia. London, New York: Routledge. 
 • Zitmane, M. (2019), Buying into 'Green' Identity: Representation of Sustainable Consumption in Latvian Lifestyle Magazines (2013–2018), Proceedings of the International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2019, Vol. 51, 370-376, DOI:10.22616/ESRD.2019.09.
 • Zitmane, M., Radzobe, Z. (2019). Vīrišķā un sievišķā tēla analīze sociālās vides kontekstā Mišela Velbeka romāna "Pakļaušanās" Alvja Hermaņa iestudējumā. Semiotisko kodu un interviju analīze. No: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 24. sēj., 196.–204. lpp.
 • Zitmane, M. (2018). Evils of the Istanbul Convention. Discourse Analysis of Latvian Press Publications (2016), Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género 3:1, 111-124.
 • Zitmane, M. (2018). Patēriņš un identitāte reklāmā. No: Lāms, E. (red.). Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums. Liepāja: LiePA 23. sēj., 280.–290. lpp. (indeksēts EBSCO).
 • Zitmane, M. (2018). Dzimte Latvijas medijos. No: Zelče, V. (red.). Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 440.–465. lpp. 
 • Zitmane, M. (2018). Mediji bērniem. No: Zelče, V. (red.). Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 244.–249. lpp. 
 • Zitmane, M. (2018). Mediji sievietēm. No: Zelče, V. (red.). Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 250.–256. lpp. 
 • Zitmane, M. (2018). Seksuāli atklāta satura mediji. No: Zelče, V. (red.). Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 314.–317. lpp. 
 • Zitmane, M. (2018). Stambulas konvencijas atspoguļojums Latvijā iznākošajos nacionālajos dienas laikrakstos 2016. gadā. Jēdzieni un skaidrojumi. No: Novikova, I. (red.). Dzimte un tulkošana: rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 159.–169. lpp.

Nozīmīgākās publikācijas

 • Zitmane, M. (2017). Dzimtes identitātes diskurss padomju reklāmā: publicēto reklāmu analīze žurnālos "Zvaigzne", "Liesma" un "Padomju Latvijas Sieviete" (1985–1990). No: Stašulāne, A. (red.). Kultūras studijas. Hibriditāte literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. IX. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 69.–79. lpp. (indeksēts EBSCO).
 • Zitmane, M., Stašāne, L., Kalniņa, S. (2016). Svētki un patērniecība: Ziemassvētku patēriņa aspekti un prakses. No: Stankeviča, A., Kačāne, I. (eds.). Journal of Comparative Studies No 9 (38). Phenomenon of Festival in Culture. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”. 268.–293. lpp. (indeksēts EBSCO).
 • Zitmane, M. (2014). Gender Portrayal in Latvian Print Advertisements, 1996–2004. In: Pavlíčková, T., Reifová, I. (eds). Media, Power and Empowerment. Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. P. 382–389. (indeksēts WoS)
 • Zitmane, M., Stašāne, L. (2014). Svētku svinēšana un patērēšana. Reklāma un patērētāju identitātes. No: Rozenvalds, J., Zobena, A. (red.). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 229.–242.lpp.
 • Stašāne, L., Zitmane, M. (red.). (2012). Nacionālā identitāte: Zīmolu un patērētāju identitātes. Rīga: LU SPPI.
 • Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas diena – lokālās preses mediju notikums. Grām.: Zelče, V. (proj. vad.). Agora 6: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis .... Rīga: Zinātne, 2007. 369.–387. lpp.
 • Sievietes klāt(ne)būtne Piektajā gadā. Grām.: Zelče, V. (proj. vad.). Agora 4: Laikplaisa: Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 267.–283. lpp.
 • Reklāmas transformācijas procesi Latvijā. 1985.–1995.gads. Grām.: Brikše, I. (red.). Latvijas Universitātes raksti, 683. sēj.: Komunikācija: kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 270.–288. lpp.
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas 1990.gadā: Dzimumu vienlīdzības un iesaistīšanās politiskajā sfērā dzimtes diskurss. Grām.: Brikše, I. (red.). Latvijas Universitātes raksti, 655. sēj.: Komunikācija: Kultūra, sabiedrība, mediji. Rīga: Zinātne, 2003. 60.–75. lpp.

Ārpus akadēmiskās telpas

Populārās kultūras telpas vērojumi Netflix and chill formā. Neakadēmiskā kaislība – ēst gatavošana un kulinārie realitātes šovi (līdz šim labākie ir MasteChef Australia un Great British Bake off). Iecienītākais ārzemju ceļojumu suvenīrs – garšvielas.